Volt

Ana Vujanović & Bojana Cvejić

Social Choreography and Social Drama (a dialogue)

Hordaland kunstsenter

Fredag 14.september kl 16:00

Ana Vujanović og Bojana Cvejić initerte forskningsprosjektet “Performance and the Public” innenfor TkH [Walking Theory] sitt treårige prosjekt “How To Do Things By Theory” ved Les Laboratoires d'Aubervilliers i Paris.

I den aktuelle fasen av prosjektet setter Ana Vujanović, Bojana Cvejić og Marta Popivoda fokus på sosialkoreografi og sosialdrama.

“If the body I dance with and the body I work and walk with are one and the same, I must necessarily entertain the suspicion that all of my body’s movements are, to a greater or lesser extent, choreographed”.

Dette er en kortfattet versjon av tesen om sosialkoreografi slik den ble formulert av Andrew Hewitt i hans ”Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement” (2005). Tanken om sosialdrama, slik den ble utarbeidet fra sosialantropologien av Victor Turner på 1970-tallet, komplementerer sosialkoreografien ved å analysere motstridende sosiale prosesser, med fokus på organiseringen av offentlige oppsetninger slik at de fremstår som sosialdrama. Sosialkoreografi og sosialdrama blir dermed en måte å fortolke scenekunstuttrykket og dets effekt på publikum, basert på tesen om at samfunnsorden ikke bare reflekteres, men innøves og utøves som et estetisk uttrykk. De to modellene konsentrerer kroppsbevegelser og gester, plasserer kropper i tid og rom, skaper mise-en-scène og understreker dramaturgien i menneskemengder ved offentlige sammenkomster. Dermed problematiseres konseptet ”communitas” og hvordan det kan forme samfunnet og forholdet mellom det offentlige og det private.

På dette stadiet i forskingsprosjektet undersøker Vujanović og Cvejić offentlige oppsetninger og publikums opptreden i to ulike kontekster: Jugoslavia under sosialismen og dagens vestlige neo-liberale kapitalisme. De har tidligere presentert prosjektet “Performance and the Public” gjennom åpne arrangementer ved Het Veem Theatre i Amsterdam, Les Laboratoires d'Aubervilliers i Paris, Tanzfabrik Berlin/Uferstudios i Berlin og to presentasjoner og samtaler ved Per.Art/Gallery Matica Srpska i Novi Sad i Serbia.

Prosjektet vil resultere i boken "Performance and the Public" som utgis av Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris & b_books, Berlin og dokumentarfilmen "Yugoslavia, how ideology moved our collective body" av Marta Popivoda (produsert av Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris; Tkh, Beograd & Berlin University of the Arts) som begge vil bli lansert i desember 2012.

Ana Vujanović og Bojana Cvejić var med å grunnlegge TkH (Walking Theory), en uavhengig plattform for performance, teori og kunstnerisk aktivisme. Plattformen ble stiftet av et redaksjonskollektiv som består av åtte teoretikere, kunstnere og produsenter med bakgrunn fra performance teori og praksis, teater, film og det visuelle kunstfeltet.
http://www.tkh-generator.net

Ana Vujanović arbeider frilans – som teoretiker, forsker, skribent, foreleser, kurator, dramaturg og annet – innenfor samtidens scenekunst. Hun har en doktorgrad i teatervitenskap. Hun var med å grunnlegge redaksjonskollektivet TkH (Walking Theory) – en kunstnerisk-teoretisk plattform i Beograd – og er redaktør for TkH journal for performing arts theory.

Hun har lenge jobbet for å styrke uavhengig scenekunstuttrykk i Beograd og det tidligere Jugoslavia (Druga scena). Hun har forelest og holdt workshops ved ulike universiteter og høyskoler, blant annet ved University of Arts in Belgrade og universitetet i Amsterdam. Hun har jobbet med kunstneriske uttrykk innenfor performance, dans, teater og video - som dramaturg, medforfatter og samarbeidspartner.

Hun publiserer jevnlig i tidsskrift som TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research, har bidratt til flere antologier, og har skrevet tre bøker, blant annet ”An Introduction to Performance Studies” sammen med A. Jovićević (2007). Hun driver for tiden forskningsprosjektet ”Escenas discursivas” sammen Marta Popivoda (Matadero/El Ranchito, Madrid). I oktober 2012 begynner hun å undervise i performance studier og dramaturgi på mastergradskurset i Performance Studies ved universitetet i Hamburg.
http://www.anavujanovic.net

Bojana Cvejić arbeider innenfor performance, dans og dramaturgi som både teoretiker og utøver. Hun studerte musikkvitenskap og filosofi, og har publisert i en rekke tidsskrift (TkH, Maska, Frakcija, Radical Philosophy, Performance Research) og antologier, samt skrever tre bøker, bl.a. ”Beyond the Musical Work: Performative practice” (IKZS, Beograd, 2007) og ”A Choreographer's Score: Fase, Rosas danst Rosas, Elena's Aria, Bartôk” med Anne Teresa De Keersmaeker (Mercatorfonds, Brussel, 2012). Sammen med Jan Ritsema har hun utviklet ulike teateroppsetninger siden 1999 (blant annet ”TODAYulysses”, 2000), og hun har også samarbeidet med X. Le Roy, E. Salamon, M. Ingvartsen, C. De Smedt og andre på en rekke forestillinger. Innenfor sin egen scenekunstpraksis har hun regissert fem eksperimentelle oppsetninger av ulike operaer, blant annet Mozarts ”Don Giovanni” (BITEF, Beograd, 2009).

Hun har undervist ved flere utdanningsinstitusjoner i Europa (bl.a. P.A.R.T.S. i Brussel og SNDO i Amsterdam), og har også organisert flere uavhengige plattformer for teori og praksis innen performance, inkludert PAF (performingARTSforum i St. Erme, Frankrike) og 6MONTHS1LOCATION (CCN i Montpellier). Hun holder for tiden på å fullføre en doktorgrad ved Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University med tittelen ”Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance”. Siden September 2009 har hun undervist i samtidsdans og scenekunst ved avdelingen for medievitenskap og kulturstudier ved universitetet i Utrecht.
http://www.bojanacvejic.info

Samtalen er støttet av Bergen kommune – Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd. Den er del av B-open 2012 og er i samarbeid med Hordaland kunstsenter.


Ana Vujanović & Bojana Cvejić –Social Choreography and Social Drama (a dialogue)

Hordaland kunstsenter

14 September at 16:00

Ana Vujanović and Bojana Cvejić initiated a research about “Performance and the Public” in the frame of TkH [Walking Theory] three-year long project “How To Do Things By Theory” at Les Laboratoires d'Aubervilliers. In the current phase of the research, Ana Vujanović, Bojana Cvejić and Marta Popivoda focus on “social choreography” and “social drama”.

“If the body I dance with and the body I work and walk with are one and the same, I must necessarily entertain the suspicion that all of my body’s movements are, to a greater or lesser extent, choreographed”.

This would be a concise statement of the social choreography thesis, as Andrew Hewitt develops it in "Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement" (2005). Social drama, as developed in social anthropology by Victor Turner in the 1970s serves as a complementary counterpart to social choreography, which analyzes conflictual social processes, focusing on organization of public performances that take place in the frame of social dramas. Social choreography and social drama then become interpretative tools for exploring the performances in the public on the basis of their claim that social order isn’t just reflected but is enacted and rehearsed as an aesthetic order. The two models focalize bodily gestures and movements, organization of bodies in time and space, mise-en-scène, and dramaturgy of public gatherings and mass social events and thus discuss the functions of “communitas” in shaping social community between the public and the private spheres. In this phase of the research, we examine state performances as well as performances of the public and its citizens informed by two different contexts, socialist Yugoslavia and contemporary Western neoliberal capitalism.

They have previously presented the research project through open days in Het Veem Theatre in Amsterdam, Les Laboratoires d'Aubervilliers in Paris and Tanzfabrik Berlin/Uferstudios in Berlin and two presentations, talks in Per.Art/Gallery Matica Srpska in Novi Sad, Serbia. The final presentation will be in Paris in the form of open studio in Les Laboratoires d'Aubervilliers in December 2012.

Apart from working in different ways in the course of the research - from theoretical research and research in video archives, over workshops and working sessions to public programs like open days - the project will result in the book "Performance and the Public", Ana Vujanović and Bojana Cvejić (published by Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris & b_books, Berlin) and the documentary film "Yugoslavia, how ideology moved our collective body" by Marta Popivoda (produced by Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris; Tkh, Beograd & Berlin University of the Arts which both will be launched in December 2012.

Ana Vujanović and Bojana Cvejić are co-founding members and editors of TkH (Walking Theory). TkH (Walking Theory) is an independent (institutionally non-aligned, extra-academic) platform for performing theoretical-artistic activism. It is initiated and run by the editorial collective TkH whose members are eight theorists, artists and producers coming from performance theory and practice, theater, cinema, and visual arts.
http://www.tkh-generator.net


Ana Vujanović
is a freelance worker – theorist, researcher, writer, lecturer, curator, dramaturge, etc. – in contemporary performing arts and culture. She holds Ph.D. in Theatre Studies.
She is a co-founding member of editorial collective of TkH (Walking Theory), theoretical-artistic platform, Belgrade, and editor of TkH journal for performing arts theory. Her particular commitment is empowering the independent scenes in Belgrade and Yugoslavia (Druga scena). She has lectured or given workshops at various universities (University of Arts in Belgrade, University of Amsterdam, etc.) and numerous independent educational programmes. She engages in artworks in the fields of performance, theatre, dance and video, as dramaturge, co-author and collaborator. She publishes regularly in journals (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research among others) and collections; and is author of three books, most recently "An Introduction to Performance Studies" with A. Jovićević (2007). She is currently running the research project Escenas discursivas with Marta Popivoda (Matadero / El Ranchito, Madid). From October 2012 she will be teaching performance studies and dramaturgy subjects at the MA in performance studies at University of Hamburg.
http://www.anavujanovic.net

Bojana Cvejić is performance theorist and maker, working in contemporary dance and performance also as dramaturg and performer. She has studied musicology and philosophy and published in magazines and journals (TkH, Maska, Frakcija, Radical Philosophy, Performance Research) and book collections and is author of three books, most recently "Beyond the Musical Work: Performative practice" (IKZS, Belgrade, 2007) and "A Choreographer's Score: Fase, Rosas danst Rosas, Elena's Aria, Bartôk" (co-authored with Anne Teresa De Keersmaeker, Mercatorfonds, Brussels, 2012). With Jan Ritsema she has developed a theater practice in a number of performances since 1999 (a.o. "TODAYulysses", 2000), and has collaborated with X. Le Roy, E. Salamon, M. Ingvartsen, C. De Smedt and others in numerous performances. Her own performance work includes directing five experimental opera performances, most recently Mozart’s Don Giovanni (BITEF, Belgrade, 2009).

She has been active in teaching in a number of European educational programmes (e.g. P.A.R.T.S. in Brussels, SNDO in Amsterdam), as well as organizing independent platforms for theory and practice in performance: PAF (performingARTSforum in St. Erme, France) and 6MONTHS1LOCATION (CCN in Montpellier). She is currently completing her PhD (“Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance”) at the Centre for Research in Modern European Philosophy at Kingston University. Since September 2009, she is teaching contemporary dance and performance subjects at the Utrecht University, Department of Media and Culture Studies.
http://www.bojanacvejic.info

The talk is funded by City of Bergen and Arts Council Norway. It is part of B-open 2012 and is in collaboration with Hordaland kunstsenter.

Photo: From the study for the film "Yugoslavia, how ideology moved our collective body", Marta Popivoda, 2012.

Ana Vujanović & Bojana Cvejić Ana Vujanović & Bojana Cvejić Ana Vujanović & Bojana Cvejić