Volt

Andrea Geyer, Luis Guerra, Brandon LaBelle

The Imaginary Seminar

Litteraturhuset i Bergen

Tirsdag 30. september 2014 kl 19:00
Luis Guerra (Santiago de Chile/Barcelona)
Brandon LaBelle (Bergen)

Onsdag 1. oktober 2014 kl 19:00
Andrea Geyer (New York)
Panelsamtale

Fri entré; ingen påmeldning.

Parallelt med de politiske og økonomiske spenningene som har oppstått verden over, har man på ny fått sans for uformelle, provisoriske og småskala økonomiske og pedagogiske strukturer som støtter opp om sider ved direkte demokrati, delte økonomier og fellesskap. Disse kan sees på som mottiltak til nasjonal styringsstrukturer, og åpne opp for nye typer politisk subjektivitet – og til å tenke nytt rundt vilkårene for handling og motstand.

Dette to-dagers seminaret tar for seg disse temaene ved å fokusere på forholdet mellom det politiske og det personlige, og foreslår den politiske fantasien som et rom der man kan frembringe spekulative utkast til handlinger. Kan vi nærme oss politisk krise som en mulighet til å skape og fremme nye former for deling, tilhørighet og det felles beste? Hvilke alternative historier kan man skape innenfor medias mekanismer og dets fremstilling av denne krisen? Finnes det imaginative ansatser innenfor de økonomiske drivkreftene i globalismen?

Gjennom performative presentasjoner søker seminaret alternative forståelser av det politiske, og gir stemme til de ekstatiske og omflakkende, de poetiske og de antagonistiske, de skuffede og de håpefulle. Med de tre kunstnernes presentasjoner vil seminaret iscenesette mulighetene og problemene i dagens politiske subjektivitet.

Andrea Geyer bruker både fiksjon og dokumentariske strategier i sine bilde- og tekstbaserte arbeider. Hun utforsker begreper som har utviklet seg opp gjennom historien – som nasjonal identitet, kjønn og klasse – i lys av de kontinuerlige endringene i kulturell betydning og sosiale minner i dagens politikk. Hun har blant annet stilt ut ved MoMA, New York; Whitney Museum of American Art, New York; Artist Space, New York; RedCat, Los Angeles; TATE Modern, London; Serpentine Gallery, London; Generali Foundation, Wien; Secession, Wien; Witte De White, Rotterdam; Turin Biennale, Italia; Athens Biennale, Hellas og documenta12, Kassel. Hun representeres av Galerie Thomas Zander, Köln. Hun har blant annet publisert History is Ours (med Sharon Hayes), 2009, Kehrer/Nürnberg; Audrey Munson, The Queen of the Artists’ Studios, 2007, Art In General, New York og Spiral Lands/Chapter 1, 2008, Koenig Books, London. I 2012 og 2013 har hun hatt en stipendiatstilling ved Museum of Modern Art gjennom MoMAs Wallis Annenberg Fund for Innovation in Contemporary Art og Annenberg Foundation.
http://www.andreageyer.info

Luis Guerra er billedkunstner. Arbeidene hans tar for seg spørsmål rundt performance og materialitet, og rommer ofte bevegelse og tekst. Han tar nå doktorgrad i filosofi ved Autonomous University of Barcelona, med et stipend fra The National Commission for Scientific and Technological Research, Advanced Human Capital program, Ministry of Education, Government of Chile. Verkene hans har blitt utstilt ved Antoni Tapies Foundation, Barcelona; Museum of Contemporary Art of Chile, Santiago of Chile; La Capella Art Center, Barcelona; Aratoi Museum of Art and History, Masterton, New Zealand; Fonderie Darling, Montreal; Charlotte Fogh Gallery, Aarhus; Alice Day Gallery, Brussel; Casa Sin Fin, Madrid; Root Division, San Francisco.
http://www.luisguerra.org

Brandon LaBelle er kunstner og forfatter og arbeider med lyd, stemmen og spørsmål knyttet til vilkår for handling. Han har utviklet og presentert kunstneriske prosjekter og performancer som har blitt vist i en rekke sammenhenger internasjonalt, og arbeider ofte samarbeidsbasert og i det offentlige rom. Arbeidene hans har blitt presentert ved NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, New York (2012); Image Music Text, London (2011); Sonic Acts, Amsterdam (2010); A/V Festival, Newcastle (2008, 2010); Instal 10, Glasgow (2010); Museums Quartier/Tonspur, Wien (2009); 7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Hans siste prosjekter er blant annet «Civic Center», La Casa Encendida, Madrid, «Sixth Housing Estate», South London Gallery, London og «Hobo College», et parallelt prosjekt med Marrakech Biennial. Han har også skrevet en rekke bøker, blant dem Lexicon of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian (2012), Acoustic Territories (2010) og Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006). Han er forlagsredaktør ved Errant Bodies Press og professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
http://www.brandonlabelle.net

Seminaret er støttet av Bergen kommune og Fritt ord.


The Imaginary Seminar

House of Litterature in Bergen

Tuesday 30 September 2014 19:00
Luis Guerra (Santiago de Chile/Barcelona)
Brandon LaBelle (Bergen)

Wednesday 1 October 2014 19:00
Andrea Geyer (New York)
Panel discussion

Free entrance

Parallel to the political and economic tensions occurring across the globe, there has emerged a new sense for informal, makeshift, and minor economic and pedagogical structures, supporting aspects of direct democracy, shared economies, and commonwealth. These can be appreciated as countermeasures to the major structures of national governance, and open the way for new types of political subjectivity – a rethinking of the logics of agency and what constitutes acts of resistance.

This two-day seminar addresses these topics by focusing on the relation between the political and the personal, and proposes the political imagination as a gap for triggering speculative and propositional actions. Can we approach political crisis as an opportunity for generating and fostering new forms of sharing, affiliation, and the common good? What alternative stories might be crafted within the mechanisms of media and its representations of the crisis? Is there a state of imagination to be found within the economic drives of globalism?

Through performative presentations the seminar searches for alternative understandings of the political, giving voice to the ecstatic and the itinerant, the poetic and the antagonistic, the disappointed and the hopeful. Involving international artists, the seminar seeks to stage the possibilities and problematics of political subjectivity today.

Andrea Geyer uses both fiction and documentary strategies in her image and text based works. She investigates historically evolved concepts such as national identity, gender and class in the context of the ongoing re-adjustment of cultural meanings and social memories in current politics. Exhibitions include: MoMA, New York, the Whitney Museum of American Art, New York; Artist Space, New York; RedCat, Los Angeles; TATE Modern, London; Serpentine Gallery, London; Generali Foundation, Vienna; Secession, Vienna; Witte De White, Rotterdam; the Turin Biennale, Italy; Athens Biennale, Greece; and documenta12, Kassel. She is represented by Galerie Thomas Zander, Cologne. Books include History is Ours (with Sharon Hayes), 2009, Kehrer/Nürnberg; Audrey Munson, The Queen of the Artists’ Studios, 2007, Art In General, New York and Spiral Lands/Chapter 1, 2008, Koenig Books, London. In 2012 and 2013 she has held a research fellowship at the Museum of Modern Art made possible by MoMA’s Wallis Annenberg Fund for Innovation in Contemporary Art through the Annenberg Foundation.
http://www.andreageyer.info

Luis Guerra is a visual artist. His work investigates questions of performance and materiality, often incorporating movement and text. Currently he is a PhD student in Philosophy at the Autonomous University of Barcelona, with a grant from The National Commission for Scientific and Technological Research, Advanced Human Capital program, Ministry of Education, Government of Chile. His work has been exhibited at Antoni Tapies Foundation, Barcelona; Museum of Contemporary Art of Chile, Santiago of Chile; La Capella Art Center, Barcelona; Aratoi Museum of Art and History, Masterton, New Zealand; Fonderie Darling, Montreal; Charlotte Fogh Gallery, Aarhus; Alice Day Gallery, Brussels; Casa Sin Fin, Madrid; Root Division, San Francisco.
http://www.luisguerra.org

Brandon LaBelle is an artist and writer working with sound culture, voice, and questions of agency. He develops and presents artistic projects and performances within a range of international contexts, often working collaboratively and in public. His artistic work has been presented at NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, NY (2012), Image Music Text, London (2011), Sonic Acts, Amsterdam (2010), A/V Festival, Newcastle (2008, 2010), Instal 10, Glasgow (2010), Museums Quartier/Tonspur, Vienna (2009), 7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Recent projects include "Civic Center", La Casa Encendida, Madrid, "Sixth Housing Estate", South London Gallery, London, and "Hobo College", Marrakech Biennial parallel project. Also a prolific writer, his books include Lexicon of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian(2012), Acoustic Territories (2010), and Background Noise: Perspectives on Sound Art(2006). He is the editor of Errant Bodies Press and Professor at the Bergen Academy of Art and Design.
http://www.brandonlabelle.net

The seminar is funded by City of Bergen and Fritt Ord.