Volt

Institutions need to be constructed

– a camp by BADco. with Espen Sommer Eide, Ingri Midgard Fiksdal, Grafters’ Quarterly, Signe Lidén

Arna Industrihus
Ytre Arna

5. - 6. juni 2015

I løpet av 24 timer, i lokalene til en nedlagt fabrikk, vil BADco. iscenesette problemene i forholdet mellom produksjon, arbeid, observasjon og hvile sammen med en gruppe inviterte kunstnere og tilskuere. Situasjonen og lokalet er en transformasjon av filmsettet til den første filmen noensinne, Workers Leaving the Lumière Factory in Lyon (1895), til et scenerom, men også et sosialt og kulturelt diskusjonsforum, leir, sovesal, osv. Dette for å skape rom for diskusjon av temaer som arbeid, observasjon og oppmerksomhetsøkonomi; om produktivitet i kunstverdenen, arbeidsetikk, hvordan produksjon har forsvunnet til fordel for presentasjon, og verdsettelsen av kunst gjennom ikke-estetiske sfærer for sosial produksjon. Institutions need to be constructed er den første i en rekke arrangementer som runder av BADco. sine ti år med forskning på filmens, arbeidets og forestillingens parallelle historier.

BADco. er et samarbeidsbasert performance-kollektiv med base i Zagreb, Kroatia. Den kunstneriske kjernen i kollektivet består av Ivana Ivkovic, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš, Lovro Rumiha og Zrinka Užbinec. Helt siden starten i 2000 har denne sammensetningen av tre koreografer/dansere, to dramaturger og en filosof, samt kompaniets produksjonssjef, satt systematisk fokus på å utforske prosedyrer og konvensjoner rundt det å opptre, presentere og observere, gjennom prosjekt som tar opp en rekke formelle og perseptuelle relasjoner og sammenhenger. Arbeidsprosessen til BADco. reflekteres i forestillingene deres, som er høyst tverrfaglige og finner sted i skjæringspunktet mellom teater, performance, installasjon og arkitektur. I årenes løp har kompaniet produsert over tjue helaftens sceneforestillinger, i tillegg til publikasjoner og seminarer om performance. De siste prosjektene deres er blant annet forestillingen The Drawer (2015); publikasjonen Time and (In)Completion – Images and performances of time in late capitalism (2014); den performative installasjonen Broken Performances (2013), Gallery Nova, Zagreb; TVolution will not be televised (2013), Skogen, Göteborg; Responsibility for Things Seen: Tales in Negative Space, den kroatiske utstillingen på den 54. Veneziabiennalen, kuratert av kuratorkollektivet What, How & for Whom/WHW (2011).
http://www.badco.hr

Espen Sommer Eide er en musiker og kunstner fra Tromsø. Gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani har han vært blant de mest fremtredende representantene for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskapet Rune Grammofon. Han har også produsert en serie stedsspesifikke stykker og verker. Disse prosjektene inkluderer blant annet en flerkanals komposisjon til 50-års jubileet for fullføringen av kapellet Notre Dame du Haut i Ronchamp i Frankrike, og en performance kalt Building Instruments på Manifesta-biennalen i 2008. Han hadde nylig en separatutstilling, Dead Language Poetry, på Bergen Kunsthall/No.5 i 2013, og fremførte The Weed Archive på Performa Festival i New York i 2013. Eide er også medlem av teaterkollektivet Verdensteatret, som har hatt omfattende internasjonale turneer og utstillinger. Eide har vært involvert i en serie kunst- og arkivprosjekt knyttet til Nord-Norge og Barentsregionen.
http://www.alog.net

Ingri Midgard Fiksdal er koreograf og utøver. Hun er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo (Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid). Fiksdals arbeider handler om persepsjon og affekt, og flere av forestillingene hennes er krysninger mellom performance og livekonserter. Publikum er alltid en viktig del av verket, som har som mål å skape midlertidige kollektiv mellom utøvere og tilskuere. Kollektivitet refererer i denne sammenhengen til oppmerksomhetsmodi og sensorisk overføring, snarere enn interaktivitet. Hennes siste produksjoner Hoods (2014), Night Tripper (2012) og The Orchard Ballads (2011) er alle laget sammen med kunstnerne Signe Becker og Ingvild Langgård, og har turnert på scener som brut Künstlerhaus i Wien, Kampnagel i Hamburg, Inkonst i Malmö, The Armory Show i New York City, LIMIT festival i Beograd, og på en rekke arenaer i Norge. Hoods vant Den norske dansekritikerprisen fra Norsk Kritikerlag i 2014.
http://www.ingrifiksdal.com

Signe Lidén er en kunstner basert i Bergen. Hennes installasjoner og performance utforsker menneskeskapte landskap og deres resonans. Hun er interessert i hvordan steder resonerer; i minnet, gjennom fortellinger, i materialer og som ideologiske manifestasjoner. Arbeidene hennes består av lydinstallasjoner og performance til mer dokumentariske former, som lydessay og arkiver. Lidén lagde lyd- og videoarbeidet krysning/conflux til The Dark Ecology project (2014); installasjonsserien Writings til European Sound Art Network Resonance (2013–14); og samarbeidet med Steve Rowell og Annesofie Norn om The Cold Coast Archive (2010–12), en utstillingrekke om Svalbard Globale frøhvelv presentert ved Centre for PostNatural History i Pittsburgh. Hun har også laget verk for Hordaland kunstsenter, Kunsthall Oslo og Ny Musikk, Touch Radio, og Interferenze New Arts Festival.
http://www.signeliden.com

Grafters’ Quarterly er en gratis engelskspråklig avis med base i Bergen. Den blir utgitt fire ganger året, og presenterer både nye bidrag og tidligere publiserte artikler fra en rekke felt, relatert til et spesifikt tema for hvert nummer. De tre første utgavene hadde titler som «Improvising Logics», «Indexing Abstraction», og «Social Thing Person». Den fjerde utgaven kommer sommeren 2015 og tar utgangspunkt i ideer om arbeidsmoral. Kunstnerne Tora Endestad Bjørkheim og Johnny Herbert er grunnleggerne og redaktørene av Grafters’ Quarterly. Navnet på avisen spiller på «grafting», som både betegner skriving, podingen av en plante med en annen for å sikre framtidig vekst, og et mer uformelt uttrykk for å arbeide.
http://www.graftersquarterly.com

Takk til Arna Industrihus!

Prosjektet er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling og Kulturdepartementet i Kroatia.

Det er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Institutions need to be constructed

– a camp by BADco. with Espen Sommer Eide, Ingri Midgard Fiksdal, Grafters’ Quarterly, Signe Lidén


Arna Industrihus
Ytre Arna

5 - 6 June 2015

Over a period of 24 hours and on the location of a former factory, BADco. intends to stage the problems of relations between production, labour, watching and resting together with a group of invited artists and spectators. The situation and the space are a transformation of the set of the very first film ever made, Workers Leaving the Lumière Factory in Lyon (1895), into a performing space, but also a social, cultural and discussion centre, camp, dormitory, etc. This will create a space for a discussion of the topics of work, watching and the attention economy; of productivity in the arts, the ethics of work, the disappearance of production in favour of presentation, and the valorization of the arts by way of non-aesthetic spheres of social production. The camp is the first in the series of events that will conclude BADco.’s ten years of research on the parallel history of film, work and performance.

BIOs:

BADco. is a collaborative performance collective based in Zagreb, Croatia. The artistic core of the collective consists of Ivana Ivkovic, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš, Lovro Rumiha and Zrinka Užbinec. Since its beginning (2000) this combination of three choreographers/dancers, two dramaturges and one philosopher, plus the company production manager, has systematically focused on researching protocols of performing, presenting and observing by structuring its pro-jects around diverse formal and perceptual relations and contexts. BADco.’s working process is reflected in their performances, which are strongly interdisciplinary and take place at the intersection of theatre, performance, installation and architecture. Over the years BADco. has produced more than twenty evening-long stage performances as well as publications and seminars on the topic of performance. Recent projects include the performance The Drawer (2015); the publication Time and (In)Completion – Images and performances of time in late capitalism (2014); the performative installation Broken Performances (2013), Gallery Nova, Zagreb; TVolution will not be televised (2013), Skogen, Gothenburg; Responsibility for Things Seen: Tales in Negative Space, the Croatian exhibition at the 54th Venice Biennale, curated by the curators’ collective What, How & for Whom/WHW (2011).
http://www.badco.hr

Espen Sommer Eide is a musician and artist from Tromsø. With the musical projects Alog and Phonophani he has been among the most prominent representatives of experimental electronic music from Norway, with a string of releases on the label Rune Grammofon. He has also produced a series of site-specific pieces and artworks. These projects include a multichannel composition for the 50th anniversary of the completion of the chapel of Notre Dame du Haut in Ronchamp, France; and a special ‘Building Instruments’ performance at the 2008 Manifesta Biennial. He recently had a solo exhibition, Dead Language Poetry, at Bergen Kunsthall/No.5 2013, and performed The Weed Archive at the 2013 Performa Festival in New York. Eide is also a member of the theatre/art collective Verdensteatret, with extensive international touring and exhibitions. Eide has been involved in a series of art and archival projects associated with topics relating to the Barents and Arctic regions of Northern Norway.
http://www.alog.net

Ingri Midgard Fiksdal is a choreographer and performer. She is currently a research fellow at the Oslo National Academy of the Arts (the Norwegian Artistic Research Fellowship Program). Fiksdal’s work deals with perception and affectivity, and several of her pieces take shape as part performance and part live concert. The audience is always integral to the work, which aims to produce temporary collectives between performers and spectators. The notion of collectivity here refers to modes of attention and sensorial transference, rather than to interactivity. Her recent productions Hoods (2014), Night Tripper (2012) and The Orchard Ballads (2011) all created together with the artists Signe Becker and Ingvild Langgård, have been touring to venues such as brut Künstlerhaus in Vienna, Kampnagel in Hamburg, Inkonst in Malmö, The Armory Show in New York City, the LIMIT festival in Belgrade, as well as several venues around Norway. Hoods won the Norwegian Dance Critics’ Award from the Norwegian Critics’ Association in 2014.
http://www.ingrifiksdal.com

Signe Lidén is an artist based in Bergen. Her installations and performances examine man-made landscapes and their resonance. She is interested in how places and their histories resonate; in memory, through narratives and various materials, as ideological manifestations and political territories. Her work ranges from sound installations, sculpture, video and performance to more documentary forms such as sound essays and archives. Lidén made the sound and video work krysning/conflux for the Dark Ecology project (2014); the installation series Writings for the European Sound Art Network Resonance (2013-14); and collaborated with Steve Rowell and Annesofie Norn on The Cold Coast Archive (2010-12), an exhibition series on the Global Seed Vault launched at the Centre for PostNatural History, Pittsburgh. She was commissioned to make works for Hordaland Art Center, Kunsthall Oslo and Ny Musikk, Touch Radio, and Interferenze New Arts Festival.
http://www.signeliden.com

Grafters’ Quarterly is a free, English-language newspaper based in Bergen. The four issues each year present both new commissioned contributions and reprints from numerous fields within a topic specific to each issue. The first three issues of the newspaper were titled “Improvising Logics”, “Indexing Abstraction”, and “Social Thing Person”. The fourth issue will be launched in the summer of 2015 and takes its starting point in ideas relating to work ethics. Grafters’ Quarterly was founded and is edited by the artists Tora Endestad Bjørkheim and Johnny Herbert. The name of the newspaper alludes to ‘grafting’, denoting writing, the merging of one plant with another to facilitate continued growth, as well as a more colloquial expression for working.
http://www.graftersquarterly.com

The project is funded by the City of Bergen and with travel support from Republic of Croatia, Ministry of Culture.

It is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, talks, discussions and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Foto / Photo: Thor Brødreskift

BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco BADco