Volt

Aesthetics of Decolonization

Utendørs amfi ved Løvstien
Løvstakken

Søndag 7. juni 2015 kl 13:00 - 15:00

Souffles, utgitt i Rabat i 1966–72, blir ofte regnet som et avantgardistisk litteraturtidsskrift. Det har i mindre grad blitt verdsatt som et transnasjonalt og tverrfaglig foretak som representerer translokale diskurser innen billedkunst og film, og utgir manifester og uttalelser fra den trikontinentale solidaritetsbevegelsen. Relasjoner og forbindelser mellom radikale kunstpraksiser og anti-kolonialistiske diskurser, vilkårene for deres produksjon, og den transnasjonale konteksten der estetiske ideer oppstår og sirkulerer, er blant von Osten sine hovedinteresser som kunstner, forfatter, filmskaper og kurator i dag. Først og fremst er dette en søken etter slektskap på tvers av generasjoner og Middelhavet – utover de vanlige binære beskrivelsene av en afrikansk og europeisk kulturproduksjon. Det er også fordi forhold som uttrykkes i tidsskriftet, fra lokal håndverksproduksjon til nytolkinger av arven etter Bauhaus, peker mot diskusjoner rundt transkulturalitet, før-kapitalistiske økonomier, pedagogiske vendinger og den samfunnsmessige funksjonen ved kulturproduksjon og kunst.

Marion von Osten er en kunstner, forfatter, forsker og kurator. Hun er en av grunnleggerne av Centre for Post-colonial Knowledge and Culture (CPKC) and kleines postfordistisches Drama (kpD) i Berlin, samt mediekollektivet Labor k3000 Zürich. Utover sin egen kunstneriske praksis iverksetter hun langsiktige forskningsprosjekt og utstillinger, som blant annet tricontinentale.net, Tensta Konsthall, Stockholm; SAVVY Contemporary og CPKC Berlin 2015–2016 (med CPKC ); Aesthetics of Decolonization, ith, Zürich, 2015–2016 (med Serhat Karakayali); Model House—Mapping Transcultural Modernisms, Academy of Fine Arts Vienna, 2010–2013; Action! painting/publishing, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris, 2011–2012; In the Desert of Modernity—Colonial Planning and After, Casablanca, 2009, Berlin, 2008 (med Tom Avermaete & Serhat Karakayali); Projekt Migration, Cologne, 2002–2006 (med Aytac Erylmaz, Martin Rapp, Regina Röhmhild, Kathrin Rhomberg) og TRANSIT MIGRATION, Zürich, Frankfurt 2003–2005. Atelier Europa, München, 2004 (med Sören Grammel og kpD), Be Creative! The Creative Imperative, Zürich, 2003 (med Peter Spillmann).

Publikasjonene hennes er blant annet: Transcultural Modernisms (red. Model House Collective, Wien/Berlin, 2013), The Colonial Modern. Aesthetics of the Past. Rebellions for the Future (red. med Tom Avermaete og Serhat Karakayali, London/Berlin 2010); MoneyNations (red. med Peter Spillmann, Wien 2003).

Forelesningen er støttet av Fritt Ord. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Marion von Osten – Aesthetics of Decolonization

Outdoor amfi at Løvstien
Løvstakken


Sunday 7 June 2015 kl 13:00 - 15:00

Souffles, published in Rabat from 1966-72, has often been perceived as an avant-garde literary magazine, seldom as a transnational and transdisciplinary enterprise representing translocal discourses in the visual arts and film, and publishing manifestos and statements from the Tricontinental solidarity movement. Relations and transfers among radical art practices and anti-colonial discourses, the conditions of their production, as well as the transnational context in which aesthetic proposals have emerged and circulated, are of primary interest to me as an artist, writer and film- and exhibition-maker today; in the first place in the search for intergenerational affinities across the Mediterranean beyond the common binary descriptions of an African and European cultural production; and secondly, because relations expressed in the magazine, from local craft production to the re-reading of the Bauhaus legacies, also point to discussions around transculturation, pre-capitalist economies, pedagogical turns and the societal function of culture production and the arts.


Marion von Osten is an artist, writer, researcher and exhibition-maker. She is a founding member of the Centre for Post-colonial Knowledge and Culture (CPKC) and kleines postfordistisches Drama (kpD) in Berlin as well as of the media collective Labor k3000 Zürich. Beyond her artistic practice, she initiates long-term research projects and exhibitions, such as tricontinentale.net, Tensta Konsthall, Stockholm; SAVVY Contemporary and CPKC Berlin 2015–2016 (with CPKC ); Aesthetics of Decolonization, ith, Zurich, 2015–2016 (with Serhat Karakayali); Model House—Mapping Transcultural Modernisms, Academy of Fine Arts Vienna, 2010–2013; Action! painting/publishing, Les Laboratoires d’Aubervilli-ers, Paris, 2011–2012; In the Desert of Modernity—Colonial Planning and After, Casa-blanca, 2009, Berlin, 2008 (with Tom Avermaete & Serhat Karakayali); Projekt Migration, Cologne, 2002–2006 (with Aytac Erylmaz, Martin Rapp, Regina Röhmhild, Kathrin Rhomberg) and TRANSIT MIGRATION, Zürich, Frankfurt 2003–2005. Atelier Europa, Munich 2004 (with Sören Grammel and kpD), Be Creative! The Creative Imperative, Zurich, 2003 (with Peter Spillmann).

Publications include: Transcultural Modernisms. Ed. Model House Collective, Vienna/Berlin, 2013, The Colonial Modern. Aesthetics of the Past. Rebellions for the Future. Ed. with Tom Avermaete and Serhat Karakayali, London/Berlin 2010; MoneyNations. Ed. with Peter Spillmann, Vienna 2003.

The lecture is funded by Fritt Ord. It is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Marion von Osten