Volt

Espen Sommer Eide, Richard Ibghy og Marilou Lemmens

Seminar

Visningsrommet USF

Søndag 9. desember 2018 kl. 12.00 – 14.00
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Exercises in non-human listening
Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide vil i denne forelesningen presentere sitt siste prosjekt Imaginalia som blant annet bygger på studier av dyrs sansebiologi, og utvikler en rekke øvelser for å tre inn i andre veseners sanseverdener. Øvelser hvor fornuften må settes delvis ut av spill. Samtidig viser dette prosjektet grensene for vår egen sansning, og hvordan slike begrensninger og mangler er det som gir form til våre personlige minner og historier. På en måte ser vi verden like mye gjennom våre manglende sanser som gjennom de vi har. I denne presentasjonen vil Eide særlig fokusere på mygg og laks, og deres særegne syns- og hørselsorganer.

Espen Sommer Eide er en kunstner og musiker bosatt i Bergen. Ved å benytte seg av lyd som hovedredskap, undersøker han tema fra det lingvistiske til det sansebiologiske, og skaper nye vitenskapelige og musikalske instrumenter for performativt feltarbeid. Gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani er han en fremtredende representant for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskap som Rune Grammofon og Hubro. Verkene hans har vært utstilt og fremført blant annet ved Manifesta-biennalen, Bergen Kunsthall, Ultima, Borealis, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, Sonic Acts, Mutek, GRM og Performa Festival. Eide har også bidratt til en rekke verk som en del av kunstkollektivet Verdensteatret.
http://www.alog.net

When a Portia Spider Hesitates
Richard Ibghy og Marilou Lemmens

Richard Ibghy og Marilou Lemmens tar i foredraget opp hvordan vitenskapsfolk har nærmet seg og framstilt dyrs kognisjon, fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag. Basert på sentrale laboratorie-eksperimenter utført av psykologer, biologer, etologer, zoologer og nevrologer, vil de se nærmere på de ulike framgangsmåtene og innretningene forskerne har forestilt seg for å kunne måle dyrs prestasjoner.

Kunstnerne vil i presentasjonen knytte an til verket Anthology of Performance Pieces for Animals, som er ett av to nye verk de har utstilt på Visningsrommet USF. Det består av en kunstnerbok samt skalerte modeller og tekster, og stiller blant annet spørsmål om hva som skjer når dyrene som er involvert i forsøkene ikke lenger tenkes som passive objekter, men heller som aktive deltakere og utøvere som skaper mening i situasjonene de blir plassert i.

Richard Ibghy & Marilou Lemmens bor i Durham-Sud, Canada. De har hatt separatutstillinger blant annet ved Audain Gallery, Vancouver, Jane Lombard Gallery, New York, og Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal, samt deltatt på blant annet OFF-biennalen Budapest, Cuenca Biennial, Istanbul Biennial, Biennale de Montréal og Sharjah Biennial.
http://www.ibghylemmens.com

Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Seminar - Espen Sommer Eide, Richard Ibghy and Marilou Lemmens

Visningsrommet USF

Sunday 9 December 2018 12:00- 14:00
Free entrance

Exercises in non-human listening
Espen Sommer Eide

In this lecture Espen Sommer Eide will present his latest project Imaginalia. Based on studies of animals’ sensory biology, it develops a number of
exercises to enter into other creatures’ sensory worlds; exercises where reason must be partly abandoned. At the same time this project demonstrates
the boundaries of our own senses and how such limitations and inadequacies are what give form to our personal memories and histories. We see the world
as much through our missing senses as through the ones we have. In this presentation Eide will mainly focus on mosquitoes and salmon, and their
distinctive organs of sight and hearing.

Espen Sommer Eide is a composer and artist based in Bergen, Norway. Using music as a tool, his works investigate themes ranging from language to sensory biology, including the invention of new scientific and musical instruments for performative fieldwork. With projects such as Alog and Phonophani, along with a string of releases on the labels Rune Grammofon and Hubro, Eide is a prominent representative of experimental electronic music from Norway. His works have been exhibited and performed at Bergen Kunsthall, Bergen Assembly, Manifesta Biennial, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, De Halle Haarlem, Sonic Acts, Mutek festival, GRM/Presences Électronique, Performa Festival, Museo Reina Sofia and other venues. Eide is also a member of the theatre/art collective Verdensteatret, with an extensive record of international touring and exhibitions.
http://www.alog.net

When a Portia Spider Hesitates
Richard Ibghy and Marilou Lemmens

In their lecture, Richard Ibghy and Marilou Lemmens will reflect on how the scientific community has approached and measured non-human animal cognition from the early 20th century to the present. Drawing upon key experiments conducted in laboratories by psychologists, biologists, ethologists, zoologists and neuroscientists, they will examine the protocols and apparatus imagined by researchers to measure the performance of animals.

The artists will anchor this presentation in their most recent work, entitled Anthology of Performance Pieces for Animals, which is being shown in their exhibition at Visningsrommet USF. Taking the form of an artist book, scaled models and text, the work explores what happens when animals involved in experiments are no longer depicted as passive objects but rather as active participants, as performers who make sense of the situations in which they are placed.

Richard Ibghy & Marilou Lemmens live in Durham-Sud, Canada. They have presented their work in solo exhibitions at the Audain Gallery, Vancouver, Jane Lombard Gallery, New York, and Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal, as well as group exhibitions including the OFF-Biennale Budapest, Bienal de Cuenca, Istanbul Biennial, Biennale de Montréal and Sharjah Biennial. http://www.ibghylemmens.com

Seminar