Volt

Milena Bonilla og Pedro Gómez-Egaña

The Destruction of One Someone

Marken 37, Kunsthøgskolen i Bergen

9. desember 2009 kl. 19:00

Litt om prosjektet:

”I nesten syv år nå har vi samarbeidet om et prosjekt kalt “Monster”. Dette har gitt oss anledning til å diskutere, eksperimentere og produsere, sort sett rundt ideen om konstruksjon og destruksjon som simultant virksomme krefter som kan frembringe bilder relatert til det apokalyptiske, det spøkelsesaktige eller det romantiske. Etter som våre kunstpraksiser har blitt mer og mer spesifikke, har også de konvergerende punktene våre blitt det. Mens Milenas senere arbeid berører forsvinning som et spredningsfenomen, manipulerer Pedros arbeid temporaliteter gjennom en serie kollisjonskurser. Selv om det ser ut som om dette forutsetter et samarbeid basert på et ”før og etter”, peker spenningene mellom en konstruktiv kraft og en destruktiv kurs mot et tomrom som utfordrer brorparten av vårt eget representasjonelle skyts. Vi blir i sannhet etterlatt med en monstruøs konversasjon.” p g-e

Milena Bonilla er en colombiansk kunstner som for tiden lever og virker i Amsterdam. Hennes arbeid spenner over en stor mengde varierende uttrykk deriblant tegning, skulptur og fotografi. Prosessene hennes utøver en rekke spørsmål som binder sammen samfunnsøkonomi og ideer om territorium, forflytning og politikk med handlinger som berører det hverdagslige og som skaper et heterogent rammeverk for diskursen i arbeidet hennes.

Utvalgte soloutstillinger inkluderer “Manuscritos” ved Valenzuela Klenner Gallery i Bogotá (2008), ”Manuscrito Siniestro” ved El Bodegón i Bogotá, ”Limítrofe” ved Valenzuela Klenner Gallery i Bogotá (2006) og ”Common Places / Sketches for a Garden” ved Alianza Colombo Francesa i Bogotá (2004). Nylige gruppeutstillinger inkluderer “X Havana Biennial” i Havana (2009), “Asimetrias y convergencias” ved Vermelho Gallery i Sao Paulo (2009), “Revolución Industrial / Industrial Revolution” ved Muca Roma Universidad Autónoma de México (UNAM) i Mexico by (2008), “Historia Natural y Política” ved Casa Republicana, Biblioteca Luis Angel Arango i Bogotá (2008), “BB3 Bucharest Biennial” ved Simeza i Bukuresti og Umea i Sverige (2008), “Once More With Feeling: A Season of Colombian Photography” ved Impressions Gallery i Bradford, Storbritannia (2007) og Photographer’s Gallery i London (2008), “Displaced” ved Glynn Vivian Gallery i Swansea, UK (2007) og “Nuestra Hospitalidad” ved Espai d’art contemporani de Castelló (EAAC) i Castellón, Spania (2007).

Arbeidet hennes er blitt anerkjent gjennom flere stipender og premier, blant annet Rijksakademie van beeldende kunsten / Det nederlandske departementet for utdanning, kultur og vitenskap, Amsterdam (2009); stipend for produksjon av en kunstnerbok av kulturdepartementet i Colombia (2008); Art Gene Residency (Visiting Arts) fra Arts Council England og det colombianske kulturdepartementet (2005); hederlig omtale ved det 39ende Salón Nacional de Artistas Colombianos (2004); og førstepremie ved X Salón Regional de Artistas de Bogotá (2003).
http://www.milenabonilla.info

Pedro Gómez-Egaña er en colombiansk kunstner som for tiden arbeider i Norge. Med utdanning både som komponist og bildekunstner ved Goldsmiths College og Kunsthøgskolen i Bergen, varierer hans kunstpraksis fra skulptur til performance, video, installasjon og lydarbeid.

Gómez-Egaña sin senere kunstneriske produksjon er del av et større prosjekt kalt ”Calligraphies”, som er støttet av det norske kunstnerstipendprogrammet. Prosjektet kan ses som en utforskning av bevegelse i relasjon til fundamentale krefter som gravitasjon, gjentakelse, tilfeldighet eller spenning. Arbeidene hans inkluderer ofte komposisjoner av tekst og fonografisk materiale så vel som mekaniske animasjoner eller videoanimasjoner basert på enkle tegninger. Selv om virket hans involverer mange ulike tekniske ressurser og kunstneriske disipliner, ser det ut til å konstruere enestående enkle verdener.

I forkant av “Calligraphies” utførte Gómez-Egaña et treårig forskningsprosjekt om forholdet mellom musikalitet og fysikalitet, sponset av The British Council i England, som frembragte en rekke ulike solo- og samarbeidsutstillinger, performancer og artikler. Han har vært involvert i kunst-, musikk- og danse-arenaer, utstillinger og festivaler som the South Bank Centre sitt ”Purcell Room” i London, Brussels Biennial 2008, Kunstraum Kreuzberg-Bethanien-Berlin, FACT Liverpool, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Multipistes-Amsterdam, 66East Amsterdam, Institute of Contemporary Art London, DareDare Montreal, Tanz Quartier Wien, BMIC London cutting edge series, La Source de Lion-Casablanca, og L’appartement 22 Morocco, med flere. Denne høsten stiller Gómez-Egaña ut ved Marrakech-biennalen, Bogotás kunstfestival og museet for samtidskunst i Buenos Aires. Gómez-Egaña har vært gjesteforeleser og fast ansatt ved masterprogrammet i visuell kunst ved Universidad Nacional de Colombia, Goldsmiths College London, og The Laban Centre London.
http://www.pedrogomezegana.net

Prosjektet er støttet av Bergen kommune, seksjon for kunst og kultur.


Milena Bonilla and Pedro Gómez-Egaña – The Destruction of One Someone

Marken 37, Bergen National Academy of the Arts

9 December 2009, 7 pm

Brief description of the project:

"For almost seven years now, we have been working as collaborators on a project called “Monster”. It has provided a reason to discuss, experiment, and produce, primarily, around the idea of construction and destruction as forces of simultaneous operation, which can generate images related to the apocalyptic, the ghostly or the romantic. As our practices have become increasingly specific, so have our points of convergence. While Milena’s recent work connects with vanishing as a phenomenon of dispersion, Pedro’s practice manipulates temporalities in a series of collision courses. Although this would seem to prescribe a collaboration based on a “before and after”, the tensions between constructive forces and a destructive courses point to a void that challenges most of our own representational artillery. Indeed we are left with a monstrous conversation.” p g-e

Milena Bonilla is a Colombian artist who currently lives and works in Amsterdam. Her practice traverses a range of media including drawing, sculpture and photography. Her working processes interrogate a series of questions around the economy, notions of territory, transit and politics with actions invoke the quotidian and generate a heterogeneous framework for the discourse surrounding her work.

Selected solo exhibitions include: “Manuscritos” at Valenzuela Klenner Gallery in Bogotá (2008); “Manuscrito Siniestro” at El Bodegón in Bogotá, “Limítrofe” at Valenzuela Klenner Gallery in Bogotá (2006); and “Common Places / Sketches” for a Garden at Alianza Colombo Francesa in Bogotá (2004).

Recent group exhibitions include: “X Havana Biennial”, Havana (2009), “Asimetrias y convergencias” at Vermelho Gallery, Sao Paulo (2009); “Revolución Industrial / Industrial Revolution” at Muca Roma Universidad Autónoma de México (UNAM) in Mexico City (2008); “Historia Natural y Política” at Casa Republicana, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá (2008); “BB3 Bucharest Biennia”l at Simeza in Bucharest and in Umeå in Sweden (2008); “Once More With Feeling: A Season of Colombian Photography” at Impressions Gallery in Bradford, UK (2007) and Photographer’s Gallery in London (2008); “Displaced” at Glynn Vivian Gallery in Swansea, UK (2007); and “Nuestra Hospitalidad” at Espai d’art contemporani de Castelló (EAAC) in Castellón, Spain (2007).

Official recognition, fellowships and prizes include: Rijksakademie van beeldende kunsten / Dutch Ministry of Education, Culture and Science, Amsterdam (2009); fellowship for the production of an artist book by the Ministry of Culture of Colombia (2008); Art Gene Residency (Visiting Arts) from the Arts Council England and the Colombian Ministry of Culture (2005); Honorary Mention at the 39th Salón Nacional de Artistas Colombianos (2004); and First Prize at the X Salón Regional de Artistas de Bogotá (2003).
http://www.milenabonilla.info

Pedro Gómez-Egaña is a Colombian artist who is currently based in Norway. He was educated as a composer and a visual artist at Goldsmiths College, London and at the Bergen National Academy of Arts. His practice includes sculpture, performance, video, installation and sound works.

Gómez-Egaña’s recent artistic production forms part of a large-scale project entitled “Calligraphies”, supported by the Norwegian Artistic Fellowships Programme, which could be seen as an exploration of motion in relation to fundamental forces like gravity, repetition, accidentality, or anxiety. His works often include compositions of text and phonographic material, as well as mechanical or video animations of simple drawings. Although his practice involves multiple technical resources and artistic disciplines it appears to construct worlds of incisive simplicity.

Prior to “Calligraphies” Gómez-Egaña carried out a three-year research project on the relationship between musicality and physicality, sponsored by the British Council that included various collaborative and solo exhibitions, performances and papers. He has been involved with art, music, dance venues, exhibitions and festivals including the South Bank Centre’s Purcell Room in London, the Brussels Biennial 2008, the Kunstraum Kreuzberg-Bethanien-Berlin, FACT Liverpool, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Multipistes-Amsterdam, 66East Amsterdam, the Institute of Contemporary Art London, DareDare Montreal, Tanz Quartier Wien, BMIC London cutting edge series, La Source de Lion-Casablanca, and L’appartement 22 Morocco. This autumn Pedro will show at the Marrakech Biennial, Bogotá’s art fair, and the Museum of Contemporary Art of Buenos Aires. Gómez-Egaña has been guest and resident lecturer at the MA programme in visual arts at Universidad Nacional de Colombia, Goldsmiths College London, and the Laban Centre, London.
http://www.pedrogomezegana.net

The project received support from The City of Bergen – The Section for Arts and Culture

The Destruction of One Someone The Destruction of One Someone