Volt

Lewis & Taggart

A Movement of Pigs and Bricks

Universitetsbiblioteket i Bergen
Haakon Sheteligs plass 7

Åpning onsdag 20. november 2013 kl 18:00
20. november - 20. desember

Åpningstider:
Mandag - torsdag 8:30 - 20:30
Fredag 8:30 - 19:00
Lørdag 11:00 - 16:00

Etter 5. desember
Hverdager 8:30 - 19:00
Stengt lørdager

Etter 13. desember
Hverdager 8:30 - 16:00
Stengt lørdager

I løpet av de siste ti månedene har Lewis & Taggart samlet inn griser og murstein. Målet var å skaffe én representasjon av en gris (i to eller tre dimensjoner) og en fysisk murstein fra hvert av de ti PIIGS- og BRICS-landene*. For å samle inn gjenstandene baserte kunstnerne seg på fjerninnsamling, der de bad venner, kollegaer og bekjente om å velge ut og sende objektene til sitt studio i Bergen, og på denne måten sette i gang en verdensomspennende strøm av griser og murstein.

Kunstverket utgjør et spill mellom språket og det materielle, en objekt-basert undersøkelse av den nåværende økonomiske overgangen fra Vestens tradisjonelle tungvektere til verdens fremtidig rikeste – og dermed mektigste – nasjoner. Ved å utforske skulpturen som kollektiv enhet forsøker A Movement of Pigs and Bricks å utforske forhold som er særegne for hvert land og forhold som er overlappende mellom flere land, og belyse, komplisere og stille spørsmål ved det overgripende økonomiske paradigmet disse nasjonene settes inn i.

Objektene i A Movement of Pigs and Bricks har blitt samlet inn av Daniela Castro, Maria Inigo Clavo, Sandeep Krishna, Trygve Luktvasslimo, Johan Lundh & Aileen Burns, Yulia Medvedeva, Marius Moldvær, Giancarlo Norese, Matthew O'Kane, Bjørg Taranger, James Webb og Theodoros Zafeiropoulos.

*Innenfor økonomi betegner forkortelsene PIIGS (Portugal, Italia, Irland, Hellas, Spania) og BRICS (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) henholdsvis de fem mest gjeldstyngede nasjonene i eurosonen – ofte sett på som ansvarlige for den pågående økonomiske nedgangen i Europa – og de fem landene man spår vil oppnå global økonomisk dominans innen 2050.

Andrew Taggart og Chloe Lewis er en kanadisk kunstnerduo med base i Bergen, der de i 2010 fullførte en felles mastergrad i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. De fokuserer hovedsakelig på forholdet mellom sted og form, og arbeidene deres munner ofte ut i skulptursamlinger, kunstbøker og stedsspesifikke intervensjoner. De har nylig hatt utstillinger ved Small Projects i Tromsø, NoPlace i Oslo og Centre for Contemporary Art i Warszawa. Parallelt med arbeidet i studio driver Lewis & Taggart The Museum of Longing and Failure, et lite museum med fokus på skulpturpraksiser.
http://www.lewisandtaggart.com

Prosjektet er i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Bergen.


Lewis & Taggart–A Movement of Pigs and Bricks

University of Bergen Library
Haakon Sheteligs plass 7

Opening on Wednesday 20 November at 18:00
20 November till 20 December

Opening hours:
Monday - Thursday 8:30 - 20:30
Friday 8:30 - 19:00
Saturday 11:00 - 16:00

From 5 December
Weekdays 8:30 - 19:00
Closed Saturdays

From 13 December
Weekdays 8:30 - 16:00
Closed Saturdays

For the last ten months, Lewis & Taggart have been collecting pigs and bricks. Their goal: to acquire one representation of a pig (in two or three dimensions) and one physical brick from each of the ten PIIGS and BRICS nations*. To gather the objects, the artists relied on a process of remote collecting, whereby a network of friends, colleagues and distant acquaintances were asked to select and send the objects to Lewis & Taggart's Bergen studio, thereby activating a global movement of pigs and bricks.

A play between material and language, the art work constitutes an object-based inquiry into the current economic transition from the longstanding heavyweights of the west to the world's future wealthiest, and thereby most powerful, nations. Through an exploration of sculpture as a collective entity, A Movement of Pigs and Bricks seeks to probe the distinct and overlapping conditions of the countries involved, and strives to elucidate, complicate and question the overarching economic paradigm in which these nations are collectively framed.

The objects in A Movement of Pigs and Bricks have been collected by Daniela Castro, Maria Inigo Clavo, Sandeep Krishna, Trygve Luktvasslimo, Johan Lundh & Aileen Burns, Yulia Medvedeva, Marius Moldvær, Giancarlo Norese, Matthew O'Kane, Bjørg Taranger, James Webb, and Theodoros Zafeiropoulos.

*In economics, the acronyms PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) and BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) signify, respectively, the five most heavily indebted eurozone nations, often perceived as responsible for the current European recession, and the five countries predicted to achieve global economic dominance by 2050.

Andrew Taggart and Chloe Lewis are a Canadian artist duo based in Norway, where they received a joint MFA in 2010 from the Bergen Academy of Art and Design. Focusing primarily on the relationship between place and form, their work typically manifests as sculptural collections, artist books, and site-based interventions. They have most recently exhibited at Small Projects, Tromsø; NoPlace, Oslo; and the Centre for Contemporary Art, Warsaw. In parallel to their studio practice, Lewis & Taggart operate the Museum of Longing and Failure, a small museum with an emphasis on sculptural practices.
http://www.lewisandtaggart.com

The exhibition is presented in collaboration with the University of Bergen Library.

Photo: Thor Brødreskift

Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart Lewis & Taggart