Volt

Ingerid S. Straume

Politics as Creation:
Arendt, Castoriadis, the Greek Polis and Us

Litteraturhuset i Bergen

Tirsdag. 16 juni 2015 kl 18:00

Nyliberal politikk er elitenes politikk, og har egentlig lite med demokrati å gjøre. Dette blir spesielt tydelig når vi sammenligner med det første – og sanne – demokratiet slik det ble skapt av grekerne i antikken. Selv om kvinner og slaver ikke var inkludert i politikk og administrasjon, var de greske bystatene enormt nyskapende innenfor en rekke områder, som administrasjon, filosofi, kunst – og krig. Foredraget tar for seg hvorvidt den radikale impulsen fra grekerne kan være en inspirasjon for oss i dag, spesielt når det gjelder politisk handling slik dette ble tenkt hos filosofene Hannah Arendt og Cornelius Castoriadis, forfatter av The Imaginary Institution of Society.

Kritiske stemmer har hevdet at den greske antikken er så forskjellig fra vår egen tid at vi ikke har noe å lære av grekerne i politiske spørsmål. Selv om det er sant at våre samfunn er mye mer komplekse og differensierte, blir det ofte hevdet at verden har «blitt mindre». I visse henseende kan man si at vi befinner oss i en situasjon som ligner på livet i de greske bystatene. For på samme måte som bystatens vel var avhengig av at hver og en deltok i det politiske livet, er det i dag selve planetens vel som avhenger av oss: ikke som private individer, men som samfunnsborgere som skaper nye politiske former.

Ingerid S. Straume er pedagogisk filosof, ansatt ved Universitetet i Oslo og Rudolf Steinerhøyskolen. Hun har en doktorgrad fra 2010 om den gresk-franske filosofen, psykoanalytikeren og politiske tenkeren Cornelius Castoriadis. Straume har skrevet og redigert en rekke tverrfaglige arbeider innenfor politisk tenkning, sosialteori og pedagogikk, blant annet antologiene Depoliticization: The political imaginary of global capitalism (med J. F. Humphrey, 2011),Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis (med G. Baruchello, 2013), Danningens filosofihistorie (2013) og en kommende bok, med psykologen Ole Jacob Madsen om klimaendringenes pedagogiske og psykologiske sider.

Forelesningen er støttet av Fritt Ord. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Ingerid S. Straume – Politics as Creation: Arendt, Castoriadis, the Greek Polis and Us

House of Litterature

Tuesday 16 June 2015 at 18:00

Neoliberal politics is the politics of the elites, and has very little to do with democracy. At least when compared to the first and true democracies created by the Greeks. Notwithstanding the fact that women and slaves were excluded from politics, the Greek city-states were tremendously creative in many fields of life, such as administration, philosophy, art – and war. The talk explores in what sense the radical impulse from the Greeks can inspire us today, especially in terms of political creation, following and comparing the important work of philosophers Hannah Arendt and Cornelius Castoriadis, author of The Imaginary Institution of Society.

Critics have argued that the situation of the ancient Greeks is too different to be able to inform our own political problems. However, even though our societies are more complex and differentiated, it is often claimed that the world has “grown smaller”. In certain, important aspects, I argue, we find ourselves in a predicament similar to that of the Greeks. Just as the well-being of the polis depended on the involvement of each and every citizen, so the well-being of the planet depends on us today: not as private individuals, but as citizens involved in political creation.

Ingerid S. Straume is a philosopher of education based at the University of Oslo and the Rudolf Steiner University College. She has a PhD from 2010 on the Greek-French philosopher, psychoanalyst and political thinker Cornelius Castoriadis. Straume has authored and edited several works in the cross-disciplinary field of political thought, social theory and education. Her works include Depoliticization: The political imaginary of global capitalism (with J. F. Humphrey, 2011) Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis (with G. Baruchello, 2013), Danningens filosofihistorie (2013) and an upcoming book (with Ole Jacob Madsen) on the pedagogy and psychology of climate change.

The lecture is supported by Fritt Ord.
It is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).