Volt

Avery F. Gordon

The remains of a prison: fugitive knowledge on the wings of red arrows

Litteraturhuset i Bergen

Torsdag 4. september 2014 kl 18:00

Hvordan forteller man historien om et sted som over lengre tid har rommet fangenskap og straff? Hva skjer hvis alle bildene er feil eller mangler, og personene er borte for lenge siden? Hvilke spor og beskjeder kan de ha lagt igjen til oss? Er det nå mulig å gi de innsatte i fengselet en varmere velkomst etter å ha fått en så grusom behandling? Det er håpet. I denne forelesningen vil Gordon diskutere “The Workhouse: Room 2”, et samarbeid med den Berlinbaserte kunstneren Ines Schaber, produsert for documenta(13). Prosjektet tar for seg historien til det tidligere klosteret, arbeidsanstalten og fengselet Breitenau.

I årenes løp har Breitenau holdt innesperret mange mennesker som ble sett på som uviktige og overflødige, og underlagt dem et straff- og forbedringsregime. “The Workhouse: Room 2” består av fotografier, forheng, tekst og lydfiler, og viser glimt av flyktig kunnskap som oppstår i og rundt dette fengselet, i et forsøk på å framkalle historiske alternativer som kunne ha blitt valgt, men ikke ble det, og å bidra til et kontinuerlig gjenerindringsarkiv som ikke tar sikte på forbedring.

Avery F. Gordon er professor i sosiologi ved University of California, Santa Barbara. I 2013 var hun gjesteforfatter ved Birbeck School of Law og æresforsker ved Birkbeck Institute for Social Research, University of London. Hun er forfatteren av blant annet “Notes for the Breitenau Room of The Workhouse” (sammen med Ines Schaber); “Keeping Good Time: Reflections on Knowledge, Power and People” og “Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination”. Hun er en av programvertene for No Alibis, et ukentlig radioprogram om offentlige anliggender, og er ansvarlig for The Hawthorne Archives.
http://www.averygordon.net

Takk til Litteraturhuset i Bergen!
Forelesningen er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Avery F. Gordon – The remains of a prison: fugitive knowledge on the wings of red arrows

House of Litterature in Bergen

Thursday 4 September 2014 at 18:00

How to tell the story of a very old place of confinement and punishment? What happens if all the pictures are wrong or missing and the people long gone? What traces and messages might they have left for us to find? Is it possible now, after such terrible treatment, to offer those confined in the prison a more hospitable welcome? This is the hope. In this lecture, Gordon will discuss “The Workhouse: Room 2”, a collaboration with Berlin artist Ines Schaber produced for documenta(13), which engages with the history of the former monastery, workhouse, and prison Breitenau.

Over time, Breitenau has confined many persons considered extraneous and disposable, subjecting them to a regime of punishment and “correction.” Consisting of photographs, curtain, text, and audio files, “The Workhouse: Room 2” presents glimpses of fugitive knowledge that emerge in and around this prison in order to conjure historical alternatives that could have been taken but were not and to contribute to an ongoing archive of re-memory whose aims are not correction.

Avery F. Gordon is a Professor of Sociology at the University of California, Santa Barbara. During 2013, she was the Writer in Residence at the Birbeck School of Law and Honorary Research Fellow in the Birkbeck Institute for Social Research, University of London. She is the author of “Notes for the Breitenau Room of The Workhouse” (with Ines Schaber); “Keeping Good Time: Reflections on Knowledge, Power and People” and “Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination”, among other publications. She is the co-host of No Alibis, a weekly public affairs radio program and the keeper of the Hawthorne Archives.
http://www.averygordon.net

The lecture is funded by City of Bergen.

Avery F. Gordon