Volt

Alexandra Pirici

Movement: Capture and Elusiveness

KODE 1, Festsalen
Nordahl Bruns gate 9, 5014 Bergen

Mandag 21. oktober kl. 20.00

I foredraget vil Alexandra Pirici introdusere sin performative praksis og snakke om nyere forskning på kroppen som et sted for produksjon, både av økonomisk verdi og poetisk mening.

Foredraget starter med Piricis tidligere arbeider, der hun tok i bruk ‘embodiment’ (‘kroppslighet’) for å utfordre og destabilisere monumentale konstruksjoner og fastsatte historiske narrativ. Videre tar hun for seg sin nyere interesse for innfangningen og abstraksjonen av, samt materialiteten og det unnvikende ved bevegelser og den levende kroppen – sett i forhold til eldre og nyere industrielle perioder, fra industriell taylorisme til dagens dataøkonomi.

Pirici koreograferer pågående handlinger og performative miljøer som forener dans, skulptur, det talte ord og musikk. Arbeidene hennes handler om monumentalitet eller historien til bestemte steder og institusjoner, for å kunne leke med og omskape eksisterende hierarkier. De reflekterer over historien og funksjonen til gester i kunst og populærkultur, og tar opp spørsmål om kroppen – dens nærvær eller fravær, dens avbildning og avbildningens politikk. Hennes pågående performative handlinger er del av private og offentlige samlinger som levende verk

Alexandra Pirici er en kunstner med bakgrunn innen dans og koreografi som arbeider uten disiplinære skillelinjer innen en rekke medier. Arbeidene hennes utforsker ofte stedspesifikke historier, institusjonelle hierarkier, kroppens nærvær og grenser, og gestens funksjon i kunsten.

Arbeidene hennes er blitt stilt ut i tiårsutstillingen Skulptur Projekte Munster 2017; i den 55. utgaven av Venezia-biennalen (den rumenske paviljongen); Tate Modern, London; New Museum, New York; den niende Berlin-biennalen; Manifesta 10; Centre Pompidou, Paris; Museum Ludwig, Köln; The Russian Museum, St. Petersburg; Neuer Berliner Kunstverein; Van Abbemuseum Eindhoven; museet for moderne kunst Warszawa og mange andre steder.

Som en del av Volts presentasjon av Alexandra Piricis arbeid i Bergen, vil hun også holde en workshop for en mindre gruppe deltagere på KODE søndag 20. oktober. Se Volts hjemmeside for informasjon om påmelding til workshopen.

Med støtte fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Programmet til Volt i 2019 er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), KORO (URO) og Kulturrådet.
Alexandra Pirici - Movement: Capture and Elusiveness

KODE 1, Festsalen
Nordahl Bruns gate 9, 5014 Bergen

Monday 21 October at 20:00

In the lecture Alexandra Pirici will introduce her performative practice and speak about current research on the body as a site for the production of both economic value and poetic meaning.

The lecture will move from her earlier works, which used ‘embodiment’ to challenge and destabilize monumental constructions and fixed historical narratives, to her more recent interest in the capture, abstraction, materiality and elusiveness of movement and the living body, against the background of both older and newer industrial epochs, from industrial Taylorism to today’s data economies.

Pirici choreographs ongoing actions and performative environments that fuse dance, sculpture, spoken word and music. Her works reflect on monumentality or the history of specific places and institutions in order to deal playfully with and transform existing hierarchies; they reflect on the history and function of gestures in art and popular culture, or on question about issues related to the body, – its presence, or absence, or its image and the politics of capture. Her ongoing performative actions are part of private and public collections as live works.

Alexandra Pirici is an artist with a background in dance and choreography who works undisciplined across a variety of media. Her works have been exhibited in the decennial art exhibition Skulptur Projekte Munster 2017; the Venice Biennale – Romanian Pavilion in the 55th edition; Tate Modern London; New Museum – New York; The 9th Berlin Biennale; Manifesta 10; Centre Pompidou, Paris; Museum Ludwig Cologne; the Russian Museum St. Petersburg; Neuer Berliner Kunstverein; the Van Abbemuseum Eindhoven; the Museum of Modern Art Warsaw and many other places.


As part of Volt’s presentation of Alexandra Pirici’s work in Bergen, she will also hold a workshop for a limited group of participants at KODE on Sunday 20 October. See on Volt’s website for info on how to register for the workshop.

The lecture has received funding from the City of Bergen. Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, the City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).


Foto / Photo:
Alexandra Pirici, Human Landscape, 2019, ongoing action for a live performer and a hologram. Part of Urbane Kunste Ruhr, Ruhr Ding - Territories. Photo by Henning Rogge

Alexandra Pirici, Co-natural, 2018, exhibition view New Museum New York. Photo by Andrei Dinu

Alexandra Pirici Alexandra Pirici Alexandra Pirici