Volt

Per-Oskar Leu

(T)reason and Emotion

Tollbodallmenningen 39, 5005 Bergen

Åpning lørdag 24. mai 2014 kl 18:00
25. mai - 5. juni kl 15:00 - 18:00

On a horizontal beam supporting the roof of Brecht’s study, there is a painted inscription: “The truth is concrete.” On a window ledge stands a little wooden donkey that can nod its head. Brecht has hung a little notice around its neck with the words: “I, too, must understand it”.

Walter Benjamin ”Notes from Svendborg”, 24. juli 1934

I utstillingen (T)reason and Emotion vises Per-Oskar Leus videoessay Crisis and Critique fra 2012, samt en serie nye arbeider i tekstil, laget med utgangspunkt i denne filmen.

Crisis and Critique er bygd opp rundt lydopptak fra den tyske dramatikeren og poeten Bertolt Brechts vitnemål foran den amerikanske kongressens House Un-American Activities Committee (HUAC) i 1947. Disse HUAC-høringene hadde som formål å avdekke kommunistisk infiltrasjon i den amerikanske underholdningsbransjen, og markerte således starten på heksejakten som for alvor tok til i USA under ledelse av senator Joseph McCarthy utover 1950-tallet. I Leus iscenesettelse er lydopptakene kombinert med klipp fra filmer som på ulike vis er knyttet til Brecht, og andre viktige aktører i HUAC-prosessene under den kalde krigen.

Blant materialet Leu har benyttet for å reaktivere Brechts vitnemål, er rettssal-scenen fra Fritz Langs M (1931), som i følge Lang var direkte inspirert av Brechts musikal Tolvskillingsoperaen. En lengre animasjonssekvens i Crisis and Critique stammer fra Der Fuehrer's Face (opprinnelig Donald Duck in Nutzi Land) – en propagandategnefilm produsert av Walt Disney i 1943. Disney bidro i å piske opp stemningen mot venstreorienterte i Hollywood, og sto på HUAC-komitéens liste over vennligsinnede vitner under høringene i Washington.

Som en fremtredende skikkelse på den tyske venstresiden, hadde Brecht selv opplevd nazistenes innskrenkninger i kulturfeltet få år tidligere. I tillegg hadde han ved flere anledninger eksperimentert med tribunalformatet i egne teaterstykker, og var dermed godt rustet til å møte sine nye anklagere. Ved hjelp av kløkt og humor bedriver forfatteren en retorisk katt-og-mus-lek med komitéen, i deres forsøk på å "avsløre" det politiske tankegodset i Brechts verker. På denne måten er Crisis and Critique en slags svart komedie om sensur, ideologi, og kunstens spillerom overfor maktapparatet. Prosjektet føyer seg inn i en rekke av Leus arbeider som ser nærmere på kunstnerens rolle under perioder med store samfunnsmessige omveltninger.

Leus tittel er hentet fra Krise und Kritik - et planlagt, men urealisert venstreintellektuelt tidsskrift, unnfanget av Brecht sammen med den tyske filosofen Walter Benjamin på høyden av den store depresjonen omkring 1930. Sistnevntes ånd kan sies å være tilstede i redigeringsformen Leu har valgt, da Benjamin anså filmmontasjen som et viktig politisk redskap i sin egen tid. Leu har dessuten tatt i bruk en rekke fremmedgjøringseffekter – teknikker fra Brechts episke teaterform, utviklet for å skjerpe tilskuerens kritiske iakttagelsesevne.

Per-Oskar Leu er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main. Han fullførte nylig Whitneymuséets Independent Study Program i New York. I 2014 har Leu deltatt på utstillingene Vi lever på en stjerne, Henie Onstad Kunstsenter; In These Great Times, Kunstnernes Hus og EVA International Biennial.
http://www.peroskarleu.com

Takk til BEK og Bjørn Mortensen/Tollbodallmenningen 39!


Per-Oskar Leu – (T)reason and Emotion

Tollbodallmenningen 39, 5005 Bergen

Opening Saturday 24 May 2014 at 18:00
25 May - 5 June at 15:00–18:00

On a horizontal beam supporting the roof of Brecht’s study, there is a painted inscription: 'The truth is concrete.' On a window ledge stands a little wooden donkey that can nod its head. Brecht has hung a little notice around its neck with the words: “I, too, must understand it”.
Walter Benjamin ”Notes from Svendborg”, 24 July 1934

The exhibition "(T)reason and Emotion" presents Per-Oskar Leu's 2012 video essay Crisis and Critique and a series of new textile works drawing on this film.

Crisis and Critique is built around the audio recordings of German playwright and poet Bertolt Brecht's testimony before the U.S. Congress' House Committee on Un-American Activities (HUAC) in 1947. The HUAC hearings were intended to uncover communist infiltration in the American entertainment industry, and marked the beginnings of the witch-hunt that began in earnest in the USA under senator Joseph McCarthy's leadership in the 1950s. In Leu's staging the recordings are combined with film clips that are, in different ways, related to Brecht and other key players in the HUAC processes during The Cold War.

Among the material Leu has used to reactivate Brecht's testimony is the courtroom scene from Fritz Lang's M (1931), which according to Lang was directly inspired by Brecht's musical The Threepenny Opera. An extended animation sequence in Crisis and Critique is taken from Der Fuehrer's Face (originally Donald Duck in Nutzi Land) – a propaganda cartoon produced by Walt Disney in 1943. Disney helped stir up anti-leftist sentiment in Hollywood and was on the HUAC committee's list of "friendly witnesses" during the hearings in Washington.

As a prominent figure on the German left, Brecht had himself experienced the Nazi restrictions in the field of culture a few years earlier. He had also experimented with using the tribunal as a form in his own plays, and was thus well equipped to face his new accusers. By way of wit and humor, the author engages in a rhetorical cat-and-mouse game with the committee in their attempts to "expose" the political content of Brecht's works. Crisis and Critique thus becomes a kind of dark comedy on ideology and the freedom of artistic expression in relation to the powers that be. Like many of Leu's earlier works, the project is concerned with the role of the artist in times of social upheaval.

Leu's title is taken from Krise und Kritik – a planned but never realised journal conceived by Brecht and the German philosopher Walter Benjamin at the height of The Great Depression around 1930. One might say that the latter's spirit is present in Leu's editing, as Benjamin considered the film montage a powerful political tool of his time. Leu has also employed a number of estrangement effects – techniques from Brecht's epic theatre designed to stimulate the viewer's critical faculties.

Per-Oskar Leu studied at The Academy of Fine Art in Oslo and Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main. He recently completed the Whitney Museum of American Art's Independent Study Program in New York. In 2014 Leu has participated in the exhibitions We Are Living on a Star, Henie Onstad Kunstsenter; In These Great Times, Kunstnernes Hus and EVA International Biennial.
http://www.peroskarleu.com

With thanks to BEK and Bjørn Mortensen/Tollbodallmenningen 39!

Photo: Thor Brødreskift

Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu Per-Oskar Leu