Volt

aiPotu

Demonstration Island / Paint it Black (Save Engebøfjellet!)

Lille Lungegårdsvann

Åpning 8. juni kl 20:00
8. - 10. juni

Øyer er imaginære steder i sinnet. De kommer til overflaten og eksisterer som en midlertidig grunn der vår omreisende erindring kan hvile. Øyer minner oss om de sterke kreftene i naturen, der skapelse og ødeleggelse er i stadig endring. Et fjell blir en øy når det er omgitt av vann. En svart flekk i hukommelsen vår når vi tenker på hva det en gang var.

aiPotu er et samarbeid mellom kunstnerne Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland. De møtte hverandre på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 2004 og har samarbeidet om reiserelaterte prosjekter siden den gang. Det startet med kjøpet av en gammel husbil. I 2004–2007 fungerte kjøretøyet som kunstnernes hjem, transportmiddel og utstillingsrom på en rekke ekspedisjoner i by og land. Den første reisen var Tour of Europe, der et åttetall tegnet på Europakartet utgjorde reiseruten. Underveis gjennomførte aiPotu intervensjoner i det offentlige rom, ofte i samarbeid med lokale institusjoner. Så fulgte The Nordic Tour, som rommet sosiale og skulpturelle verk. Prosjektet Hotel er et eksempel, der bilen ble forvandlet til et fungerende hotell utenfor Bergen Kunsthall. Flere av disse tidlige arbeidene var tett knyttet til øybegrepet som et lukket, adskilt og uavhengig miljø. I 2007 bestemte aiPotu seg for å besøke og knytte sammen ulike øysamfunn ved å legge ut på The Island Tour. Prosjektet begynte med en reise til Island og Færøyene. Siste øygruppe de besøkte var Aranøyene utenfor kysten av Irland.

aiPotus siste utstillinger er blant annet Five Thousand Generations of Birds, Fitjar, Norge, Museo d’Arte Orientale, Torino, Italia, Boomerang Boat Museum, South Shields, England; Hordaland Kunstsenter, Bergen, Palais de Tokyo, Paris; Revolutions Forms That Turn, 16th Biennale of Sydney; Tentshow, Kunsthallen Nikolaj i København, Bergen Kunsthall og Volt, Bergen og Kunstnernes Hus, Oslo.
http://www.aipotu.org

Prosjektet er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


aiPotu – Demonstration Island / Paint it Black (Save Engebøfjellet!)

Lille Lungegårdsvann

Opening 8 June 20:00
8 – 10 June 2015

Islands are imaginary places of the mind. They come to the surface and exist as a temporary ground where our travelling memory can rest. Islands remind us of the great forces in nature where there is a constant flux of creation and destruction. A mountain becomes an island when surrounded by water. A black spot in our memory when we think about what it used to be.

aiPotu is a collaboration between the artists Anders Kjellesvik and Andreas Siqueland. They met at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen in 2004 and have since worked together on travel-related projects. Their collaboration began with the purchase of an old caravan. From 2004–2007 the vehicle served as the artists’ home, means of transport and exhibition space on a series of expeditions both in the urban space and rural spaces. The first journey was Tour of Europe in which a figure-of-eight drawn on the European map served as their itinerary. Underway aiPotu made interventions in public space, often in collaboration with local institutions. This was followed up by The Nordic Tour with involved works of a social and sculptural nature. One example of this is Hotel, in which the camper van was converted into a functioning hotel outside Bergen Kunsthall. In 2007 aiPotu decided to visit and connect various island communities by embarking on The Island Tour. The project began with a tour of Iceland and the Faroe Islands. The last island venue was the Aran Islands off the coast of Ireland.

Recent exhibitions and projects by aiPotu include Five Thousand Generations of Birds, Fitjar, Norway, Museo d’Arte Orientale, Torino, Italy; Boomerang Boat Museum, South Shields, England; Hordaland kunstsenter, Bergen, Palais de Tokyo, Paris; Revolutions – Forms That Turn, 16th Biennale of Sydney; Tentshow, Kunsthallen Nikolaj in Copenhagen, Bergen Kunsthall and Volt, Bergen and Kunstnernes Hus, Oslo.
http://www.aipotu.org

The project is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Photo: Thor Brødreskift, Anders Kjellesvik

aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu