Volt

Teoriverksted IV: Mark Fisher

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Allégaten 34, 5007 Bergen

2. mai 2017 kl 19:00

Volt inviterer til lesesirkel, samtale og diskusjon knyttet til tekster av Mark Fisher.
Innledning av Susanne Christensen.

Mark Fisher var skribent, kritiker og kulturteoretiker. Han underviste ved Goldsmiths i London og skrev om musikk og populærkultur og bloggen k-punk. Han publiserte tekster blant annet i The Wire, The Guardian, New Statesman og Sight & Sound. Hans egne bøker var Capitalist Realism: Is There No Alternative? (2009), Ghosts of My Life - Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures (2014) og The Weird and the Eerie (2017).

Lesesirkelen vil se på utdrag fra den siste essaysamlingen The Weird and the Eerie (Repeater Books, London 2017).

Susanne Christensen er kritiker i Klassekampen og fast spaltist i Vagant. Seneste bok: En punkbønn (Forlaget Oktober, 2015). Bor i København.

Hun skriver i Klassekampen om Mark Fisher:
“På bloggen og i bøkene sine ble Fisher en klarsynt leser av en samtid han opplevde gjennom en linse typisk for hans (og min) generasjon, en generasjon med hjerner formet av gnistrende fryd over det modernistiske nye, og en tiltakende skuffelse og dyp depresjon over den nyliberalistiske utviklingen fra Thatcher og framover. Med en poets sensibilitet sugde Fisher til seg begreper og gjorde dem til sine egne: Fra den franske filosofen Jacques Derrida tok han «hauntology» og skrev om en hjemsøkt sound (de knitrende lydene som imiterer vinylstøy), et uttrykk som han tok i bruk for å svare på tidas lavkonjunktur med annet enn nostalgi og revivalisme. Fra den italienske teoretikeren Franco «Bifo» Berardi tok han tanker om the slow cancellation of the future og politisk depresjon. Han satte i sirkulasjon begreper som «pulp modernism», det øyeblikket der modernismens ideer bryter inn i mainstreamen og blir populære.”
Susanne Christensen ”Nifse samtidsanelser”, Klassekampen 4. mars 2017.

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.
Begrensede plasser, påmelding til
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Tekstutdrag vil være å få tak i ved påmelding.

Takk til SKOK!
Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Theory Workshop IV: Mark Fisher

2 May 2017, 19:00

The Centre for Women’s and Gender Research (SKOK)
Allégaten 34, 5007 Bergen

Volt invites you to a reading circle, dialogue and discussion related to texts by Mark Fisher.
Introduction by Susanne Christensen.

Mark Fisher was a writer, critic and culture theorist. He taught at Goldsmiths in London and wrote about music and popular culture and in the blog k-punk. He published texts in among other places The Wire, The Guardian, The New Statesman and Sight & Sound. His own books were Capitalist Realism: Is There No Alternative? (2009), Ghosts of My Life – Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures (2014) and The Weird and the Eerie (2017).

The reading circle will be looking at extracts from the last essay collection The Weird and the Eerie (Repeater Books, London 2017).

Susanne Christensen is a critic in Klassekampen and a regular columnist in Vagant. Latest book: En punkbønn (Forlaget Oktober, 2015). Lives in Copenhagen.

She writes in Klassekampen about Mark Fisher: “In the blog and in his books Fisher was an astute reader of a contemporary era he experienced through a lens typical of his (and my) generation, a generation of minds moulded by a sparkling joy of the modernist New and an increasing disappointment and profound depression over the Neoliberalist development from Thatcher onward. With the sensibility of a poet Fisher absorbed concepts and made them his own: from the French philosopher Jacques Derrida he took ‘hauntology’ and wrote about a haunted sound (the crackling sounds that imitate vinyl noise), an expression he made use of to respond to the economic recession of the age with something other than nostalgia and revivalism. From the Italian theorist Franco “Bifo” Berardi he took thoughts about the slow cancellation of the future and political depression. He launched concepts like “pulp modernism”, the moment that the ideas of modernism break into the mainstream and become popular.”
Susanne Christensen “Nifse samtidsanelser”, Klassekampen 4 March 2017.

The reading circle is open to anyone interested.
Limited seating, register with
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Text extracts will be available on registration.