Volt

Hans E. Thorsen

YES, WE CAN CANGE

Lars Hilles gate/Christies gate

18. oktober - 2. november 2008
Åpning 18. oktober kl. 19:00

Med utstillingen “YES, WE CAN CHANGE” utforsker Hans E. Thorsen plakatens formidlingsfunksjon. Vinduene på Volt er for anledningen tapetsert med plakaten for utstillingen og grensene mellom kunstverket og utstillingsplakaten som en sekundær peker er visket ut. Plakaten er både hengt opp rundt omkring i byen som en ordinær utstillingsplakat, og dekker vinduene på Volt.
Plakatprosjektet kan særlig sees i sammenheng med det Thorsen kaller for “Kunst som forstyrrelse av offentlige media”. Både som en problematisering av folks forventninger til plakater, men i dette tilfellet også i forhold til folks forventninger om at galleriet viser noe annet enn plakaten.

“YES, WE CAN CHANGE” henter inspirasjon fra politiske plakater, et medium som for kunstneren nærmest synes forsvunnet fra den norske offentligheten. Et fellestrekk ved Hans E. Thorsens kunstprosjekter er forstyrrelse av forventninger til forskjellige uttrykk/media og en utforskning av dokumentasjonens rolle og funksjoner. Han arbeider ofte med stedspesifikke verk og kunst både i og utenfor gallerirommet.

Hans E. Thorsen gikk ut fra Masterstudiet ved Kunstakademiet i Oslo, KHIO våren 2008. På Avgangsutstillingen presenterte han kunstprosjektet “Veien til Stenersenmuseet” på Kikut og Stenersenmuseet i Oslo. Dette stedspesifikke kunstprosjektet bestod av en serie med skilt, som var satt opp på ulike steder i Nordmarka, og en serie med fotografier av disse. Skiltene var produsert gjennom Skiforeningen og sånn sett offisielle, men markerte avstanden fra stedet de befant seg til Stenersenmuseet. Skiltene var festet til, og var kopier av, skiltene som allerede henger i Nordmarka i krysningspunkter for stier, veier eller skiløyper som angir retning og distanse til forskjellige destinasjoner.

I hans bachelorprosjekt i 2006, “Om et kontor og min mor Anniken Thorsen”, forflyttet Hans E. Thorsen sin mor, direktør for Bildende Kunstneres Hjelpefond, og hennes komplette kontor til utstillingen på Stenersenmuseet, hvor hun jobbet midt i utstillingen i seks uker.

Thorsen var med på kunstprosjektet Collaborism ved årets Høstutstilling, er med i kunstnergruppen Sisyfos Minigolfklubb, og arbeider også som skribent og kunstkritiker.


Hans E. Thorsen – YES, WE CAN CANGE

Lars Hilles gate/Christies gate

Opening 18 October
18 October - 2 November 2008

With the exhibition “YES, WE CAN CHANGE” Hans E. Thorsen examines the mediatory potential of posters. As part of this project the windows of Volt have been plastered with the exhibition posters, blurring the boundaries of the work of art and its secondary signage. The poster has also been mounted around the city as conventional advertising for the exhibition.

The poster project can be seen in relation to what Thorsen calls “art as disturbance of official media” - both as probematizing people’s expectations of posters and their assumption that the gallery will be displaying something other than its signage. The slogan “YES, WE CAN CHANGE” has been inspired by political posters; a medium that the artists thinks has all but disappeared from the Norwegian public sphere.

A common thread that runs through Hans E. Thorsen's practice is the undermining of expectations towards different media and modes of expression as well as investigations into the role and function of documentary. He often works site-specifically, both within and outside the gallery space.

Hans E. Thorsen graduated with an MA from the Academy of Fine Art at KHIO, Oslo in the spring of 2008. His degree show included the project “The Road to the Stenersen Museum” at Kikut and the Stenersen Museum in Oslo. This site-specific work consisted of a series of signs placed around Nordmarka (a popular area for walking and skiing outside Oslo) and a series of photographs of these works in situ. The signs were produced by the Skiing Association and were, as such, official, but they displayed the current distance of the viewer from the Stenersen Museum. The works mimicked existing signs in Nordmarka situated where the ski tracks cross, which indicate the direction and distance to various destinations, and were appended to these.

Thorsen’s BA project from 2006 was entitled “About an office and my mother Anniken Thorsen”, where the artist moved his mother, who was the director of The Relief Fund for Visual Artists, and her entire office to the Stenersen Museum, where she worked for six weeks. Thorsen was part of the art project Collaborism at this year’s Autumn Exhibition; he a member of the artists’ collective Sisyfos Minigolfklubb; and also works as a writer and art critic.

Photo: Thor Brødreskift

Hans E. Thorsen Hans E. Thorsen Hans E. Thorsen Hans E. Thorsen Hans E. Thorsen