Volt

Øystein Aasan

Coil

Fysikkmuseet
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Allégaten 55, 5020 Bergen

Åpning tirsdag 9. juni 2015 kl 16:00
9 - 17. juni, utstillingen sees via vindu, døgnåpen

Verket er en serie variasjoner laget med metallbånd. Det er en arkitektonisk utforskning, som også er knyttet til den daglige bruken av rommet som utstillingslokale for tekniske instrumenter fra Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Verket er tenkt som en fordobling eller overlapping av to typer rom: det faktiske konstruerte rommet og det imaginære rommet, som det kan kartlegges gjennom manipulering av lyd. Flere av instrumentene som vanligvis befinner seg i rommet er instrumenter for å manipulere lyd. I dette tilfellet emulerer verket fjærklang, som brukes til å lage ekko-effekter i lyd. Arkitektur kan også være forestilt eller imaginært rom. Ideen om overlapping eller fordobling henger også sammen med forståelsen av rom. Både overlapping og fordobling skaper rom, – slik også ekko gjør det.

I sin kunstneriske praksis tar Øystein Aasans i bruk arkitektur, bøker, collage, skulptur og maling for å drøfte spørsmål om minne, bilders funksjon, og betrakterens rolle.

Øystein Aasan er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Nasjonalmuseet for kunst, Oslo; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Lautom, Oslo; Stenersenmuseet, Oslo; Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand; PSM, Berlin; Momentum-biennalen, Moss, Norge; Migros Museum, Zürich; Kunstverein Arnsberg, Arnsberg, Tyskland; and La Vitrine, Paris. Han har publisert tekster og essay i en rekke internasjonale magasiner. Aasan bor og arbeider i Berlin.

Utstillingen er i samarbeid med Fysikkmuseet, Institutt for fysikk og teknologi. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Øystein Aasan – Coil

Fysikkmuseet, Department of Physics and Technology
University of Bergen
Allégaten 55, 5020 Bergen

Opening Tuesday 9 June 2015 at 16:00
9 - 17 June, the exhibition is viewed through windows, open 24h

The work is a series of variations on metal bands. It is an architectural investigation, but also relates to the site’s everyday use as a showroom for technical instruments belonging to the Department of Physics and Technology at the University of Bergen. The work is thought as a doubling or overlapping of two kinds of space: the actual built space, and the imagined space as one might map it through the manipulation of sound. Several of the instruments that normally belong in the room are instruments for the manipulation of sound. In this case the work emulates spring reverb delays, used to create echo and delay effects in sound. Architecture may also be conceived or imagined space. The idea of overlapping or doubling is also enmeshed with the conception of space. Overlapping and doubling both create space – as does delay.

Øystein Aasan’s practice uses architecture, books, collage, sculpture and painting to address issues of memory, the function of images, and the place of the viewer.

Øystein Aasan is a graduate of the National College of Art and Design, Oslo. He has exhibited nationally and internationally, including at the National Museum of Art, Oslo; Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Lautom, Oslo; Stenersen Museum, Oslo; Sørlandets Art Museum, Kristiansand; PSM, Berlin; Momentum Biennale, Moss, Norway; Migros Museum, Zürich; Kunstverein Arnsberg, Arnsberg, Germany; and La Vitrine, Paris. He has published texts and essays in several international magazines. Aasan lives and works in Berlin.

The exhibition is in collaboration with the Department of Physics and Technology. It is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Photo: Thor Brødreskift

Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan Øystein Aasan