Volt

Mikkel Bolt

Avantgardens gjenkomst. Det historiske press på kunst og politikk

Det røde rommet, Marken 37
Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Fredag 27. september 2013 kl 19:00

Krisen er dyp. Uansett hva som skjer, vil neste periode bli hard. Klassekampen har tatt nye former, og er ikke lenger ensidig. Proletariatet er i gjære, og de arabiske opprør peker utover den nåværende postkoloniale verdensorden. I denne situasjonen er det ikke umulig å forestille seg en gjenkomst av avantgarden som revolusjonært anti-kunstnerisk prosjekt.

Mikkel Bolt er kunsthistoriker og kritiker. Han underviser i kulturhistorie på Universitetet i København. Han har skrevet en rekke artikler om emner som avantgarde, nyere politisk filosofi og situasjonisme i tidsskrifter som Rethinking Marxism, Texte zur Kunst, Third Text og Variations. Han er forfatter av bøkene "Den sidste avantgarde" (2004), "I sammenbruddets tjeneste", med Das Beckwerk (2008), "Avantgardens selvmord" (2009), og "En anden verden. Kritiske epistler om de seneste årtiers antikapitalistiske satsninger inden for kunst og politik og forsøgene på at udradere dem" (2011). Han har også vært medredaktør for en rekke publikasjoner som blant andre "Totalitarian Art and Modernity" (2010), og "Expect Anything Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere" (2011). Hans seneste bøker er "En anden verden", Nebula forlag 2011 og "Krise til opstand - Noter om det igangværende sammenbrud", som kommer høsten 2013.

Forelesningen er i samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen og er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Mikkel Bolt – The Return of the Avant-Garde. The Historical Pressure on Art and Politics

Marken 37
Bergen Academy of Art and Design

Friday 27 September 2013 19:00

The crisis is deep. No matter what happens, the next period will be hard. Class struggle has taken on new forms and is no longer one-sided. The proletariat is beginning to show its face all over the place and the Arab revolts point beyond the current post-colonial world order. In this situation it is not impossible to imagine a return of the avant-garde as a revolutionary anti-artistic project.

Mikkel Bolt is an art historian and critic. He teaches cultural history at The University of Copenhagen. He has written a number of articles on subjects such as the avant-garde, contemporary political philosophy and situationism in journals such as Rethinking Marxism, Texte zur Kunst, Third Text and Variations. He is the author of a number of books including "Den sidste avantgarde" (2004), "I sammenbruddets tjeneste" with Das Beckwerk (2008), "Avantgardens selvmord" (2009) and "En anden verden. Kritiske epistler om de seneste årtiers antikapitalistiske satsninger inden for kunst og politik og forsøgene på at udradere dem" (2011). He has co-edited numerous publications including "Totalitarian Art and Modernity" (2010), and "Expect Anything Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere" (2011). His latest books are "En anden verden", published in 2011 and "Krise til opstand - Noter om det igangværende sammenbrud", to be published in autumn 2013.

The lecture is presented in collaboration with Bergen Academy of Art and Design and is funded by City of Bergen.