Volt

Janne Kruse

The Silent Character

Skur 8
Dreggekaien ved Bryggen

Åpning 11. januar 2018 kl 20:00
12.-13. januar kl 17:00-20:00


I et alfabetisk skriftsystem er en stum bokstav en bokstav som i et bestemt ord ikke tilsvarer noen lyd i ordets uttale. Te er en aromatisk drikk som vanligvis fremstilles ved å helle varmt eller kokende vann over herdede blad av Camellia Sinensis. Fonetiske transkripsjoner som beskriver uttale og viser til endringer på grunn av grammatikk og tilhørighet med andre ord, krever et symbol for å vise at bokstaven er stum. Etter vann er te den mest utbredte drikk i verden. Ved skriving av noter for hånd brukes en sirkel med en linje gjennom og lyden heter 'null'. Te stammer fra det sydvestlige Kina hvor den ble brukt som en medisinsk drikk. I håndskrift kan symbolet for det tomme tegnet ligne på, men må ikke forveksles med den danske og norske bokstaven Ø. Det er mange forskjellige typer te.

I utstillingen The Silent Character presenterer Janne Kruse en ny film og to nye collager. Det filmiske og fotografiske materialet kommer fra en reise hun gjorde til Kina i november 2017. I filmen vises produksjon av te på en tefabrikk i byen Ya’an i Sichuan-provinsen og tilberedelsen av te i tehus i Ya’an og Beijing i kombinasjon med tekstlige fragmenter. Som utgangspunkt for hele prosjektet er Kruse blant annet opptatt av det lingvistiske begrepet om stumme bokstaver, fonetisk transkripsjon og hvordan kunnskapen om te overføres som en type stum viten som bygger på sanselig erfaring. Både ordenes uttale og inntaket av teen flyter gjennom kroppen.

Janne Kruses arbeider er ofte relatert til reiser og undersøker romlige og språklige potensial i møtet mellom kropp og verden, mellom det som kan ses og det som ikke kan ses. Verkene hennes skapes gjennom meditative, performative og tidsrelaterte undersøkelser hvor hun behandler emner som relasjonen mellom det fysiske og det mentale, visuell språklighet, persepsjon og hukommelsens fragmenterte karakter. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo og Central Academy of Fine Art i Beijing. De seneste årene har hun stilt ut på Galleri F15, Moss; Kunstnerforbundet, Oslo; Rake Visningsrom, Trondheim; Trykkeriet, Bergen; Aiyo Space, Beijing; Eskilstuna Konstmuseum; Kunsthal Charlottenborg, København; Vigeland-museet, Oslo; Luda Gallery, St. Petersburg og Kunsthal Aarhus. Parallelt med sitt eget virke er hun en del av kunstnerkollektivet Verdensteatret.
http://www.jannekruse.com

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.


Janne Kruse – The Silent Character

Skur 8
Dreggekaien

Opening Thursday 11th January 2018 at 20:00
12 - 13 January 17:00 - 20:00

In an alphabetic writing system, a silent letter is a letter in a word that does not correspond to any sound in the pronunciation of the word. Tea is an aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over cured leaves of Camellia Sinensis. Phonetic transcriptions that depict pronunciation and note changes due to grammar and the proximity of other words require a symbol to show that the letter is mute. After water, tea is the most widely consumed drink in the world. Handwritten notes use a circle with a line through it and the sound is called ‘zero’. Tea originated in southwestern China, where it was used as a medical drink. Written by hand it resembles the symbol for the empty set, but it must not be confused with the Danish and Norwegian letter Ø. There are many different types of tea.

In the exhibition The Silent Character Janne Kruse presents a new film and two new collages. The filmic and the photographic material come from a journey she made to China in November 2017. In the film we see production of tea at a tea factory in the city of Ya’an in Sichuan Province and the preparation of tea in a teahouse in Ya’an and in Beijing in combination with textual fragments. As a starting point for the whole project, Kruse is interested in among other things the linguistic concept of silent letters, phonetic transcription and how knowledge about tea is transferred as a type of silent knowledge based on sensory experience. The pronunciation of words and the consumption of tea both flow through the body.

Janne Kruse’s work is often travel-based and examines spatial and linguistic potentials in the meeting between the human body and the external world, between what can be seen and what cannot be seen. The works are created through meditative, performative and time-related investigations where she deals with the relationship between physical and mental states, visual language, perception, and the fragmented nature of memory. She is a graduate of the Oslo National Academy of the Arts and the Central Academy of Fine Art in Beijing. Recently, she has exhibited at Gallery F15, Moss; Kunstnerforbundet, Oslo; Rake Visningsrom, Trondheim; Trykkeriet, Bergen; Aiyo Space, Beijing; Eskilstuna Art Museum; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; The Vigeland Museum; Oslo; Luda Gallery, St. Petersburg and Kunsthal Aarhus. She is also part of the artist collective Verdensteatret.
http://www.jannekruse.com

The project has received funding from Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse Janne Kruse