Volt

Seminar on Artist Residency

Hordaland kunstsenter

28.september 2010 kl 13.00-16.30

Med plan b (Sophia New og Daniel Belasco Rogers, Storbritannia), Toril Johannessen og Dieter Lesage (Belgia). Moderator: Erlend Hammer

Seminar om Artist Residency arrangeres i forbindelse med lanseringen av Norsk kunstårbok 2010. Et hovedtema i Kunstårboka 2010 er internasjonaliseringen av kunstlivet. Et viktig, men forholdsvis lite diskutert aspekt ved dette er den store veksten av forskjellige Artist Residency-ordninger verden over de siste 10 - 15 årene, og hvilken betydning disse har for dagens kunstproduksjon.

Artist Residency-programmene handler om å legge til rette for at kunstnere skal kunne reise og ideelt sett etablere seg i en større internasjonal sammenheng, samtidig som arrangørene også ønsker seg noe tilbake, i form av utstillinger eller av mer nettverksbyggende karakter. I tillegg til å se på den potensielle konflikten mellom disse to intensjonene, ønsker vi å diskutere hvordan utbredelsen av residensordningene er med på å endre kunstnernes måte å arbeide på og det de produserer.

«Jo tydeligere og mer konkret bakgrunnen for et residency-program er formulert fra vertskapets side, jo mer vellykket vil oppholdet være.» (Kunstner og kurator Karolin Tampere fra hennes og Geir Haraldseth sin samtale om residensordninger i Norsk kunstårbok 2010.)

«I dagens globale kapitalisme finnes det bare ett ønske som er verdt å bygge opp under, nemlig ønsket om maksimalt fravær.» (Skribent og kritiker Dieter Lesage om kravene om minimumsnærver til kunstnere på residensopphold i Norsk kunstårbok 2010).

Vi har invitert fire aktører, som til sammen har sittet på de fleste sidene av bordet, til å diskutere disse spørsmålene med hverandre og med publikum.

plan b er de britiske kunstnerne Sophia New og Daniel Belasco Rogers. Siden 2002 har de laget over 25 prosjekter sammen som har vært vist i 27 ulike byer.De arbeider både med samarbeidsprosjekter og egne kunstprosjekter. I tillegg til performance som lages til en kontekst eller et sted, lager de installasjoner basert på deres GPS-spor, arbeid på papir, durational performancer, lokale mediaprosjekter, audioguider og video walks. I 2001mottok begge Artsadmin Artists' Bursaries, i 2004 plan b var de artists in residence ved Podewil i Berlin, og i 2006 mottok Belasco Rogers et stipend fra Akademie der Künste i Berlin.
http://www.planbperformance.net

Toril Johannessen er billedkunstner og medlem av atelierfellesskapet Flaggfabrikken - senter for fotografi og billedkunst, som har drevet en internasjonal gjestekunstnerordning siden høsten 2006. Toril Johannessen holder til i Bergen og har nylig returnert fra gjestekunstneropphold i Vancouver og Berlin. Hun har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen og begynner på Mountain School of Art (MSA^), Los Angeles, i januar 2011. Siste utstillinger inkluderer Bergen Kunsthall No.5, Bergen, CSA Space, Vancouver, og Lautom Contemporary, Oslo.
http://www.toriljohannessen.no

Dieter Lesage er filosof og skribent. Han har vært gjesteprofessor ved Piet Zwart Institute of the Willem De Kooning Academie i Rotterdam (2003-2005) og ved Institut für Kulturtheorie ved Leuphana Universität i Lüneburg (2007). Han er professor og forskningskoordinator ved Department of Audiovisual and Performing Arts (Rits) ved Erasmus University College i Brussel. Han er medlem av redaksjonsrådet i Afterall (London-Antwerp) og medlem av det internasjonale rådgivende forum for Art & Research –A Journal of Ideas, Contexts and Methods (Glasgow). Han er medredaktør, med Kathrin Busch, av «A Portrait of the Artist as a Researcher: The Academy and the Bologna Process» (Antwerp: MuHKA, 2007). Med den tyske kunstneren Ina Wudtke, kuraterte han utstillingene «A Portrait of the Artist as a Researcher» (Freiraum/quartier21, Wien, 2007) og «A Portrait of the Artist as a Researcher 2.0» (Beursschouwburg, Brussel, 2008) og nylig publiserte boken «Black Sound White Cube» (Wien: Loecker Verlag, 2010). Siden 2006, Dieter Lesage bor i Berlin.

Seminaret foregår på engelsk. 50 kroner betales kontant ved inngangen, inkluderer matservering. Påmelding innen 20. september til norskkunstaarbok [a] gmail.com. Begrenset plass.

Seminaret arrangeres av redaksjonen i Kunstårboka 2010: Erlend Hammer, Ketil Nergaard og Marie Nerland. Seminaret og lanseringen er støttet av Bergen kommune og Norsk Kulturråd og arrangeres i samarbeid med KiK, Hordaland kunstsenter og Volt.


Seminar on Artist Residency

Hordaland kunstsenter

28th of September at 13.00 - 16.30

With plan b (Sophia New and Daniel Belasco Rogers, UK), Toril Johannessen (Norway) and Dieter Lesage (Belgium). Moderator: Erlend Hammer.

Seminar on Artist Residency in conjunction with the launch of The Norwegian Art Yearbook 2010.
One of our main themes in the Art Yearbook 2010 is the internationalization of the art scene. An important, yet fairly little discussed issue, is the global increase of different Artist Residency-programmes during the last 10 to 15 years, and how this has influenced the contemporary art production.

The Artist residency-prorammes deals with accommodating artist’s travels and ideally become established internationally, while the organizers also want something in return, in the form of exhibitions or network. In addition to looking at the potential conflict between these two intentions, we wish to discuss how the dissemination of Artist Residencies influence artists’ way of working and today’s art production.

“If the background for a residency programme is formulated clearly and early on by those who host it, the residency is all the more likely to be successful.” (Artist and curator Karolin Tampere, from her conversation about Residency-programmes in Norwegian Art Yearbook 2010.)

“In today’s global capitalism, there is only one kind of desire worthy of support, and that is the desire for maximum absence.” (Writer and critic Dieter Lesage on the demands on artists of minimum presence during residencies in Norwegian Art Yearbook 2010.)

plan b are the British-born artists Sophia New and Daniel Belasco Rogers. Since 2002 they have made over 25 projects together that have been shown in 27 different cities. They work together collaboratively as well as pursuing solo projects. Alongside performances made specifically for a particular context or place, they make installations based on their GPS-traces, works on paper, durational performances, locative media projects, audio guides and video walks. . In 2001 they both received separate Artsadmin Artists' Bursaries, in 2004 plan b were artists in residence at Podewil, Berlin, and in 2006 Belasco Rogers received a stipend from the Akademie der Künste, Berlin.
http://www.planbperformance.net

Toril Johannessen is an artist and member of the studio collective Flaggfabrikken - center for photography and contemporary art, which has hosted a residency since the autumn 2006. She is based in Bergen, and has recently returned from residencies in Vancouver and Berlin. She holds an MA from the Bergen National Academy of the Arts, and will start Maountain School of Arts (MSA^),Los Angeles January 2011. Her latest exhibitions include Bergen Kunsthall No.5, Bergen, CSA Space, Vancouver, and Lautom Contemporary, Oslo.
http://www.toriljohannessen.no

Dieter Lesage is a philosopher and writer. He has been a visiting professor at the Piet Zwart Institute of the Willem De Kooning Academie in Rotterdam (2003-2005) and at the Institut für Kulturtheorie of the Leuphana Universität Lüneburg (2007). He is a professor and research coordinator at the Department of Audiovisual and Performing Arts (Rits) at the Erasmus University College Brussels. He is a member of the Editorial Board at Afterall (London-Antwerp-and member of the International Advisory Board of Art & Research – A Journal of Ideas, Contexts and Methods (Glasgow). He is a co-editor, with Kathrin Busch, of A Portrait of the Artist as a Researcher: The Academy and the Bologna Process (Antwerp: MuHKA, 2007). With German artist Ina Wudtke, he curated the exhibitions A Portrait of the Artist as a Researcher (Freiraum/quartier21, Vienna, 2007) and A Portrait of the Artist as a Researcher 2.0 (Beursschouwburg, Brussels, 2008) and recently published the book Black Sound White Cube (Vienna: Loecker Verlag, 2010). Since 2006, Dieter Lesage lives in Berlin.

The seminar is held in English.
Entrance: NOK 50 to be paid cash at the entrance, includes food. Registration before September 20th to norskkunstaarbok [a] gmail.com. Limited number of seats.

This seminar is organised by the editors of the Norwegian Art Yearbook 2010: Erlend Hammer, Ketil Nergaard and Marie Nerland. The seminar and launch is supported by City of Bergen and Arts Council Norway and organised in collaboration with KiK, Hordaland Art Centre and Volt.