John Birks, Haflidi Haflidason, Cecilia Jonsson, Per Vikse

Sporene våre i dypet – et seminar om Bergens lokale sjøbunn og dens miljøgifter


Bergen offentlige bibliotek
Strømgaten 6, Bergen Kart

Kl. 13:00–16:00

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Etter seminaret er det åpning av utstillingen Mareograf II av Cecilia Jonsson i Bergen offentlige biblioteks lokalhistoriske avdeling kl. 16:00.
Utstillingen står frem til 9. mai 2018.

Cecilia Jonssons kunstprosjekt Mareograf er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurderingen viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger, og ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

Seminaret på Bergen offentlige bibliotek gir innblikk i kunstprosjektet, i hva sedimenter er, hvordan en kan lese sedimentsprøver fra havbunnen for å danne seg et bilde av blant annet pollen, planterester og hvilken type og mengde av miljøgifter som er lagret der og arbeidet som gjøres for å få en renere havn i Bergen.

Menneskeheten har endret jorden de siste 8000 årene, gjennom blant annet jordbruk, erosjon, og forvaltningen av vannressurser. Seminaret presenterer forskningsprosjektet HOPE ved Universitetet i Bergen som undersøker om mennesket også før dette har påvirket de store økologiske prosessene. Gjennom analyser av pollendata frem til over 12000 år tilbake i tid ser de på om mennesket allerede da har satt økologiske spor etter seg.

Sedimenter er løsmasser på sjøbunnen som består av sand, leire eller grus i tillegg til større eller mindre mengder av organisk materiale fra døde dyr og planter. Miljøgifter som slippes ut i sjøen eller i jorda og som så gradvis lekker ut i fjorden, ender ofte i disse sedimentene. Utslipp av miljøgifter kan komme fra en rekke ulike kilder, slik som industri, maling, bygningsmaterialer, bunnstoff på båter, bebyggelse, vei, dekkslitasje, avløp og regnvann.

Beregninger har vist at det er flere hundre tusen tonn med forurenset sediment i Puddefjorden, Vågen og Store Lungegårdsvann. Målingene viser at det blant annet er store mengder av kvikksølv, bly, arsen og forbudte industrikjemikalier. Risikovurderingen til kommunen viser at oppvirvling av sediment på grunn av skipstrafikk og tidevann er den dominerende spredningsmekanismen for miljøgifter i byfjorden. Miljøgiftene spres da til renere områder i fjorden og tas opp i organismer. For å stanse denne spredningen av miljøgifter fra sjøbunnen har en i Bergen valgt å dekke til den forurensede sjøbunnen, med masser av blant annet stein.

I prosjektet Mareograf har kunstneren Cecilia Jonsson brukt sedimentsprøver fra sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, og lagt det i et lag utenpå leire formet som sylindre. De ble plassert én etter én i hennes selvbygde analoge tidevannsmåler som stod på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvann noen dager i januar i år.

Registreringen av tidevannet ble i den analoge måleren risset med en nål inn i sediment-sylinderne, som ble skiftet ut når sjøen var på det laveste, en gang om natta og en gang på ettermiddagen. De seks sylindrene med sedimenter har i etterkant blitt tørket og brent keramisk og stilles ut i en monter på Lokalhistorisk avdeling på Bergen offentlige bibliotek. Fargespektrene i de innrissede sylindrene kommer av ulike former for tungmetaller, mineraler og organiske forurensinger som er lagret i sedimentene og måten de har reagert på de høye temperaturene i den keramiske brenningen.

John Birks

John Birks er professor emeritus ved Institutt for biovitenskap og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen, et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre. Birks' forskningsfelt er paleoøkologi, hvor en gjennom målinger av pollen og vegetasjon som er bevart i sedimenter i innsjøer og myrer, prøver å rekonstruere fortidens klima og økologiske system. Birks er utdannet ved University of Cambridge og har arbeidet ved Universitetet i Bergen siden 1984. Han ble valgt til medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1987 og fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 1998. Han leder prosjektet Humans On Planet Earth - Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE), som skal se på i hvilken grad forhistoriske mennesker kan ha påvirket jorda. HOPE er støttet av EUs forskningsråd og Universitetet i Bergen. Det er et globalt forankret prosjekt og HOPE-teamet vil bestå av 12 forskere i Bergen og 5 i USA, Nederland, Tyskland og Sveits.

Haflidi Haflidason

Haflidi Haflidason er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er nestleder av The Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) som åpnet i 2016. EARTHLAB er et nasjonalt sediment-laboratorium finansiert av Norsk forskningsråd. Hovedformålet med laboratoriumet er å tjene det geovitenskapsmiljøet i Bergen, inkludert paleoklimaforskningen ved Bjerknessenteret med toppmoderne infrastruktur for sedimentanalyser. Haflidason er tilknyttet Bjerknessenteret.

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson er kunstner og arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Hennes arbeider er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen. Hun har en MA i Kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art-programmet. I 2014 ble Jonsson tildelt pris i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring. Hun utførte det 170 m dype kjerneboreprosjektet for Dark Ecology 2016 og vant det nederlandske Bio Art and Design Award samme år. 2017 oppnådde Jonsson en hedersbevisning i Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

http://www.ceciliajonsson.com

Per Vikse

Per Vikse er seniorrådgiver i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Klimaseksjonen i Bergen kommune og er prosjektleder for «Renere Havn Bergen», et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Miljødirektoratet og Bergen og Omland havnevesen. Tiltaksområdene for Renere Havn Bergen er Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann.


Seminaret er i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek og er andre del av Mareograf, et nytt kunstprosjekt av Cecilia Jonsson, et bestillingsverk for Volt og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og EARTHLAB ved Universitetet i Bergen og Cowi AS. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →