Volt

Sporene våre i dypet
- et seminar om Bergens lokale sjøbunn og dens miljøgifter

Med John Birks, Haflidi Haflidason, Cecilia Jonsson, Per Vikse

Bergen offentlige bibliotek
Auditoriet

Torsdag 19. april 2018 kl. 13.00 – 16.00

Fire foredrag etterfulgt av åpning av utstillingen Mareograf II av Cecilia Jonsson i Bergen offentlige biblioteks lokalhistoriske avdeling kl. 16.00
Utstillingen står frem til 9. mai 2018.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Cecilia Jonssons kunstprosjekt Mareograf er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurderingen viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger, og ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

Seminaret på Bergen offentlige bibliotek gir innblikk i kunstprosjektet, i hva sedimenter er, hvordan en kan lese sedimentsprøver fra havbunnen for å danne seg et bilde av blant annet pollen, planterester og hvilken type og mengde av miljøgifter som er lagret der og arbeidet som gjøres for å få en renere havn i Bergen.

Menneskeheten har endret jorden de siste 8000 årene, gjennom blant annet jordbruk, erosjon, og forvaltningen av vannressurser. Seminaret presenterer forskningsprosjektet HOPE ved Universitetet i Bergen som undersøker om mennesket også før dette har påvirket de store økologiske prosessene. Gjennom analyser av pollendata frem til over 12000 år tilbake i tid ser de på om mennesket allerede da har satt økologiske spor etter seg.

Sedimenter er løsmasser på sjøbunnen som består av sand, leire eller grus i tillegg til større eller mindre mengder av organisk materiale fra døde dyr og planter. Miljøgifter som slippes ut i sjøen eller i jorda og som så gradvis lekker ut i fjorden, ender ofte i disse sedimentene. Utslipp av miljøgifter kan komme fra en rekke ulike kilder, slik som industri, maling, bygningsmaterialer, bunnstoff på båter, bebyggelse, vei, dekkslitasje, avløp og regnvann.

Beregninger har vist at det er flere hundre tusen tonn med forurenset sediment i Puddefjorden, Vågen og Store Lungegårdsvann. Målingene viser at det blant annet er store mengder av kvikksølv, bly, arsen og forbudte industrikjemikalier. Risikovurderingen til kommunen viser at oppvirvling av sediment på grunn av skipstrafikk og tidevann er den dominerende spredningsmekanismen for miljøgifter i byfjorden. Miljøgiftene spres da til renere områder i fjorden og tas opp i organismer. For å stanse denne spredningen av miljøgifter fra sjøbunnen har en i Bergen valgt å dekke til den forurensede sjøbunnen, med masser av blant annet stein.

I prosjektet Mareograf har kunstneren Cecilia Jonsson brukt sedimentsprøver fra sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, og lagt det i et lag utenpå leire formet som sylindre. De ble plassert én etter én i hennes selvbygde analoge tidevannsmåler som stod på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvann noen dager i januar i år.

Registreringen av tidevannet ble i den analoge måleren risset med en nål inn i sediment-sylinderne, som ble skiftet ut når sjøen var på det laveste, en gang om natta og en gang på ettermiddagen. De seks sylindrene med sedimenter har i etterkant blitt tørket og brent keramisk og stilles ut i en monter på Lokalhistorisk avdeling på Bergen offentlige bibliotek. Fargespektrene i de innrissede sylindrene kommer av ulike former for tungmetaller, mineraler og organiske forurensinger som er lagret i sedimentene og måten de har reagert på de høye temperaturene i den keramiske brenningen.

Om de medvirkende:

John Birks er professor emeritus ved Institutt for biovitenskap og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen, et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre. Birks' forskningsfelt er paleoøkologi, hvor en gjennom målinger av pollen og vegetasjon som er bevart i sedimenter i innsjøer og myrer, prøver å rekonstruere fortidens klima og økologiske system. Birks er utdannet ved University of Cambridge og har arbeidet ved Universitetet i Bergen siden 1984. Han ble valgt til medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1987 og fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 1998. Han leder prosjektet Humans On Planet Earth - Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE), som skal se på i hvilken grad forhistoriske mennesker kan ha påvirket jorda. HOPE er støttet av EUs forskningsråd og Universitetet i Bergen. Det er et globalt forankret prosjekt og HOPE-teamet vil bestå av 12 forskere i Bergen og 5 i USA, Nederland, Tyskland og Sveits.

Haflidi Haflidason er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er nestleder av The Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) som åpnet i 2016. EARTHLAB er et nasjonalt sediment-laboratorium finansiert av Norsk forskningsråd. Hovedformålet med laboratoriumet er å tjene det geovitenskapsmiljøet i Bergen, inkludert paleoklimaforskningen ved Bjerknessenteret med toppmoderne infrastruktur for sedimentanalyser. Haflidason er tilknyttet Bjerknessenteret.

Cecilia Jonsson er kunstner og arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Hennes arbeider er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen. Hun har en MA i Kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art-programmet. I 2014 ble Jonsson tildelt pris i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring. Hun utførte det 170 m dype kjerneboreprosjektet for Dark Ecology 2016 og vant det nederlandske Bio Art and Design Award samme år. 2017 oppnådde Jonsson en hedersbevisning i Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

Per Vikse er seniorrådgiver i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Klimaseksjonen i Bergen kommune og er prosjektleder for «Renere Havn Bergen», et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Miljødirektoratet og Bergen og Omland havnevesen. Tiltaksområdene for Renere Havn Bergen er Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann.

Seminaret er i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek og er andre del av Mareograf, et nytt kunstprosjekt av Cecilia Jonsson, kuratert av Volt og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og EARTHLAB ved Universitetet i Bergen og Cowi AS.


Traces of us in the depths
– a seminar on the Bergen sea bed and its environmental toxins

With: John Birks, Haflidi Haflidason, Cecilia Jonsson, Per Vikse

Bergen Public Library
Auditorium
Thursday 19 April 2018 13:00–16:00

Four lectures followed by the opening of the exhibition Mareograph II by Cecilia Jonsson in the Local History section of Bergen Public Library at 16:00.
The exhibition runs till 9 May 2018.

The seminar is free and open to the public.

Cecilia Jonsson’s art project Mareograph is based on the Bergen City Council’s risk assessment of the much-polluted marine environment in Puddefjorden and the lake Store Lungegårdsvann in Bergen. This risk assessment shows that the sea bed has a very high content of heavy metals and organic contaminants, and forms the basis for the City Council’s major focus on and clearance work with the fjord bed.

The seminar at the Bergen Public Library provides insight into the art project, into what sediments are, and how one can interpret sediment specimens from the sea bed to form a picture of – among other things – pollen, plant remains and the types and quantities of environmental toxins deposited there. It also throws light on the work that is being done to get a cleaner harbour in Bergen.

Human beings have changed the earth over the past 8000 years in multiple ways, such as agriculture, erosion and the management of water resources. The seminar presents the research project HOPE at the University of Bergen, which investigates whether, even further back, mankind has influenced the major ecological processes. Through analyses of pollen data from as far back in time as 12,000 years, the project is looking at whether human beings left ecological traces even then.

Sediments are loose masses on lake bottoms or on the sea bed consisting of sand, clay or gravel as well as large or small quantities of organic material from dead animals and plants. Environmental toxins that are released into the sea, or on land and then gradually leak out into the fjord, often end up in these sediments. Emissions of environmental toxins may come from a wide range of different sources, such as industry, paint, construction materials, the bottom of boats, settlements, roads, worn tires, drains and rainwater.

Calculations have shown that there are several hundred thousand tons of contaminated sediment in Puddefjorden, Vågen and Store Lungegårdsvann. The measurements show that they include large quantities of mercury, lead, arsenic and banned industrial chemicals. The risk assessment of the City Council shows that the agitation and whirling-up of sediments as a result of shipping traffic and tides is the predominant diffusion mechanism for environmental toxins in the city fjord. The environmental toxins then spread to cleaner areas of the fjord and are ingested by organisms. To stop this spread of environmental toxins from the sea bed, the public authorities in Bergen have decided to have the polluted sea bed covered with quantities of stones, among other things.

In the project Mareograph the artist Cecilia Jonsson has used sediment samples from the sea bed in Puddefjorden and Store Lungegårdsvann, and applied it as a coating to clay formed into cylinders. These were placed one by one in her self-made analogue tidal gauge, which stood on the Årstad quay at the passage between Puddefjorden and Store Lungegårdsvann for a few days in January this year.

The tidal water was registered in the analogue gauge by the movements of a needle in the sediment cylinders, which were replaced when the water was at its lowest, once each night and once each afternoon. The six cylinders with sediments have subsequently been dried and fired ceramically, and will be shown in a display case in the Local History section of the Bergen Public Library. The colour spectra in the incised cylinders come from various types of heavy metals, minerals and organic contaminants deposited in the sediments and the ways in which they have reacted to the high temperatures of the ceramic firing.

About the participants:

John Birks is a professor emeritus in the Department of Biological Sciences and a researcher at the Bjerknes Centre for Climate Research at the University of Bergen, one of Europe’s largest climate science research centres. Birks’ field of research is palaeo-ecology, which by studying pollen and other plant remains preserved in lake or bog sediments tries to reconstruct the climate and ecological systems of the past. Birks graduated from the University of Cambridge in 1969 and has worked at the University of Bergen since 1984. He was elected to the Norwegian Academy of Science and Letters in 1987 and was awarded the Fridtjof Nansen Award for outstanding research in 1998. He heads the project Humans On Planet Earth – Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE), which looks at the extent to which prehistoric humans may have affected the earth. HOPE is supported by the European Research Council and the University of Bergen (2018-2022). It is a global-scale project and the HOPE team will consist of 12 researchers in Bergen and 5 in the USA, Netherlands, Germany, and Switzerland.

Haflidi Haflidason is a professor at the Department of Earth Science at the University of Bergen. He is the deputy head of the Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB), which opened in 2016. EARTHLAB is a national sediment laboratory funded by the Research Council of Norway. The main aim of the laboratory is to serve the geoscience community in Bergen, including palaeoclimate research at the Bjerknes Centre with its ultramodern infrastructure for sediment analysis. Haflidason is associated with the Bjerknes Centre.

Cecilia Jonsson is an artist and works with research-based projects ranging from installation and sculpture to kinetic works. Her works are often site-specific artistic interpretations of phenomena and processes of nature. She has an MA in Art from the Bergen Academy of Art and Design and the Nordic Sound Art Programme. In 2014 Jonsson was awarded a VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Award for her project The Iron Ring. She conducted the 170 m deep core drilling project for Dark Ecology 2016 and won the Dutch Bio Art and Design Award the same year. In 2017 Jonsson achieved a distinction in the Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

Per Vikse is a senior consultant in the Climate Section under the Department for Climate, Culture and Business Development of the Bergen City Council and is the project manager of “Cleaner Harbour Bergen”, a collaborative project of the Bergen City Council, the Norwegian Environment Agency and the Bergen and Port of Bergen. The focus areas of Cleaner Harbour Bergen are Vågen, Puddefjorden and Store Lungegårdsvann.

The seminar is in collaboration with Bergen Public Library and is the second part of Mareograph, a new art project by Cecilia Jonsson, curated by Volt and developed in a dialogue with the Department of Geoscience and EARTHLAB at the University of Bergen and Cowi AS.