Volt

Josh Ginsburg

Wittgenstein’s Clicker

- a performance presentation

Bergen Offentlige Bibliotek
Auditoriet

Torsdag 10. oktober 2013 kl 18:00

Dead ends, wrong turns,
loops, cul-de-sacs, and thorough fares;
Rule-making, rule-following,
emergence, conversation, games and cartography.
The spaces between art and life,
between art and the way it’s spoken about.
The fabric of thoughts, the logic of memory,
thinking as doing.


I et intervju i Audio Arts i 1983 spør John Cage journalisten: «Hva synes du om Wittgensteins utsagn om at skjønnhet ikke har noen mening, at det bare betyr at noe «klikker inn», med andre ord at vi liker det». Så forteller Cage om Wittgensteins forslag om å rett og slett ha en «klikker» i lomma, og på mekanisk vis lage noe vakkert, ved å klikke.

I løpet av de siste fire årene har Josh Ginsburg utforsket en slik «klikker». Han har prøvd ut ulike strategier for å samle sine private og dagligdagse møter med verden, arkivere dem og sette dem på kollisjonskurs med hverandre. Eksperimentene har ført til utvikling og bruk av et komplekst, dynamisk digitalt arkiv for tanker, notater og urealiserte ideer. Det stadig voksende personlige arkivet består av rundt 35000 digitale fragmenter – tekst, bilder, video og lyd – som Ginsburg daglig samler inn eller lager. Det tett sammenkoblede og nitidige organiserte arkivet tas i bruk som tankeverktøy og vises for publikum gjennom ulike former for performance-presentasjoner.

Ginsburg er interessert i sitt eget minnes oppbygning, og visningene hans er utformet som navigasjoner gjennom en labyrint av tanker: en strømmende bevissthets visuelle artikulasjon. Visningene gjennomføres ved hjelp av både open source og spesiallaget programvare, og er en del av et større prosjekt som bærer tittelen Performance Cinema.

Josh Ginsburg
er kunstner med base i Cape Town i Sør-Afrika. Han har en mastergrad i visuell kunst (2011) og en bachelor i elektromekaniske ingeniørfag (2004) begge fra Universitetet i Cape Town. Som kunstner lager Ginsburg videoskulpturer, performance, presentasjoner og forskningsbaserte kunstverk. Prosjekter som Breath Control (2012) i rådhuset i Cape Town, Something Elastic (2012) på Edge of Wrong-festivalen i Norge, Blue Line i (2013) på Atlantic House og Black Maps (2013). Ginsberg hadde kunstnerresidens ved Ampersand Foundation i New York i september i fjor og nå ved Very Real Time i Cape Town i 2013. Han underviser ved universitetet i Cape Town og kunstinstituttene på Stellenbosch University og har vært involvert i flere kuratorprosjekter – som Bootleg-utstillingen på Evil Son i Cape Town (2012), som en av grunnleggerne av Research Art i Cape Town (2011) og som samarbeidspartner i det kunstnerdrevne atelieret/prosjektrommet Atlantic House i Cape Town.

Prosjektet er i samarbeid med BEK, Maur Prosjekter og Bergen Offentlige Bibliotek og har mottatt støtte fra Bergen kommune - Internasjonal kunst og kulturutveksling.
Josh Ginsburgs besøk i Bergen er en del av Edge of Wrong-festivalen.


Josh Ginsburg –Wittgenstein’s Clicker

- a performance presentation

Bergen Public Library
Auditorium
10 October 18:00

Dead ends, wrong turns,
loops, cul-de-sacs, and thorough fares;
Rule-making, rule-following,
emergence, conversation, games and cartography.
The spaces between art and life,
between art and the way it’s spoken about.
The fabric of thoughts, the logic of memory,
thinking as doing.


In an interview for Audio Arts in 1983, John Cage asks his interviewer: “How do you feel about Wittgenstein saying that beauty has no meaning and it just means that it clicks with us, that is to say, we approve of it”. Cage then recounts Wittgenstein’s suggestion that one simply keep a ‘clicker’ in one’s pocket, mechanically making something beautiful by clicking.

For the past four years, Josh Ginsburg has been exploring such a ‘clicker’, experimenting with strategies to collect his private and mundane engagements with the world, archive these encounters and to put them on a collision course with one another. These experiments have made manifest the design and use of a complex dynamic digital archive for thoughts, notes and unrealized ideas. This evolving personal archive is constituted by around 35 000 digital fragments – text, image, video and audio – that he continues to collect or make on a day-to-day basis. The highly networked and idiosyncratically organized archive is employed as a tool for thinking and rendered public as performance cinema and performance presentation.

Ginsburg is interested in the architecture of his memory, and his tours are conceived as navigations through a labyrinth of thoughts: a visual articulation of a streaming consciousness. The tours are performed using both open source and custom-built software and form part of a broader project framed as Performance Cinema.

Josh Ginsburg
is an artist based in Cape Town, South Africa. He received his BSc in Electro-Mechanical Engineering (2004) and Master in Fine Art (2011) from the University of Cape Town. As an artist Ginsburg produces video sculpture, performance, presentation and research artworks. Example projects include Breath Control (2012) at City Hall, Cape Town, Something Elastic (2012) at the Edge of Wrong Festival in Norway, Blue Line i (2013) at Atlantic House and Black Maps (2013). He was resident at the Ampersand Foundation last September in NYC, and is a resident at Very Real Time in Cape Town during the last quarter of 2013. He teaches modules at the University of Cape Town and at the art departments at Stellenbosch University and has been involved in various curatorial projects such as the Bootleg exhibition at Evil Son in Cape Town (2012), as the co-founder of Research Art in Cape Town (2011) and as collaborator in the artist-run studio/project space Atlantic House in Cape Town.

The presentation is a collaboration with BEK, Maur Prosjekter and Bergen Public Library and is funded by City of Bergen. Josh Ginsburg's visit to Bergen is a part of the Edge of Wrong festival.

Josh Ginsburg