Volt

Lars Bang Larsen

Don't Follow the Money: Reasons to Forget About the "Art World"

C.Sundtsgt. 55, prosjektrom 3. etage

Fredag 19. oktober kl 17:00

På 1960-tallet hevdet Arthur Danto at kunstverden hadde en vesentlig ontologisk funksjon som lå i å legitimere og bedømme samtidskunst.

På tross av at sosiologien senere forkastet ”kunstverden” som kritisk konsept, lever det i dag i beste velgående. Ofte forkledd som et deskriptivt begrep, brukes det fortsatt av journalister, kritikere og akademikere. Dette skyldes muligens at samtiden vår består i stor grad av nettverk, og fokus ligger på hvordan personlige og profesjonelle relasjoner etableres, tolkes og evalueres.

Men kunstverden som konsept isolerer kunstens institusjonelle og kommersielle sfærer fra dens sosiale kontekst og kritisk-intellektuelle ambisjon. Begrepet har en tendens til å hylle pseudo-persepsjoners valoriserende blikk, og den underliggende maktrelasjonen mellom fetisjerte aktører og institusjoner. Som regel har kunstverden lite med kunst å gjøre. Det er et totaliserende konsept som bør av-naturaliseres.

Lars Bang Larsen er kunsthistoriker og kurator. Doktorgradsavhandlingen hans "A History of Irritated Material" omhandler psykedeliske konsepter innen for neo-avantgarde kunst. Han har blant annet gitt ut boken "The Model: A Model for a Qualitative Society 1968" (2010), og vært medkurator for utstillingene "Populism" (2005) og"La insurrección invisible de un millón de mentes" (2005). Han er kurator for utstillingen "A Society Without Qualities" som åpner på Tensta Konsthall i 2013.

Forelesningen er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd.


Lars Bang Larsen – Don't Follow the Money: Reasons to Forget About the "Art World"

C.Sundtsgt. 55, project room 3rd floor

Friday 19 October 17:00

In the 1960s Arthur Danto claimed that the art world has an ontological purpose that is essential to legitimising and judging art created in the present.

In spite of later having been debunked by sociology, the notion of the "art world" is today alive and well: often disguised as a common sensical concept, it insists in journalistic as well as critical and academic writing. This is perhaps due to the fact that life in the present is networked, and in this way typically focused on how personal and professional relationships are established, interpreted and evaluated.

However the notion of the "art world" isolates the institutional and commercial spheres of art from art's social context and critical-intellectual ambition. The term tends to celebrate the pseudo-perceptions of valorising gazes, as well as a subtext of power moves amongst fetishised agents and institutions. As ever, the "art world" has little to do with art. It is a totalising notion that must be de-naturalized.

Lars Bang Larsen is an art historian and curator. His PhD, "A History of Irritated Material", dealt with psychedelic concepts in neo-avant-garde art. His books include "The Model: A Model for a Qualitative Society 1968" (2010) and he has co-curated exhibitions such as "Populism" (2005) and "La insurrección invisible de un millón de mentes" (2005). In 2013 he is curating the exhibition "A Society Without Qualities" at Tensta Konsthall.