Volt

Pascal Gielen

Civil Action Between Crime and Creation

Hordaland kunstsenter

Torsdag 19. april 2018

kl. 19:00 Felles måltid servert av TASC Ablett & Brafield
kl. 19:45 Forelesning

I dette foredraget analyserer Gielen det skapende forholdet mellom kunst, politikk og det offentlige rom i byen. Han ser på hvordan kunstnere og andre kreative arbeidere reagerer på dagens neoliberale politikk med ulike aksjoner og borgerinitiativ i gråsonen mellom kreativitet og kriminalitet. Foredraget er basert på forskningen Gielen utførte for European Cultural Foundation, om kunstens og kulturorganisasjoners rolle i å bygge en transnasjonal sivil arena. Forskningen munnet ut i en analyse av hvordan slike borgerinitiativ utspiller seg og hvordan kunsten kan spille en viktig rolle i sivilsamfunnet. Forskningsresultatene er publisert i bøkene No Culture, No Europe; Interrupting the City og The Art of Civil Action.

Pascal Gielen er professor i sosiologi ved Antwerp Research Institute for the Arts (Universitetet i Antwerpen) der han er leder for Culture Commons Quest Office (CCQO). Gielen er redaktør for den internasjonale bokserien Arts in Society. I 2016 ble han tildelt Oddyseus-stipendet for utmerket internasjonal forskning av Fund for Scientific Research Flanders i Belgia. Han forsker på kreativt arbeid, kunstens institusjonelle kontekst og kulturpolitikk.

Hans bøker er blant andre Being an Artist in Post-Fordist Times (red. Gielen & De Bruyne, 2009), Mobile Autonomy (red Dockx & Gielen, 2015), The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Politics and Post-Fordism (Valiz, 2009, 2011 og 2015), Creativity and other Fundamentalisms (Mondriaan, 2014), Community Art. The Politics of Trespassing (red. De Bruyne & Gielen, 2011), Teaching Art in the Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism (red. Gielen & De Bruyne, 2012), Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World (red. Gielen, 2013) og The Ethics of Art (red Cools & Gielen, 2014).

TASC Ablett & Brafield er et samarbeid mellom de to bergensbaserte kunstnerne Amber Ablett og Stacy Brafield. I tillegg til å dele en kunstnerisk interesse for samtale og performance, har de to stor kunnskap om og kjærlighet til mat. Ablett og Brafield startet TASC i 2013 for å undersøke hvordan fellesmåltider kan åpne opp for diskusjoner om kunst, kultur og samfunn.

Arrangementet er i samarbeid med Hordaland kunstsenter og er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Pascal Gielen – Civil Action Between Crime and Creation

Hordaland kunstsenter

Thursday 19 April 2018

19:00 Communal supper hosted by TASC Ablett & Brafield
19:45 Lecture starts

In his lecture Gielen analyses the relationship between art, politics and the public space in the creative city. He looks at how artists and other creative ‘workers’ respond to contemporary neoliberal policy by taking civil action in the grey zone between creativity and criminality. The lecture is based on research Gielen did for the European Cultural Foundation about the role of art and cultural organizations in building a transnational civil space. The research resulted in an analysis of how civil action takes place and how art can play a pivotal role in a so-called ‘civil chain’. The results of the research are published in the books No Culture, No Europe; Interrupting the City and The Art of Civil Action.

Pascal Gielen is full professor of sociology of art and politics at the Antwerp Research Institute for the Arts (Antwerp University) where he leads the Culture Commons Quest Office (CCQO). Gielen is editor-in-chief of the international book series Arts in Society. In 2016 he became laureate of the Odysseus grant for excellent international scientific research of the Fund for Scientific Research Flanders in Belgium. His research focuses on creative labour, the institutional context of the arts and on cultural politics.

His books include Being an Artist in Post-Fordist Times (ed. Gielen & De Bruyne, 2009); Mobile Autonomy (ed. Dockx & Gielen, 2015); The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Politics and Post-Fordism (Valiz, 2009, 2011 and 2015); Creativity and other Fundamentalisms (Mondriaan, 2014); Community Art. The Politics of Trespassing (eds. De Bruyne & Gielen, 2011); Teaching Art in the Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism (ed. Gielen & De Bruyne, 2012); Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World (ed. Gielen, 2013); and The Ethics of Art (ed. Cools & Gielen,2014).

TASC Ablett & Brafield is a collaboration between two Bergen based artists, Amber Ablett and Stacy Brafield. As well as sharing artistic interests in conversation and performance, the two artists found that they also shared a background in and a love of food. Ablett and Brafield began TASC in 2013 to explore how sharing food could be a way to open up discussion around art, culture and society.

The event is in collaboration with Hordaland kunstsenter and has received funding by City of Bergen.

Photo: Pascal Gielen / Recetas Urbanas "Insect House"

Pascal Gielen Pascal Gielen