Volt

Jon Benjamin Tallerås

The Seeming Disorder

Bergen Rådhus
Rådhusgaten 10

Åpning mandag 15. juni 2015 kl 17:00
15. - 17. juni kl 17:00 - 20:00

Jon Benjamin Tallerås har laget tre nye verk spesielt for plassen ute ved Rådhuset i Bergen. Utstillingen består av de to relieffene Béton brut (Viksjø blues) I & II som vises i et av vinduene og en dør i rådhuset. Videoverket The Seeming Disorder vises som bakprojeksjon på et annet vindu, og alle verkene sees kun utenfra fra gaten.

I relieffene ser vi abstrakte mønstre som stammer fra en vegg i Kjølberggata i Oslo. Tallerås satte opp en uautorisert arbeidsplass på området hvor avstøpningene er tatt, og brukte dette byrommet som arbeidsplass det døgnet det tok å legge lagene med silikon som gjorde avstøpningen mulig. På denne måten laget han en kopi av veggens overflate og disse kopiene vises i form av relieffer i utstillingen. Tallerås ønsket å arkivere en tilfeldig del av byen og å prosessere denne til et kunstverk – en måte å stjele en del av byen på uten å fjerne den fra sin opprinnelige plassering.

Byen består av flater og strukturer, som hele tiden er i endring, og som skulptureres av menneskene som bor i og bruker byen. Mønstrene på fasaden i Kjølberggata kommer av klumper i mørtelen som ble brukt da fasaden ble pusset opp. Samspillet mellom murerens sirkelbevegelser og klumpene i mørtelen er utgangspunktet for de abstrakte mønstrene som har oppstått.

Relieffenes formater er hentet direkte fra døren og vinduet de vises i. Det modernistiske utrykket i relieffene speiles i rådhusbygningen, som er tegnet av Erling Viksjø, en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme. Rådhuset i Bergen er i naturbetong og viser Viksjø sin interesse for strukturer og overflater.

Videoverket The Seeming Disorder er inspirert av et utdrag fra forfatteren og aktivisten Jane Jacobs bok The Death and Life of Great American Cities. Utdraget handler om den tilsynelatende komplekse uordenen som preger det offentlige rommet: Mennesker som beveger seg i intrikate mønstre, på kryss og tvers av hverandre, mellom biler og bygninger, opp og ned av fortau, og på tvers av veier og plasser.

Filmen vises som en bakprojeksjon på et av vinduene i rådhuset, og videoens bevegelige menneskemasse gjentas i bevegelsene i det offentlige rommet som omgir rådhuset. På samme måte får lydsporet i filmen sin fordobling i møtet med lydene fra Bergen by.

Jon Benjamin Tallerås ble uteksaminert fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2011. Hans improviserte handlinger, uformelle skulpturer og infiltrasjon av byen tilhører en tradisjon av urban utforskning som trekker paralleller helt tilbake til André Bretons ekspedisjoner i 1920-tallets Paris. Tallerås arbeider med en rekke medium, som fotografi, video, skulptur, performance, tekst og installasjoner. Han undersøker byrommet, og utforsker skjulte områder i byen, eller områder som ikke er i bruk. Han lager skulpturer av funnet materiale og kortvarige performancer som gjør krav på de tilfeldige mellomrommene og områdene i randsonen av funksjonell arkitektur.

Arbeidene hans har blitt stilt ut ved Kunsthall Oslo, Akershus Kunstsenter, Sparebankstiftelsen DNB stipendutstilling, Høstutstillingen, Kristiansand Kunsthall og er en del av den kommende LIAF-biennialen i Lofoten. Ved siden av sin kunstneriske praksis er Tallerås en av initiativtakerne og kuratorene bak prosjektrommet One Night Only Gallery.
http://www.jontalleras.com

Takk til BEK og Bergen Rådhus, Bergen kommune. Utstillingen er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Jon Benjamin Tallerås – The Seeming Disorder

Bergen City Hall
Rådhusgaten 10

Opening Monday 15 June 2015 at 17:00
15 - 17 June 17:00 - 20:00

Jon Benjamin Tallerås has created three new works specifically for the square at the City Hall in Bergen. The exhibition consists of the two reliefs Béton brut (Viksjø blues) I & II, shown in one of the windows and a door in the City Hall. The video work The Seeming Disorder is shown as a back-projection on another window, and all the works can be seen from outside on the street.

In the reliefs we see abstract patterns that come from a wall in the street Kjølberggata in Oslo. Tallerås set up an unauthorized workplace in the area where the casts were taken, and used this urban space as a workplace for the 24 hours it took to mount the layers of silicone that made the casting possible. In this way he made a copy of the surface of the wall, and these copies are shown in the form of reliefs in the exhibition. He wanted to archive a randomly chosen part of the city and to process it into an artwork – a way of stealing part of the city without removing it from its original location.

The city consists of surfaces and structures that are in constant transformation, and which are sculptured by the people who live in and use the city. The patterns on the facades in Kjølberggata come from lumps in the mortar that was used when the facade was plastered. The interaction of the circular motions of the builders in the mortar was the starting point for the abstract patterns that have arisen.

The formats of the reliefs are taken directly from the door and window in which they are shown. The modernist expression in the reliefs is reflected in the City Hall itself, which was designed by Erling Viksjø, one of the foremost architects in Norwegian modernism. The City Hall in Bergen is in natural concrete and demonstrates Viksjø’s interest in structures and surfaces.

The video work The Seeming Disorder was inspired by an extract from the writer and activist Jane Jacobs’ book The Death and Life of Great American Cities. The paragraph is about the complex seeming disorder that is typical of public space: people moving in intricate patterns, criss-crossing one another’s paths, among cars and buildings, up and down the pavement, and across roads and squares.

The film is shown as a back-projection on one of the windows in the City Hall, and the moving crowds of people in the video are repeated in the public space surrounding the City Hall. In the same way the soundtrack of the film is duplicated in the encounter with the sounds of the city of Bergen.

Jon Benjamin Tallerås graduated from the Oslo National Academy of the Arts in 2011. His improvised actions, informal sculpture and low-profile infiltrations belong to a tradition of urban wandering that reaches back at least as far as André Breton’s photographic expeditions in the Paris of the 1920s. Tallerås works with a variety of media such as photography, video, sculpture, performance, text and installation. Tallerås investigates urban space, exploring hidden, often non-used areas of the city, using found materials to create sculptures and staging transitory performances that lay claim to the accidental gaps and spaces formed on the margins of functional architecture.

His work has been shown at Kunsthall Oslo, Akershus Kunstsenter, Sparebankstiftelsen DNB Art Award Exhibition and the Autumn Exhibition, Kristiansand Kunsthall, and will be included in the forthcoming LIAF Biennial in Lofoten. Parallel with his artistic practice Tallerås is one of the initiators and curators of the project space One Night Only Gallery.
http://www.jontalleras.com

With thanks to BEK and the Bergen City Hall!
The exhibition is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Works:
Béton brut (Viksjø blues) I & II, 2015
Acrylic one
97 x 70 cm / 186,5 x 63 cm

The Seeming Disorder, 2015
Videoinstallation, HD-video
6.20 min (loop)

Photo: Jon Benjamin Tallerås

Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås Jon Benjamin Tallerås