Volt

Adrian Heathfield og Wendy Houstoun

Archive Grafts

Victoria Cafe & Pub
Kong Oscarsgate 29

Fredag 12. juni 2015 kl 18:00
Med varm mat etterpå.

Kunstnere, forskere og kuratorer har ofte særegne samlinger av materiale de har kommet over i arbeidsprosessene sine. Disse objektene forblir stort sett private og unevnte, men som de fleste andre eiendeler forteller de noe om eiernes fantasi og ønsker. I denne samtalen dykker Adrian Heathfield og Wendy Houstoun ned i sine personlige arkiver for å finne gaver til hverandre: bruddstykker av video- og lydopptak, bilder og tekst. Dette er en improvisert byttelek – og en del av en serie arkivpoder som iverksettes av Heathfield – der en persons høyt skattede øyeblikk inngår i nye relasjoner med en annens. Ved å offentlig dele objekter man vanligvis ville holde for seg selv, oppstår det et hybridbilde, ikke bare av giverne selv, men av ting de har til felles.

Wendy Houstoun er en London-basert kunstner som har arbeidet med eksperimentelle former for bevegelse og teater siden 1980. Hun har turnert i Europa, Australia og USA med soloforestillingene Haunted, Daunted and Flaunted, Happy Hour, The 48 Almost Love Lyrics, Desert Island Dances, Keep Dancing og 50 ACTS. Hennes samarbeid med kompanier og enkeltkunstnere inkluderer blant annet: DV8 Physical Theatre, Forced Entertainment, filmskaper David Hinton, danser Jonathan Burrows, utøver Nigel Charnock, performancekunstner Rose English, Gary Stevens, Lumiere & Son Theatre, Ludus Dance Company på teatre og i stedsspesifikke verk, filmer og installasjoner. Houstoun turnerer for tiden med sin siste soloforestilling, Pact With Pointlessness, og arbeider med et stykke for fem kvinner, med tittelen Stupid Women.
http://www.wendyhoustoun.net

Adrian Heathfield er forfatter og kurator, og arbeider med live forestillinger, performance og dans. Han er forfatter av Out of Now, en monografi om kunstneren Tehching Hsieh, og redaktør av Perform, Repeat, Record og Live: Art and Performance. Han var medkurator for Live Culture (Tate Modern 2003), Performance Matters (2009–14), og en rekke tidsbaserte prosjekter i europeiske byer de siste ti årene. Heathfield er en av kuratorene av Bergen Assembly 2016, som medlem av Freethought-kollektivet. Han er Marie Curie International Fellow ved Columbia University, New York, og professor i performance og visuell kultur ved University of Roehampton, London.
http://www.adrianheathfield.net

Samtalen er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Prosjektet er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Adrian Heathfield and Wendy Houstoun – Archive Grafts

Victoria Cafe & Pub
Kong Oscarsgate 29

Friday 12 June 2015 at 18:00
Afterwards free food is served.

Artists, researchers and curators often hold peculiar collections of materials they have discovered in their work processes. These artefacts largely remain private and unaddressed, but like all possessions they speak to the imaginations and desires of their holders. In this live exchange Adrian Heathfield and Wendy Houstoun delve into their personal archives to give each other gifts: fragments of video and sound recordings, images and texts. This little game of exchange is improvised – part of a series of archival grafts initiated by Heathfield – where one person’s treasured moments are transplanted into new relations with another’s. In the public sharing of closely-held objects a hybrid picture emerges, not only of the givers themselves, but also of things held in common.

Wendy Houstoun is a London-based artist who has worked with experimental movement and theatre forms since 1980. Her solo works Haunted, Daunted and Flaunted, Happy Hour, The 48 Almost Love Lyrics, Desert Island Dances, Keep Dancing and 50 ACTS have all toured in Europe, Australia and the US. Collaborative work with companies and individual artists includes: DV8 Physical Theatre, Forced Entertainment, film-maker David Hinton, dancer Jonathan Burrows, performer Nigel Charnock, performance artist Rose English, Gary Stevens, Lumiere & Son Theatre, Ludus Dance Company in theatre and site-specific pieces, films and installations. Houstoun is currently touring her latest solo work, Pact With Pointlessness, and is working on a piece for five women called Stupid Women.
http://www.wendyhoustoun.net

Adrian Heathfield is a writer and curator working across the scenes of live art, performance and dance. He is the author of Out of Now, a monograph on the artist Tehching Hsieh, and the editor of Perform, Repeat, Record and Live: Art and Performance. He co-curated Live Culture (Tate Modern 2003), Performance Matters (2009-14), and numerous durational events in European cities over the last ten years. Heathfield is a co-artistic director of the 2016 Bergen Assembly as part of the Freethought collective. He is Marie Curie International Fellow at Columbia University, New York, and Professor of Performance and Visual Culture at the University of Roehampton, London.
http://www.adrianheathfield.net

The project is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).