Volt

Richard Ibghy & Marilou Lemmens

An Alert Rabbit Breathing Purified Air

Visningsrommet USF

7. – 16. desember 2018
Åpning fredag 7. desember kl 18:00

Åpningstider:
Tirsdag-søndag kl 12:00-16:00
Torsdag kl 12:00-18:00
Mandag stengt.

Utstillingen An Alert Rabbit Breathing Purified Air består av nye verk av kunstnerduoen Richard Ibghy og Marilou Lemmens som reflekterer over hvordan vitenskapsfolk har nærmet seg og framstilt dyrs adferd og kognisjon, fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag.

Basert på sentrale laboratorieeksperimenter utført av psykologer, biologer, etologer, zoologer og nevrologer, undersøker Anthology of Performance Pieces for Animals (2018–pågående) de ulike innretningene forskere har forestilt seg for å teste dyrs kognitive evner, inkludert undersøkelser av minne, romlig bevissthet, tallforståelse og kommunikasjon.

Verket omfatter en kunstnerbok samt skalerte modeller av eksperimentelle oppsett ledsaget av tekster utformet som instruksjoner til framføringer. Gjennom vektleggingen av fremføring stiller verket spørsmål om hva som skjer når dyr som brukes i forskning ikke lenger tenkes som passive objekter, men heller som aktive deltakere og utøvere som skaper mening i situasjonene de blir plassert i.

Dette spørsmålet er også til stede i Score for Nine Young Performers Playing in a Field (2018), et verk som består av en video og ti collager. Det presenterer et skript for ni lam hvor kunstnerne har brukt en form for notasjon som er inspirert av etogram, en katalogisering av artsspesifikke handlinger og bevegelser som er mye brukt av forskere til å kvantifisere dyreadferd. Collagene er en mellomting mellom geometrisk abstraksjon og datatabell, og utforsker hvordan forskere bruker diagrammer til å klassifisere og tolke data.

I form av skulptur, tekst, video og collage, spekulerer og reflekterer Ibghy og Lemmens rundt hvordan dyr kan skape mening i de eksperimentene de blir deltakere i. Kunstnerne fremhever også hvordan reduksjonismen i de kontrollerte laboratorieforholdene påvirker hvilke spørsmål som kan stilles. I dette prosjektet viderefører de sin langvarige undersøkelse av vitenskapelige forskningsmetoder, som i bruken av observasjon, måling, abstraksjon og grafisk framstilling av data.

Siden 2002 har Richard Ibghy og Marilou Lemmens utviklet en samarbeidspraksis som spenner over flere medier, inkludert video, performance og installasjon. Senest ble deres arbeid presentert i separatutstillinger på Audain Gallery, Vancouver (2018), Agnes Etherington Art Center, Kingston, Canada (2017), Jane Lombard Gallery, New York (2017), Owens Art Gallery, Sackville, Canada 2017), International Studio & Curatorial Program, New York (2016), Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (2016), Leonard & Bina Ellen Kunstgalleri, Montreal (2016), VOX, Montreal (2014) og Monte Vista Projects, Los Angeles (2012). De har deltatt i en rekke gruppeutstillinger, inkludert 2. OFF-Biennale, Budapest (2017), XIII Bienal de Cuenca, Ecuador (2016), 14. Istanbul Biennale (2015), La Biennale de Montréal (2014), Manif d'art 7: Quebec City Biennial (2014), og 10. Sharjah Biennial (2011). De bor i Durham-Sud, Canada.
http://www.ibghylemmens.com


Program:

Torsdag 6. desember kl 17:00 vil det bli en forelesning av Gediminas og Nomeda Urbonas på Visningsrommet USF.

Søndag 9. desember kl 12:00 vil det bli et seminar med presentasjoner av Espen Sommer Eide og Richard Ibghy og Marilou Lemmens på Visningsrommet USF.

Mandag 10. desember kl 16:30 vil Richard Ibghy og Marilou Lemmens holde en forelesning på Monday Lectures ved Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Utstillingen er støttet av Bergen kommune – Internasjonal kunst- og kulturutveksling og Conceils des arts et des lettres du Québec.


Richard Ibghy & Marilou Lemmens – An Alert Rabbit Breathing Purified Air

Visningsrommet USF

Opening Friday 7th December 2018 at 18:00
7 - 16 December

Hours:
Tuesday-Sunday 12-16
Thursday 12-18
Monday closed.

The exhibition An Alert Rabbit Breathing Purified Air brings together new works by artist duo Richard Ibghy and Marilou Lemmens that reflect on how the scientific community has approached and depicted non-human animal behaviour and cognition from the early 20th century to the present.

Drawing upon key experiments conducted in laboratories by psychologists, biologists, ethologists, zoologists and neuroscientists, Anthology of Performance Pieces for Animals (2018-ongoing) explores the various devices imagined by scientists to test the cognitive abilities of animals, including the examination of memory, spatial awareness, numerosity, and communication.

The work takes the form of an artist book as well as scaled models of experimental apparatus alongside texts which read as instructions for performances. Through this emphasis on performance, the work explores what happens when animals involved in research are no longer depicted as passive objects but rather as active participants, as performers, who make sense of the situations in which they are placed.

This question is also present in Score for Nine Young Performers Playing in a Field (2018), a work consisting of a video and ten collages. The piece presents a performance score for a group of lambs using a form of notation inspired by ethograms, a library of species-specific actions and gestures widely used by scientists to quantify animal behaviour. Located somewhere between geometric abstraction and the data table, the collages explore how scientists use diagrammatic forms to classify and interpret data.

Through sculpture, writing, video and collage, Ibghy and Lemmens reflect and speculate on how animals may make sense of the experiments in which they are made to participate. The artists also highlight how the reductionism involved in the controlled conditions of the laboratory influences the questions that may be asked. This project furthers their long-standing inquiry into scientific methodologies, including the use of observation, measurement, abstraction, and the graphical representation of data.

Collaborating since 2002, Richard Ibghy & Marilou Lemmens have developed a collaborative practice that spans multiple media, including video, performance and installation. Most recently, their work was presented in solo exhibitions at the Audain Gallery, Vancouver (2018), Agnes Etherington Art Centre, Kingston, Canada (2017), Jane Lombard Gallery, New York (2017), Owens Art Gallery, Sackville, Canada (2017), the International Studio & Curatorial Program, New York (2016), Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (2016), Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal (2016), VOX, Montreal (2014), and Monte Vista Projects, Los Angeles (2012). They have participated in a number of group exhibitions including the 2nd OFF-Biennale, Budapest (2017), XIII Bienal de Cuenca, Ecuador (2016), 14th Istanbul Biennial (2015), La Biennale de Montréal (2014), Manif d’art 7: Quebec City Biennial (2014), and 10th Sharjah Biennial (2011). They live in Durham-Sud, Canada.
http://www.ibghylemmens.com


Program:

On Thursday 6th of December at 17:00 there will be a lecture by Gediminas and Nomeda Urbonas at the Visningsrommet USF.

On Sunday 9th of December at 12:00 there will be a seminar with presentations by Espen Sommer Eide and Richard Ibghy and Marilou Lemmens at the Visningsrommet USF.

On Monday 10th of December at 16:30 Richard Ibghy and Marilou Lemmens will give a public talk at Monday Lectures at the Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.

The exhibition has received funding from City of Bergen and Conceils des arts et des lettres du Québec.

Image credit: Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Task-based Piece for Two Capuchin Monkeys, Cucumbers, and Grapes, from the series Anthology of Performance Pieces for Animals. Bamboo, coloured gel, string, and text, 2018-ongoing.

Photo: Bjarte Bjørkum / Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens Richard Ibghy & Marilou Lemmens