Volt

Nora Joung

Minnelund: Retten til arbeid

Arna Industrihus, inngang 4
Fabrikkvegen 1
5265 Ytre Arna

Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00

Gratis buss fra busstopp ved Festplassen i Bergen kl 18.30.

31. oktober - 3. november, alle dager 17:00 - 19:00

Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift.

A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde økende konkurranse. I et forsøk på å møte den økende konkurransen fra frihandel, prøvde man å legge til rette for en større og mer slagkraftig tekstilindustri nasjonalt. Industridepartementet gikk i bresjen for å få i stand holdingselskapet A/S Norion. Norion var en fusjon mellom privateide Arne Fabrikker, startet av Peter Jebsen i 1846, Høie Fabrikker, eid av Peter Mentz Jebsen, og Mosjøen Veveri.

Jebsenfamilien beholdt aksjeflertallet i Norion, mens staten gikk inn med en stor aksjepost. Daværende industriminister i Arbeiderpartiregjeringen, Bjartmar Gjerde, gav i 1977 det som ble oppfattet som garantier for at det skulle opprettholdes 165 arbeidsplasser ved fabrikken i Ytre Arna.

Da den fremdeles lønnsomme delen av maskinparken ved virksomheten likevel ble flyttet ut av landsdelen og store deler av arbeiderne ble oppsagt, gikk tre arbeidere med sine respektive fagforeninger i ryggen, til sak mot staten for tap av arbeidsinntekt, og for opprettholdelsen av arbeidsplassene ved Arne Fabrikker.

Materialet i Minnelund: Retten til arbeid er basert på rettsdokumenter, styringsdokument, møterefererat, bygdebøker, intervju, fjernsynsopptak og fagforeningsprotokoller. Joungs prosjekt tar utgangspunkt i en dom fra Eidsivating lagmannsrett i 1982 der de tre oppsagte industriarbeiderne Haaland, Markhus og Boge fra A/S Arne Fabrikker tapte et erstatningssøksmål mot staten.

Grunnlovens § 110 sier at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Da staten solgte seg ut av Norion i 1986, markerte det slutten på forsøket på offentlig inngripen i næringslivet for å trygge arbeidsplassene til befolkningen. Kravet om at staten ved Industridepartementet skulle forpliktes til å opprettholde 165 arbeidsplasser ved Arne Fabrikker, ble ikke tatt til følge av retten. Dommen fra 1982 konkluderer at industriministerens garantier til fabrikkens tillitsvalgte og ansatte ikke var bindende. Slik ble det skapt presedens for at politikere kan begå løftebrudd uten fare for rettslig oppfølging.

Nora Joung arbeider med installasjon, video, performance og tekst. Hun er utdannet ved avdeling Kunstakademiet på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Akademin Valand, Gøteborg og KHiO. Joung arbeider som kunstner og kritiker, sitter i redaksjonen til småforlaget H//O//F og er én av fire personer som organiserer det kunstnerdrevne visningsstedet Destiny’s i Oslo. Nylige prosjekt inkluderer Ding Dong på UKS/Kunstnernes hus, Game of Life IV – Prospektkabinettet i Kristiansand Kunsthall, og forestillingen Grini and Norway’s Futures på Oslobiennalen. Joung er oppvokst i Ytre Arna, og er nå basert i Oslo.

Komponist: Snorre Magnar Solberg.

Takk til:
Arna Industrihus og BEK.
Ytre Arna Historielag ved Anne K. Wille, Bjørn Bremerthun, Solaug Damminger, Vibeke Mowinckel Lorentz.

Prosjektet har fått støtte fra Bergen kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kulturrådet og BEK. Nora Joung har mottatt Hordaland kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Volts program i 2019 er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), KORO (URO) og Kulturrådet.
Nora Joung - Memorial: The Right to Work

Arna Industrihus, Entrance 4
Fabrikkvegen 1
5265 Ytre Arna

Opening Wednesday 30 October 2019 at 19:00
Free bus from the bus stop at Festplassen in Bergen at 18:30.

31 October – 3 November, every day 17:00 – 19:00

Memorial: The Right to Work consists of archive material that documents the winding down of a factory. A/S Arne Fabrikker in Hordaland employed up to 1200 people. When Norway joined the European free trade organization EFTA in 1960, protective tariffs were abolished and the company experienced increasing competition. To counter the increasing competition from free trade, attempts were made to pave the way for a more resilient national textile sector. The Department of Industry entered the fray to build up the holding company A/S Norion. Norion was a fusion of the privately owned Arne Fabrikker, started by Peter Jebsen in 1846, Høie Fabrikker, owned by Peter Mentz Jebsen, and Mosjøen Veveri.

The Jebsen family retained the share majority in Norion, while the Norwegian State came in with a large shareholding. In 1977 the then Minister of Industry in the Labour Government, Bjartmar Gjerde, gave what were considered guarantees that 165 jobs would be maintained at the factory in Ytre Arna.

When the engines in the still-profitable part of the business were nevertheless moved out of the region and large numbers of the workers were laid off, three workers, backed by their respective unions, sued the State for loss of income and failure to maintain the workplaces at Arne Fabrikker.

The material in Memorial: The Right to Work is based on, among other things, legal documents, historical documents, interviews, recordings and union records. Joung’s project takes its starting point in a judgement from the Eidsivating Court of Appeal (Eidsivating lagmannsrett) in 1982 when the three laid-off industrial workers Haaland, Markhus and Boge from A/S Arne Fabrikker lost their suit against the State.

Article 110 of the Norwegian Constitution says that "The authorities of the state shall create conditions under which every person capable of work is able to earn a living through their work or enterprise." When the State sold its share of Norion in 1986, this marked the end of public intervention in commerce to safeguard jobs for the population. The requirement that the State, through the Department of Industry, should be obliged to maintain 165 jobs at Arne Fabrikker was not fulfilled by the Court. The court ruling from 1982 concludes that the Minister of Industry’s guarantees to the employees of the factory were not binding, creating legal precedence for future breaches of promise between politicians and voters.

Nora Joung works with installation, video, performance and text. She studied at the Bergen Academy of Art and Design; the Valand Academy, Gothenburg; and the Oslo National Academy of the Arts. Joung works as an artist and critic, is part of the editorial board of the small publisher H//O//F and is one of four people who organize the artist-run exhibition space Destiny’s in Oslo. Recent projects include Ding Dong at UKS/Kunstnernes Hus, Game of Life IV – The Prospect Cabinet at Kristiansand Kunsthall, and the performance Grini and Norway’s Futures at the Oslo Biennale. Joung grew up in Ytre Arna, and is now based in Oslo.

Composer: Snorre Magnar Solberg.

Thanks to:
Arna Industrihus and BEK.
Ytre Arna Historielag with Anne K. Wille, Bjørn Bremerthun, Solaug Damminger, Vibeke Mowinckel Lorentz.

The project has received support from Bergen City Council, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Arts Council Norway and BEK. Nora Joung has received the Hordaland Art Centre’s production grant from Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Volt’s programme in 2019 is supported by Bergen City Council, Hordaland County Council (KUP), Public Art Norway (URO) and Arts Council Norway.

Foto / Photo: Thor Brødreskift

Nora Joung Nora Joung Nora Joung Nora Joung Nora Joung Nora Joung Nora Joung Nora Joung