Volt

Gediminas og Nomeda Urbonas

Zooetics: Sympoiesis and de-centralization of the human

Visningsrommet USF

Torsdag 6. desember 2018 kl 17:00

I denne presentasjonen vil Urbonas snakke om Zooetics - et pågående diskursivt eksperiment og et teststed for modeller som undersøker nye måter for menneskelig kunnskap og forskning for å engasjere seg med andre livsformer. Denne utforskningen tar form som forsøk på å forestille seg design, prototyper og grensesnitt for fremtidige tverr-artede økologier.

De pedagogiske og eksperimentelle prosjektene i Zooetics - Psychotropic House: Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies, Future Fiction Summit eller Future Energy Summit - antyder en radikal lekeplass for hybriditet innen kunst, teknologi og ikke-menneskelige livsformer der deltakerne og publikum er invitert til å forestille seg fremtidig kunnskapsproduksjon. Med henblikk spesielt på omgivende og kollektiv intelligens samt systemiske og naturlige økologier, undersøker Zooetics hvordan forholdet mellom liv og ikke-liv, menneskelig og ikke-menneskelig, kan være på den ene side hinsides viten og upåaktet av eksisterende kunnskapskartografier, og likevel nødvendig og uunngåelig. Det krever dermed nye former for estetikk og en ny vitenskapelig imaginasjon.

Nomeda & Gediminas Urbonas er kunstnere, lærere og medgrunnleggere av Urbonas Studio, en tverrfaglig forskningspraksis som tilrettelegger for utveksling mellom ulike former for kunnskapsproduksjon og kunstnerisk praksis med henblikk på prosjekter som endrer offentlige rom og kollektive forestillingsverdener. I samarbeid med eksperter fra ulike kulturelle og faglige felt utvikler disse prosjektene praksisbaserte forskningsmodeller, som kombinerer materialer og teknikker fra et spektrum av nye medier, urbanisme, samfunnsfag og økologi.

Urbonas arbeid har blitt stilt ut på São Paulo-, Berlin-, Moskva-, Lyon-, Gwangju-, Busan biennalene, Folkestone Triennial; på Manifesta og Documenta-utstillinger; og de har hatt separatutstillinger blant annet på Venezia-biennalen og MACBA i Barcelona. Urbonas er medredaktører av antologien Public Space? Lost and Found (MIT Press, 2017), som tar for seg de komplekse sammenhengene mellom opprettelsen og bruken av offentlige rom og rollene som kunst kan spille der. Nylig kuraterte Urbonas "Swamp Pavilion" ved arkitekturbiennalen i Venezia, 2018. Gediminas er førsteamanuensis ved MIT-programmet i Art, Culture and Technology (MIT), mens Nomeda er PhD-forsker ved NTNU og tilknyttet forsker hos MIT. De bor og jobber i Cambridge, Massachusetts og i Vilnius, Litauen.

*Sympoiesis kommer fra gresk (å skape/lage noe sammen) og antyder et selv-organisert, evolusjonært, adaptivt og uforutsigbart system.

Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Gediminas and Nomeda Urbonas – Zooetics: Sympoiesis and de-centralization of the human

Visningsrommet USF

Thursday 6th of December at 17:00

In their presentation Urbonas will talk about Zooetics - an ongoing discursive
experiment and a test-site for models, that explore new ways for human knowledge and
research to engage with other forms of life. It does so by imagining designs, prototypes and interfaces for future interspecies ecologies. Pedagogical and experimental environments created in several chapters of Zooetics – Psychotropic House: Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies, Future Fiction Summit or Future Energy Summit – suggest a radical playground of hybridity in art, technology, and non-human forms of life in which participants and publics are invited to imagine future knowledge production. Attuned to the themes of ambient and collective intelligence, and systemic and natural ecologies, the Zooetics investigates how relations between life and non-life, human and non-human, may be on the one hand unknowable, remaining unmapped by existing cartographies of knowledge, and yet at the same time necessary and unavoidable. It thus calls for new forms of aesthetic and new scientific imagination.

Nomeda & Gediminas Urbonas are artists, educators, and co-founders of the Urbonas Studio, an interdisciplinary research practice that facilitates exchange amongst diverse nodes of knowledge production and artistic practice in pursuit of projects that transform civic spaces and collective imaginaries. In collaboration with experts from different cultural and professional fields, these projects develop practice-based research models, merging a variety of materials and techniques from new media, urbanism, social science and ecology.

Urbonas’s work has been exhibited at the São Paulo, Berlin, Moscow, Lyon, Gwangju, Busan biennales, Folkestone Triennial; at the Manifesta and Documenta exhibitions; and in solo shows at the Venice Biennale and the MACBA in Barcelona among others. Urbonas co-edited Public Space? Lost and Found (MIT Press, 2017), an examination of the complex interrelations between the creation and uses of public space and the roles that art plays therein. Recently, Urbonas curated the “Swamp pavilion” – future learning environment at the 16th Venice Architecture Biennale 2018. Gediminas is Associate Professor at the MIT Program in Art, Culture and Technology (MIT), while Nomeda is a PhD researcher at NTNU in Norway and a research affiliate at MIT. They live and work in Cambridge, Massachusetts and in Vilnius, Lithuania.

*sympoeisis comes from greek language (making together) and suggests a self-organized system that is evolutionary, adaptive and unpredictable.

Photo: Nomeda & Gediminas Urbonas. Psychotropic House: Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies. Mycomorph. CAC Vilnius, 2015
Photo credit: Giedrius Ilgunas

Gediminas and Nomeda Urbonas