Volt

Stevphen Shukaitis

Combination Act Aesthetics. What We Talk About When We Talk About Collaboration

Bergen Offentlige Bibliotek

Lørdag 29. april 2017 kl 13:00

Kunstnere arbeider i grupper. Dette er et grunnleggende faktum i kunstnerisk produksjon. Kollektivt arbeid er en gitt betingelse, en realitet i et kreativt liv. Kunstnere arbeider sammen på en eller annen måte, gjennom mange ulike ordninger. Ingen av dem kan lykkes uten de andre. Kunstnergrupperinger har hjulpet dem å overleve i et kapitalistisk system som først og fremst verdsetter kunst som en merkevare, og der agenter forsøker å samle kunst så billig som mulig. Historien om kunstnersamarbeid forteller om en strøm av motstandsdyktige og beskyttende kulturelle formasjoner som beveger seg gjennom tiden. Disse kontingente praksisene omformes i takt med behovene i kunstnernes liv – og maksimerer deres muligheter til å leve billig og ha tid til å jobbe med kunst, og unngå fremmedgjørende arbeid, først i industrien og nå ofte i service- og informasjonsbransjen.

Den sosiale organiseringen av kunstnerisk produksjon blir generelt sett på som irrelevant for kunstformene. Faktisk har analysen av de ulike kunstformene dreiet seg om ulike akademiske disipliner, med formell kritikk i den ene enden og kunstsosiologi – og i økende grad kunstadministrasjon og ledelse av kreativ produksjon – i den andre. Spørsmål om kunstnerkollektiv og samarbeid går på tvers av disiplinene. Ulike varianter av samarbeid innen kunstproduksjon har forskjellige utfall, og genererer institusjoner, program og kunstverk, slik de alltid har gjort.

Arrangementet på Bergen Offentlige Bibliotek blir en lesning av og diskusjon rundt flere intervju med kunstnerkollektiver Shukatis har utført i forbindelse med sin kommende bok Combination Act Aesthetics.

Stevphen Shukaitis er førstelektor ved Centre for Work and Organization ved Universitetet i Essex, og medlem av redaktørkollektivet Autonomedia. Siden 2009 har han vært koordinator og redaktør av Minor Compositions (http://www.minorcompositions.info). Han har skrevet bøkene Imaginal Machines: Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Life(2009) og The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labor After the Avant-Garde (2016), og vært redaktør (sammen med Erika Biddle og David Graeber) for Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective Theorization (AK Press, 2007). Forskningen hans har fokus på kollektiv imaginasjon i sosiale bevegelser, og skiftende sammensetninger av kulturelt og kunstnerisk arbeid.

Arrangementet er i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek og er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Stevphen Shukaitis– Combination Act Aesthetics. What We Talk About When We Talk About Collaboration

Bergen Public Library

Saturday 29 April 2017 at 13:00

Artists work in groups. This is a primary fact of artistic production. Collective work is an a priori, a reality of creative life. At nearly every moment artists are working together in one way or another and under many different arrangements. Without the others no one can succeed. Artists’ groups have helped them to survive in a capitalist system which values art primarily as a branded commodity, and in which agents seek to accumulate art as cheaply as possible. The history of artists’ collaborations describes a flow of both resistant and protective cultural formations that moves through time. These contingent practices change shape according to the necessities of artists’ lives – maximizing their chances to live cheaply with time to work on their art, and to escape alienated labour, first in the industrial shop, and now in the service and information industry.

The social organization of artistic production is generally considered to be extraneous to the forms of art. Indeed, the analysis of each has come to concern different scholarly disciplines, with formal criticism at one end, and the sociology of art – and increasingly arts administration and management of creative production – at the other. The questions of artistic collectivity and collaboration per se cut across disciplinary lines. Different adaptations of the collaborative practice within artistic production have diverse outcomes, generating institutions, programmes and works of art, as they have always done.

The event at the Public library in Bergen will be a reading and discussion of several interviews of artist collectives that Shukaitis has done for his upcoming book Combination Act Aesthetics.

Stevphen Shukaitis is Senior Lecturer at the University of Essex, Centre for Work and Organization, and a member of the Autonomedia editorial collective. Since 2009 he has coordinated and edited Minor Compositions (http://www.minorcompositions.info).
He is the author of Imaginal Machines: Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Life (2009) and The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labor After the Avant-Garde (2016), and editor (with Erika Biddle and David Graeber) of Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective Theorization (AK Press, 2007). His research focuses on the emergence of collective imagination in social movements and the changing compositions of cultural and artistic labour.

The event is in collaboration with Bergen Public Library.