Volt

Phil Coy

An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)

Visningsrommet USF

15.oktober – 21.november
Åpning 15.oktober kl 19.00 med performance av Phil Coy.

Åpningstider:
Onsdag-Fredag 1700 – 2100
Lørdag-Søndag 1200-1600
Mandag stengt

Den britiske kunstneren Phil Coy presenterer et nytt prosjekt i regi av Volt i Visningsrommet USF. En standard fraktkasse i tre, tom bortsett fra lydopptaksutstyr og et stort batteri blir hentet i kunstnerens atelier og sendt, via land og sjø til Visningsrommet USF i Bergen. Ved ankomst åpnes kassen og lyden den har spilt inn på reisen spilles av i gallerirommet. I framtiden vil verket gjenta dette forløpet for å gang på gang oppfylle sin funksjon; spille inn og spille av reisen fra ett galleri eller utstilling til den neste. Med en delvis referanse til Robert Morris «Box with the sound of it´s own making» (1961) forsøker verket å forlenge den iboende elegansen som karakteriserer Morris´ originale gest og verkets uutalte angrep på kunstverkets status som autonomt objekt; til samtidens utvidede globale markedsarena (eksemplifisert av kunstmarkedet). Som for å ytterligere devaluere seg i forhold til det globale kunstmarkedet, forlater denne (i en forstand tomme) kassen London idet Frize Art Fair starter, altså samtidig som en stor del av verdens samtidskunst ankommer London i identiske kasser. Som kunstobjekt og lydverk tilbyr det tre og en halv dager lange lydopptaket en mer indirekte og antydende lesning som delvis artikuleres av tilfeldighetsfaktorene; når ser og hører betrakteren verket; ellers sagt på en annen måte: når og hvor på reisen møtes de.

Coys arbeider tar i bruk en rekke medier fra film, lyd, fotografi, tegning, grafikk og skulptur til tekstbaserte arbeider og generative performance. Hans praksis fortsetter kontinuerlig å tvinge tilsynelatende uforenlige materialer til å inngå i dialog med hverandre; ofte ved å revitalisere ideer som stammer fra radikale kunstpraksiser fra 1960-tallet inn språket, arkitekturen og systemene som kjennetegner dagens kultur og globaliserte marked.

Phil Coy ble født i Gloucester og studerte ved Liverpool John Moores, Ecole des Beaux Arts de Nantes og Slade School of Fine Art. Han bor og arbeider i London.
Coy har nylig stilt ut i Cornerhuse, ICA og South London Gallery. Filmen «Wordland» (2008) hadde premiere ved LUX og har soundtrack av Alexander Tucker. Whitstable Biennale, Futurecity og FLAMIN bestilte «Façade» (2010) som blir vist i South London Gallery 8-9.oktober 2010. Han står også for en serie publikasjoner og performance-forelesninger satt sammen av funn og innspilte språk. De nyeste: «Adaptive reuse» og «exfiltration» ble framført samtidig med relaterte visninger i Whitechapel Gallery 30. september i år. For tiden forbereder han en duo-utstilling med Yuko Shiraishi som åpner 24.november i The Russian Club Gallery, London. «An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)» er Phil Coys første separatutstilling i Norge.
http://www.philcoy.info

Prosjektet er støttet av Bergen kommune og er del av B-open 2010.


Phil Coy - An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)

15 October – 21 November
Opening on Friday 15 October at 19.00 with performance by Phil Coy.

Opening hours: Wednesday – Friday 1700 – 2100
Saturday – Sunday 1200-1600
Mondays closed

Volt is presenting a new project by Phil Coy at Gallery USF. A standard issue wooden crate, empty aside from an audio recording device and large battery is collected from the artist's studio in London and shipped via land and sea to Gallery USF in Bergen, Norway. On arrival the crate is opened out and the sound that it recorded on route is played back into the gallery space. Subsequent shows see the work made to perform its function once again, always recording and then playing back its journey as it moves from one gallery or exhibition to the next. Made in part with reference to Robert Morris «Box with the sound of it's own making (1961)» the work is intended to extend the internalised elegance of Morris's original gesture and its implied assault on the autonomous art object, to that of a contemporary expanded field of globalised trade (exemplified by the art market). As if to extenuate its relationship to global art trade still further this essentially empty crate makes its first journey away from London simultaneously with the beginning of the Frieze art fair whereby a large proportion of the worlds contemporary art will arrive in London in identical crates. As an object and sound piece, the three and a half day field recording offers more obtuse and suggestive readings, articulated in part by the chance factors involved as to when the viewer sees and hears the work, and at which point in the journey they intercede.

Phil Coy’s work employs a range of mediums from film, sound, photography, drawing, printing and sculpture to text-based and generative performance. His practice has continued to force seemingly irreconcilable materials into dialogue, often replaying ideas rooted in the radical art practices of the 1960s into the language, architecture and systems that drive today’s culture of global commerce. He was born in Gloucester and studied at Liverpool John Moores, Ecole des Beaux Arts de Nantes and The Slade School of fine art. He lives and works in London. He has exhibited recently at Cornerhouse, ICA and South London Gallery. His film “Wordland” (2008) was premiered by LUX with a live soundtrack by Alexander Tucker. Whitstable Biennale, Futurecity and FLAMIN commissioned “Façade” (2010) that will be screened at the South London Gallery on 8th -9th October 2010. Coy also produces a series of publications and performance lectures that are edited from found and recorded language. The most recent; “Adaptive reuse” and “exfiltration” was performed alongside referential screenings at The Whitechapel Gallery on 30th September. He is currently preparing for a two-person show Phil Coy & Yuko Shiraishi that opens at The Russian Club Gallery on 24th November 2010.
“An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)” will be Phil Coy's first solo show in Norway.
http://www.philcoy.info

The project is funded by City of Bergen. The project is part of B-open 2010.

Photos: Arne Skaug Olsen

Phil Coy Phil Coy Phil Coy Phil Coy Phil Coy