Volt

Icaro Zorbar / John Lely / Pedro Gómez-Egaña / Karen Skog Orkester

LOS PANCHOS

Rom 8

11. september 2009 kl. 19:00

Los Panchos
- en performance med musikk

”Los Panchos er en musikktrio som synger og spiller typisk nostalgisk latinamerikansk musikk. De er spesielt populære blant en generasjon mennesker som identifiserer seg med en gammeldags oppfatning av romantikk, hvor forhold blir nytt gjennom en følelse av varighet. Jeg opplever at arbeidene i denne performancen handler om å erfare grensene for et forhold mellom utøveren og objektene han opererer på, og til og med mellom materialene som gjør musikkproduksjon mulig.” Pedro Gómez-Egaña

Dette årets AudioSpace-seminar utforsker spørsmålet om instrumentet slik det fremtrer i kunst, lydkunst og samtidsmusikk. Seminaret inkluderer en performance, Los Panchos, hvor kunstnerne utforsker dette spørsmålet i deres ulike praksiser. John Lely er en komponist og forsker som i det siste har spesialisert på tekst-noter, og som bruker dem for å gjøre musikkstykker aktive ved hjelp av et utvalg hverdagslige objekter. Icaro Zorbar er en colombiansk kunstner som hverdagsliggjør kassettspillere og andre maskiner for musikkreproduksjon og ender opp med dekonstruerte karakterer som spiller av sanger. Bildekunstneren Karen Skog spiller rollen som en instrumentmaker som tar målene sine etter visuelle parametre heller enn å jobbe som en vanlig strengeinstrumentmaker. Disse kunstnerne og deres ulike arbeidsmåter ser alle ut til å bebo instrumentets grenser og vårt forhold til det: objektet som står mellom kroppen og musikken, apparatet som kan dekodes, den hørbare mekanismen.

Icaro Zorbar er en colombiansk kunstner som arbeider med maskiner og sanger. Arbeidet hans er av en performativ karakter; ved hjelp av kassetter, vifter og lirekasser. Noen ganger har tilstedeværelsen hans mellom maskiner og lyd form av ”assisterte installasjoner”. Zorbar har en mastergrad i kunst (MFA) fra Universidad Nacional de Colombia. Han har stilt ut i Buenos Aires’ Museum of Contemporary Art, Galería Vermelho i Sao Paulo, New York’s “younger than Jesus” exhibition ved The New Museum of N.Y, og Beijing-biennalen. Noen av arbeidene hans befinner seg i samlingen ved Cisneros Fontanals Arts Foundation, hvorfra han vant et stipend i 2008. For tiden bor og arbeider Zorbar i Bogotá, Colombia.

Om arbeidet sitt skriver Zorbar: “I work with machines in circumstances that relate to sentiments between people. This is what really inspires me. I intervene, give voice, a fate, I propose conversations, formulate encounters and separations. I seek to deploy and enhance the fragility of certain connections in which I find a constant tension. I find that disillusionment in the face of a technological reality is important in that it evidences human nature and everyday life.”

John Lely er en komponist og musiker basert i Storbritannia. Han studerte komposisjon ved Goldsmiths College i London med Roger Redgate og John Tilbury, og privat med Michael Parsons. I 2007 var han ansatt som komponist ved Ostrava New Music Days. Musikken hans er blitt brukt internasjonalt på festivaler som MaerzMusik, Ultima, Huddersfield Contemporary Music Festival, Cutting Edge og Open Sound Systems (Tate Modern, London). Den er også blitt kringkastet gjennom BBC 4 Television, BBC Radio 3, DeutschlandRadio og Resonance FM. Han spiller i forskjellige grupper, inkludert Apartment House, LelyWhite (elektronisk kammermusikk med komponist John White) og the ever-populous 9! med Eddie Prévost. Tre improviserte CD’er er tilgjengelige gjennom Matchless Recordings. Sammen med komponistene Tim Parkinson og Markus Trunk co-kuraterer han den årlige ”Music We’d Like to Hear”-konsertserien. Fra 2007-2008 var han ansvarlig for digitaliseringen av Dephne Oram-samlingen ved Glodsmiths College.

For tiden er Lely engasjert i et toårig forskningsprosjekt titulert ”Words and Music”, som er finansiert av The British Arts and Humanity Research Centre (AHRC). Prosjektet er basert ved Bath Spa University, og undersøker tekstlige noter, et alternativt notesystem hvor tekst erstatter noter og andre konvensjonelle musikksymboler. Han underviser også i eksperimentell akustisk kunst ved The Chelsea College of Arts. Digitale uttrykk og interaktivitet er sentrale elementer i flere av verkene hans. Et annet fellestrekk er bruken av mp3-spilleren og diktafonen og/eller involvering av publikum fra scenen. John Lely viser sin performance ”Time Travel at the British Museum” på Litteraturhuset 17. september klokken 19:00 som en del av Ultima-festivalen.
http://www.johnlely.co.uk/

Pedro Gómez-Egaña er en colombiansk kunstner som har base i Norge. Opplært både som komponist og som visuell kunstner ved Goldsmiths College og Kunstakademiet i Bergen, varierer arbeidet hans fra skulptur til performance, video, installasjon og lydarbeid. Gómez-Egaña sin senere kunstneriske produksjon er del av et bredt prosjekt kalt ”Calligraphies”, som er støttet av det norske kunstnerstipendprogrammet. Porsjektet kan ses som en utforskning av bevegelse i relasjon til fundamentale krefter som gravitasjon, gjentakelse, tilfeldighet eller engstelse. Arbeidene hans inkluderer komposisjoner av tekst og fonografisk materiale så vel som mekaniske animasjoner eller videoanimasjoner basert på enkle tegninger. Selv om virket hans involverer mange ulike tekniske ressurser og kunstneriske disipliner, ser det ut til å konstruere enestående enkle verdener.

I forkant av “Calligraphies” utførte Gómez-Egaña et treårig forskningsprosjekt om forholdet mellom musikalitet og fysikalitet, sponset av The British Council i England, som frembragte en rekke ulike solo- og samarbeidsutstillinger, performancer og artikler. Han har vært involvert i kunst-, musikk- og danse-arenaer, -utstillinger og –festivaler som the South Bank Centre sitt ”Purcell Room” i London, Brussels Biennial 2008, Kunstraum Kreuzberg-Bethanien-Berlin, FACT Liverpool, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Multipistes-Amsterdam, 66East Amsterdam, Institute of Contemporary Art London, DareDare Montreal, Tanz Quartier Wien, BMIC London cutting edge series, La Source de Lion-Casablanca, og L’appartement 22 Morocco, med flere. Denne høsten stiller Pedro ut ved Marrakech-biennalen, Bogotás kunstfestival og museet for samtidskunst i Buenos Aires.
Gómez-Egaña har vært gjesteforeleser og fast ansatt ved masterprogrammet i visuell kunst ved Universidad Nacional de Colombia, Goldsmiths College London, og The Laban Centre London.
http://www.pedrogomezegana.net

Karen Skog Orkester
Orgel: Erik Andreas Røkland; Cello: Sivert Nikolai Nesbø; Fiolin og theremin: Karen Skog

En tekst om et orkester av Karen Skog:
"En cello, et orgel, en fiolin og en theremin står i et rom. Tre mennesker spiller improviserte konserter. Dette prosjektet begyntet for et år siden, med meg som forsøkte å lage min egen cello. Det er muligens mange ting i denne verden, og selv store skip blir laget av langsomt arbeidende hender. For mange år siden, da folk selv laget det de hadde bruk for, eksisterte det ingen standard. Og i enkelte gamle bøker kan du finne alle slags instrumenter. Når du gjør noe du aldri har gjort før, kan nye observasjoner bli gjort. Og denne sene kvelden for omtrent et år siden, stemte jeg de fire strengene før jeg langsomt sendte ut lyden. Det er disse øyeblikkene hvor sinnet ditt beveger seg bakover, og uten å vite det kan du reise hundrevis av mil bort. Jeg så orkesteret mitt sitte i en stor hall og stemme instrumentene sine. Fra tankene mine til lyden av disse fire instrumentene, som jeg kalte “Hun snakket om dette orkesteret”. Et orkester med tre musikere, cellisten og organisten Sivert Nikolai Nesbø, organisten og cellisten Erik Andreas Røkland og meg, fiolinist og thereminist Karen Skog. En person begynner å spille, og de andre kommer langsomt til syne. Vi står og hører på hverandres instrumenter, og varsomt stiller vi oss inn på ett univers av lyder."

Karen Skog har en mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen (2007-2009). Hun er del av den nye ateliergruppen “Bergen Ateliergruppe”, og deltok sist i kunstprosjektet “C/O Visningsrommet” på Visningsrommet USF sommeren 2009. Hun arbeider med installasjoner og sfæren mellom rom, scenografi og lydkunst. I november deltar hun på den nye festivalen NEU/NOW Festival i Vilnius, den kulturelle hovedstaden i 2009.

Denne kvelden er et samarbeid mellom Pedro Gómez-Egaña, KHiB og Volt.
Programmet er støttet av Bergen kommune, seksjon for kunst og kultur og KHiB fellesfagligmidler.


Icaro Zorbar / John Lely /
Pedro Gómez-Egaña / Karen Skog Orkester –
LOS PANCHOS

Rom 8

11 September 2009, 7 pm

Los Panchos
- a performance with music

“Los Panchos is a musical trio that plays and sings typical nostalgic Latin-American music. They are particularly popular amongst a generation of people who identify with old-fashioned romance, where relationships are enjoyed through a sense of endurance. I find that these performances explore the limits of the relationship between the performer and the objects they operate with, and between the materials that make musical production possible.” Pedro Gómez-Egaña

This year’s AudioSpace seminar will explore the question of the instrument as it appears in art, sound art and contemporary music. The seminar includes a performance, Los Panchos in which the visiting artists will rehearse this question in different practical ways.

John Lely is a composer and researcher who recently specialised in text scores and uses them in order to activate musical pieces with a variety of everyday objects. Icaro Zorbar is a Colombian artist who “domesticates” cassette players and other musical reproduction machines, and ends up with deconstructed characters that play back songs. Karen Skog is a visual artist who plays the role of an instrument-maker, taking her models from visual parameters, more than working as a luthier. These artists and their different practices all seem to inhabit the borders of the instrument and our relationship to it: the object that stands between the body and the music, the decipherable apparatus, the audible mechanism.

Icaro Zorbar is a Colombian artist who works with machines and songs. His work is of a performative character, using cassette tapes, fans, and music boxes. Sometimes his presence among the machines and sounds takes on the form of “assisted installations”. Icaro holds an MFA from the Universidad Nacional de Colombia. He has exhibited at the Buenos Aires Museum of Contemporary Art, Galería Vermelho in Sao Paulo, the “Younger than Jesus” exhibition at the New Museum in New York, and the Beijing Biennale. His work features in the collection of the Cisneros Fontanals Arts Foundation, which awarded him a Grant Award in 2008. Zorbar currently lives and works in Bogotá, Colombia.

About his work Zorbar writes: “I work with machines in circumstances that relate to sentiments between people. This is what really inspires me. I intervene, give voice or a fate; I propose conversations, formulate encounters and separations. I seek to deploy and enhance the fragility of certain connections in which I find a constant tension. I find that disillusionment in the face of a technological reality is important in that it evidences human nature and everydaylife.”
icarozorbar.wordpress.com

John Lely is a composer and performer based in the UK. He studied composition at Goldsmiths College, London with Roger Redgate and John Tilbury, and privately with Michael Parsons. In 2007 he was a resident composer at Ostrava New Music Days. His music has been featured internationally at festivals such as MaerzMusik, Ultima, Huddersfield Contemporary Music Festival, Cutting Edge and Open Sound Systems (Tate Modern, London). Broadcasts have included: BBC 4 Television, BBC Radio 3, DeutschlandRadio and Resonance FM. He performs in various groups including Apartment House, LelyWhite (electronic chamber music with composer John White) and the ever-populous 9! with Eddie Prévost. Three improvised CDs are available through Matchless Recordings. Alongside composers Tim Parkinson and Markus Trunk, he co-curates the annual Music We’d Like to Hear concert series. From 2007-8 he was responsible for the digitisation of the Daphne Oram Collection at Goldsmiths College.

Presently Lely is engaged in a research project spanning over two years, entitled “Words and Music”, which is financed by the British Arts and Humanity Research Centre (AHRC). The project is based at Bath Spa University and examines textual scores, an alternative notation where text replaces notes and other conventional musical symbols. He also teaches experimental acoustic art at the Chelsea College of Arts. Digital expressions and interactivity are central elements in several of his works. A common trait is also the use of mp3 player and Dictaphone and/or involving the audience from the stage John Lely will show his performance “Time Travel at the British Museum” at Litteraturhuset, 17th of September at 7 pm as part of Ultima.
http://www.johnlely.co.uk/

Pedro Gómez-Egaña is a Colombian artist who is currently based in Norway. He was educated as a composer and a visual artist at Goldsmiths College and at the Bergen National Academy of Arts. His practice includes sculpture, performance, video, installation and sound works. Gómez- Egaña’s recent artistic production forms part of a large-scale project entitled “Calligraphies”, supported by the Norwegian Artistic Fellowships Programme, which could be seen as an exploration of motion in relation to fundamental forces like gravity, repetition, accidentality, or anxiety. His works often include compositions of text and phonographic material, as well as mechanical or video animations of simple drawings. Although his practice involves multiple technical resources and artistic disciplines it appears to construct worlds of incisive simplicity.

Prior to “Calligraphies” Gómez-Egaña carried out a three-year research project on the relationship between musicality and physicality, sponsored by the British Council that included various collaborative and solo exhibitions, performances and papers. He has been involved with art, music, dance venues, exhibitions and festivals including the South Bank Centre’s Purcell Room in London, the Brussels Biennial 2008, the Kunstraum Kreuzberg-Bethanien-Berlin, FACT Liverpool, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Multipistes-Amsterdam, 66East Amsterdam, the Institute of Contemporary Art London, DareDare Montreal, Tanz Quartier Wien, BMIC London cutting edge series, La Source de Lion-Casablanca, and L’appartement 22 Morocco. This autumn Pedro will show at the Marrakech Biennial, Bogotá’s art fair, and the Museum of Contemporary Art of Buenos Aires. Gómez-Egaña has been guest and resident lecturer at the MA programme in visual arts at Universidad Nacional de Colombia, Goldsmiths College, London, and the Laban Centre, London.
http://www.pedrogomezegana.net

Karen Skog Orkester
Organ: Erik Andreas Røkland. Cello: Sivert Nikolai Nesbø. Violin and theremin: Karen Skog

A text about an Orchestra by Karen Skog:
"A cello, an organ, a violin and a theremin are standing in a room. Three people are playing an improvised concert. This project started about a year ago, when I attempted to make my own cello. There are many things in this world, and even the big ships are made by slowly working hands. Many years ago, when people only built what they needed, there were no standards. In some old books you can find all kinds of different instruments. When you are doing something you have never done before, new observations may appear. And one late evening, about a year ago, I tuned the four strings, before slowly eliciting the sound. There are these moments when your mind moves backwards, and without knowing it you can travel hundreds of miles away. I saw my orchestra sitting in a big hall tuning their instruments. The sound of these four instruments came into my mind, and I called it “She was talking about this Orchestra”. The orchestra includes three musicians: Sivert Nikolai Nesbø, the cellist and organist;, Erik Andreas Røkland, the organist and cellist and myself, Karen Skog, the violinist and thereminist. One person starts playing and the others come in slowly. We are standing listening to each others´ instrument, carefully tuning into one universe of sounds."

Karen Skog has an MA degree in Art from Bergen National Academy of the Arts (2007-2009). She is part of the new studio group Bergen Ateliergruppe and recently participated in the art project C/O Visningsrommet at Visningsrommet USF in the summer of 2009. She works with installations, in-between spatial spheres, scenography and sound art. In November she will participate at the NEU/NOW Festival in Vilnius – The European Capital of Culture 2009.

The evening is a collaboration between Pedro Gómez-Egaña, KHiB and Volt.
The program is funded by The City of Bergen – The Section for Arts and Culture and KHIB’s cross-disciplinary funds.

LOS PANCHOS LOS PANCHOS LOS PANCHOS LOS PANCHOS