Volt

Maia Urstad

CARGO

Visningsrommet USF

Åpning onsdag 7. februar 2014 kl 18:00
7. - 18. februar kl. 15:00 - 21:00
16. februar kl 13:00 - 21:00

Omtrent alt vi omgir oss med har engang befunnet seg i en container. Utstillingen CARGO undersøker spørsmål om kommunikasjon over landegrenser til lands og til vanns, perspektiver på fordeling av gods og goder, ressurstilgang, forbruk og transportlinjer. Disse temaene knyttes til skolestua eller klasserommet, et sted hvor verdensbilder skapes og kunnskap formidles til de som så skal videreutvikle samfunnet og demokratiet.

Prosjektet springer ut fra Urstads interesse og fascinasjon for forskjellige metoder og teknologi som er tatt i bruk i vår nære historie for å kunne kommunisere over avstander – fra kommunikasjon mellom kaptein og maskinist i eldre skip der den ene oppholder seg over dekk, den andre i et larmende maskinrom, via telegrafi, morse og annen radiokommunikasjon over hav og store distanser - til våre dagers nyvinning – det digitale bakkenettet og bruk av fiberoptikk.

CARGO kretser tematisk rundt sammenhengen mellom teknologisk utvikling, forflytning og den historiske utviklingen av våre begreper om det samtidige og det globale, samt vår opparbeidede personlige ballast i form av erfaringer og plassering i et geografisk, økonomisk, sosialt og kulturelt felt.

Ni modifiserte skolepulter, lydopptak av enkeltpersoners fortellinger fra forskjellige deler av verden og en flerkanals lydbilde er hovedelementene i CARGO. Som sådan utgjør den et forråd av fortellinger som utvides ved at nye historier innlemmes for hvert sted prosjektet vises.

I CARGO møter vi enkeltpersoners fortellinger, fortellinger som er samlet inn av Urstad gjennom intervjuer med ulike personer hun har møtt og som er en del av hennes liv. I versjonen i Bergen møter vi Clare Butcher, Zimbabwe-født kurator, som forteller og reflekterer rundt sin erfaring fra gatene i Madrid og Kairo våren 2011, og hvordan hun i sin oppvekst i Zimbabwe som hvit ikke kunne delta i samfunnskritiske demonstrasjoner. Vassilij Vassilevich, en 92 år gammel radiooperatør fra Kaliningrad, forteller om sin erfaring som radiooperatør i Sovjetunionen og frem til i dag, og om radioens betydning som kommunikasjonsmiddel i Russland gjennom flere årtier. Småbrukeren Alfhild Toft setter den teknologiske utviklingen i perspektiv gjennom sin personlige beretning om å gjøre klesvasken i elva. Michel Mutambuyi, forteller om sin reise fra hjemlandet Kongo til Sør-Afrika for ti år siden, og hans arbeid som turguide og hvordan han gjennom disse ti årene har kjempet for å skaffe seg oppholdstillatelse, arbeid, hus og hjem i sitt nye land.

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsaklig med lydinstallasjoner og -performancer. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har også bakgrunn fra rock, blant annet som keyboardist og el-gitarist i ska/newwave-bandet Program 81. Hun har vist arbeider ved blant andre Johannesburg Art Gallery, Prefix ICA i Toronto, Museo Reina Sofia Radio i Madrid, Moderna Museet i Stockholm, KODE i Bergen, Mamam do Patio Recife i Brasil og Electrohype ved Malmö Konsthall. Hun er del av det internasjonale lydkunstkollektivet freq-out, kuratert av CM von Hausswolff og er medstifter av Lydgalleriet i Bergen. Hennes forrige prosjekt Meanwhile, in Shanghai… ble vist i fem forskjellige versjoner i løpet av 2011-2012 i Riga, Kortrijk, Maastricht, Bergen og Berlin, sistnevnte som soloutstilling på Singuhr Sound Gallery Berlin i mai 2012. Hun er med på Marrakech Biennalen i 2014. Lydarbeidene hennes publiseres på Touch Music, London.
http://www.maia.no

Prosjektet er et samarbeid med BEK og Nordnes skole
og er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd - kunst og ny teknologi.


Maia Urstad – CARGO

Visningsrommet USF

Opening Friday 7 February 2014 at 18:00
7–18 February at 15:00–21:00
16 February at 13:00 - 21:00

Just about everything we surround ourselves with has been in a container at some point. The exhibition CARGO examines questions of communication across borders by land and by sea, the distribution of goods and benefits, access to resources and consumption and transport routes. It relates these themes to the schoolroom or classroom, a place where worldviews are made and knowledge is imparted to those who are to further develop society and democracy.

The project is a result of Urstad's interest in and fascination with the different methods and technologies used to communicate across distances in our recent history: from the communication between captain and engineer in older ships where one would stay above deck and the other in a noisy engine room, via telegraphy, Morse code and other types of radio communication across oceans and great distances, to the innovation of our time – the digital terrestrial network and use of fibre optics.

CARGO circles around the connection between technological development, mobility and the historical development of our conception of the contemporary and the global, and our accumulated personal ballast in the form of experiences and our location in a geographic, economic, social and cultural field.

Nine modified school desks, audio recordings of individuals' stories from different parts of the world and a multi-channel sound composition are the main elements in CARGO. As such it contains a supply of stories that expands by incorporating new stories for each new place the project is presented.

In CARGO we encounter personal stories, stories that have been collected by Urstad through interviews with different people she has met and who are a part of her life. In the Bergen version we meet the Zimbabwe-born curator Clare Butcher, who relates and reflects on her experiences from the streets of Madrid and Cairo in spring 2011, and how she, as a white person growing up in Zimbabwe, could not take part in public protests. Vassilij Vassilevich, a 92-year old radio operator from Kaliningrad, recounts his experiences as a radio operator back in The Soviet Union years and up till the present day, and talks about the importance of radio as a means of communication in Russia throughout several decades. Smallholder Alfhild Toft puts technological development in perspective in her personal story about doing laundry in the river. Michel Mutambuyi shares the story of his journey from Congo, his homeland, to South Africa ten years ago, and speaks of his work as a tour guide and how he for the past ten years has struggled to obtain a residence permit, work, house and a home in the new country.

Maia Urstad works at the intersection of audio and visual art, predominantly with sound installations and performances. She has a degree from Bergen Academy of Art and Design and a background in rock, as a keyboardist and electric guitarist in the ska/new wave band Program 81, among other things. Her works have been presented at Johannesburg Art Gallery, Prefix ICA in Toronto, Museo Reina Sofia Radio in Madrid, Moderna Museet in Stockholm, KODE in Bergen, Mamam do Patio Recife in Brazil and Electrohype at Malmö Konsthall. She is part of the international sound art collective freq-out, curated by CM von Hausswolff and is co-founder of Lydgalleriet in Bergen. Her last project, Meanwhile, in Shanghai… was presented in five different versions in 2011–2012: in Riga Kortrijk, Maastricht, Bergen and Berlin, the latter as a solo exhibition at Singuhr Sound Gallery in May 2012. She is part of the Marrakech Biennale in 2014. Her soundworks are published by Touch Music in London.
http://www.maia.no

The project is a collaboration with BEK and Nordnes School and is supported by Bergen Municipality and Arts Council Norway – Art and New Technology.

Photo: Thor Brødreskift

Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad Maia Urstad