Volt

Maaike Bleeker

Subversion and Self-Design in the Age of Digital Technology

Litteraturhuset i Bergen

Onsdag 28. mai 2014 kl 19:00

I vår tids globaliserte, medierte, utvidede og spredte virkelighet er representasjon mer enn noen gang et sted der det forhandles om forhold mellom fortid, nåtid og framtid. Dette kan bidra til frigjøring fra tidligere fastsatte grenser og kategorier som definerer identitet og selvet, men også føre til nye former for disiplin – den typen disiplin som Jon McKenzie så treffende beskriver som «opptre, ellers». Med utgangspunkt i flere verk av den libanesiske kunstneren Rabih Mroé utdyper denne forelesningen kunstens potensiale til å gå inn i denne situasjonen med et kritisk blikk.

Maaike Bleeker er professor i teatervitenskap og leder for Institutt for media­ og kulturstudier ved Universitetet i Utrecht. Hun har tidligere undervist ved
School for New Dance Development (Amsterdam), Piet Zwart Post-Graduate Program in Fine Arts (Rotterdam) og ved Universitetet i Amsterdam. Siden 1991 har hun vært aktiv som dramaturg innen teater og dans. Hun har spilt i flere forelesningsperformancer og drevet sitt eget teaterkompani, Het Oranjehotel, (1993–2000). I 2006–2007 var hun gjestekunstner ved Amsterdam School for the Arts. Hun arrangerte Performance Studies internationals konferanse,Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience (Utrecht, 2011). Hun har skrevet boken Visuality in the Theatre (Palgrave 2008), tekstene hennes har blitt publisert i en rekke internasjonale tidsskrift og artikkelsamlinger og hun har vært redaktør for flere bøker, blant annet Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre (AUP 2008). Maaike Bleeker er leder av Performance Studies international, PSi.
http://psi-web.org

Forelesningen er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Maaike Bleeker – Subversion and Self-Design in the Age of Digital Technology

House of Litterature in Bergen

Wednesday 28 May at 19:00

Within contemporary globalized, mediatized, augmented and distributed environments representation is more than ever a place of negotiation of relationships between past, present and future. This may result in liberation from previously fixed boundaries and categories defining self and identity, but it could also give rise to new kinds of discipline, the kinds of discipline that Jon McKenzie so aptly describes as the discipline to ‘perform or else’. Taking several works by Lebanese artist Rabih Mroé as its point of departure this lecture elaborates on the potential of art for a critical engagement with this situation.

Maaike Bleeker is a professor of Theatre Studies, and the Head of Department of Media and Culture Studies at Utrecht University. Previously she taught at the School for New Dance Development (Amsterdam), the Piet Zwart Post-Graduate Program in Fine Arts (Rotterdam) and the University of Amsterdam. Since 1991, she is also active as dramaturge in theatre and dance. She performed in several lecture performances and ran her own theatre company, Het Oranjehotel (1993-2000). She was the organizer of the 2011 world conference of Performance Studies international, titled Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience (Utrecht, 2011).

She has written the book Visuality in the Theatre(Palgrave, 2008), published extensively in international journals and edited volumes and edited several books among them Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre (AUP 2008). Maaike Bleeker is president of Performance Studies international, PSi. http://psi-web.org.

The lecture is funded by City of Bergen.