Volt

Erick Beltrán

The Image of Power: A Bergen Parade

Hordaland Kunstsenter

Torsdag 28. mars 2019 kl 19:00

I denne forelesningen vil kunstneren Erick Beltrán presentere og diskutere ulike bilder som har blitt brukt til å representere makt opp gjennom historien, og de filosofiske og ideologiske implikasjonene de fører med seg. Etter forelesningen inviteres publikum til å delta i en samtale med utgangspunkt i et spørreskjema om ulike aspekter ved makt.

Mange abstrakte ideer blir bare tilgjengelige for oss hvis de fremstilles som noe vi umiddelbart kan forholde oss til. Ideen om rettferdighet, for eksempel, oppfatter vi kollektivt i form av en vektskål, mens vi ser for oss friheten gjennom det håndfaste i en menneskekropp, i form av en kvinne kledd i hvitt. Hvordan representerer vi som kollektiv makt/staten i dag? Hvordan forestiller vi som enkeltpersoner oss makt (visuelt eller på andre måter), og hvordan blir slike forestillinger til? Denne evige spenningen mellom individet og kollektivet kan overføres til relasjonen mellom individet og staten.

Denne kvelden på Hordaland Kunstsenter er starten på et kunstprosjekt som Volt organiserer sammen med Erick Beltrán, som vil munne ut i en parade i Bergen sentrum høsten 2019. I månedene etter denne kvelden vil et lite team spørre folk i Bergen om deres tanker om makt, og mulige måter å skildre makt på. Basert på det innsamlede materialet vil Beltrán lage plakater, masker og et manus som vil bli presentert under paraden.

Erick Beltrán arbeider innen mange ulike formater, som installasjoner, skulpturer, aviser, publikasjoner, tegninger, foto og lecture-performance. Han arbeider ofte med tekst og bilder, og er interessert i hvordan bilder defineres, verdsettes, ordnes, klassifiseres, velges ut, reproduseres og distribueres. Han fascineres av hvordan informasjon sirkulerer og organiseres, da dette former måten vi forstår verden på. På et overordnet plan utgjør språk og vårt forhold til kunnskap kjernen i hans tilnærming til kunst: diagrammene, skjemaene og de grafiske systemene hans er forsøk på å forklare verden.

Noen av hans siste utstillinger inkluderer Bienal de Cuenca (Ecuador 2018), ”Laocoon’s Dream” (La Tallera, Mexico, 2018), “Game Piece” (Espacio Odeón Bogotá 2018; Volt, Bergen 2013); “The Fallen Tree” (Kadist Foundation, San Francisco, 2015); “Atlas Eidolon” (Museo Rufino Tamayo, México DF, 2014). Tidligere har han blant annet stilt ut ved Yinchuan Biennale, Vac Foundation i Venezia, Museum of Contemporary Art and Design i Manila, Bienal de São Paulo; Barcelona Museum of Contemporary Art; TBA21 Contemporary, Wien; Taipei Biennial; Lyon Biennial og CCA Wattis Institute for Contemporary Arts i San Francisco. Beltrán er for tiden stipendiat ved University of the Arts Helsinki. Han bor og arbeider i Barcelona.

Forelesningen er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.
Prosjektet er støttet av Apoyo a la Creación Colección “la Caixa” Arte Contemporáneo.

Programmet til Volt i 2019 har fått støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), Norsk kulturråd og KORO (URO).


Erick Beltrán - The Image of Power: A Bergen Parade

Hordaland Kunstsenter

Thursday 28 March 2019 at 19:00

In this lecture the artist Erick Beltrán will present and talk about various images that have been used as ways of representing power throughout history, and the philosophical and ideological implications of these images. After the lecture everyone is invited to join a conversation taking its point of departure in a questionnaire on some issues of power.

Many abstract ideas are subjectively accessible only if they are embodied in something we can relate to immediately. The idea of Justice, for instance, is collectively conceived in the likeness of a balance (scales), while we imagine Liberty constituted as a human body in the guise of a woman in white robes. How, as a collective, do we represent power/the state today? How, as individuals, do we imagine power (visually or otherwise), and how do such imaginaries come into being? This endless tension between the individual and the collective can be translated into the relation between subject and state.

The evening at Hordaland Kunstsenter is the beginning of an art project that Volt is organizing with Erick Beltrán, which will culminate in a parade in public space in Bergen in the autumn of 2019. In the months following this evening, a small team will ask people in Bergen about their ideas of power and possible ways of representing it visually. On the basis of the collected material, Beltrán will create placards, masks, and a script that will all be presented in the parade.

Erick Beltrán works with various formats such as installations, sculpture, printouts, newspapers, publications, drawings, photography and lecture-performances. He often works with texts and images, and he is interested in how images are defined, valued, ordered, classified, selected, reproduced and distributed. He is fascinated by how information circulates and is organized, since it conditions the way we understand the world. More broadly, at the heart of his approach are language and our relationship with knowledge: his diagrams, plans and graphical systems are attempts to explain the world.

Some recent exhibitions include the Bienal de Cuenca (Ecuador 2018), ”Laocoön’s Dream” (La Tallera, Mexico, 2018); “Game Piece” (Espacio Odeón Bogotá 2018; Volt, Bergen 2013); “The Fallen Tree” (Kadist Foundation, San Francisco, 2015); “Atlas Eidolon” (Museo Rufino Tamayo, México DF, 2014). Previous exhibitions include Yinchuan Biennale, the Vac Foundation Venice, Museum of Contemporary Art and Design Manila, Bienal de São Paulo, Barcelona Museum of Contemporary Art, TBA21 Contemporary, Vienna, Taipei Biennial, Lyon Biennial, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco. He is currently doing a PhD at the University of the Arts Helsinki. He lives and works in Barcelona.

The presentation of the lecture has received funding from the City of Bergen.
The project is produced within the framework of ”la Caixa” Foundation’s programme to support artists.

Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).

Erick Beltrán